Hayvanlara Eziyet veya Tecavüz Konusuna Kuran Penceresinden Bakarsak.. 2.KISIM

Hayvanlara Eziyet veya Tecavüz Konusuna Kuran Penceresinden Bakarsak..  2.KISIM

Kuran’da pek çok yerde hayvanlardan bahsedilmektedir, insanlarla hayvanların bir arada olması hakkında da örnekler vardır. Örneğin, Neml Suresi 20.ayette Süleyman Peygamberin Hüdhüd kuşunu bilgi toplamak için kullanmasına dikkat çekilmektedir. (Ayrıca Süleyman Peygamber hayvanlar ile konuşabilmektedir.) Yani, hayvanlarla iç içe olmak, onları bazı amaçlar için kullanmak eleştirilemez. Sevgi duygusu ile de besleyebiliriz ayrıca. Kuran buna hiçbir eleştiri getirmemiştir, hatta yazının ilerisinde bu konuda bir ayet paylaşacağım, hayvan beslemenin bizler için güzellik olduğuna dair bir örnek var. Sevgi duygusu ile besleyip mutlu olmakta, hayvanları beslemek için bir sebeptir. Bu sebeple de hayvanları besleyebiliriz, bu konuda bir yasak yok. Ashabı Kehf’in de köpekleri vardı.

Belirttiğimiz gibi, hayvanlar yaratılış delilidirler. Yani kainattaki ayetlerdendirler ve dolayısıyla önemlidirler.

Üstelik Allah, Kuran’da sineği bile yaratılış mucizesi olarak göstermekten çekinmediğini belirtmektedir. İlk başta, sinek iğreti gelse de, özellikle günümüz teknolojisi ile mikroskop altında incelediğimizde, sineğin aslında ne kadar detaylı bir tasarımla yaratıldığını anlamaktayız. Yani, sineğin örnek gösterilmesi, Allah’ın en ufak bir canlıyı bile ne kadar detaylı yarattığını göstermektedir. Ayrıca, o dönemde sineğin aslında ne kadar detaylı oluşunun pek bilinmemesine rağmen örnek gösterilmesi de büyük bir delildir. Ayrıca, sineğin örnek gösterilmesinden anlamamız gereken bir başka şey de, doğada hiçbir canlının küçümsenemez oluşudur. Çünkü, her canlı Allah tarafından müthiş bir bilgelik ve tasarımla yaratılmıştır, hepsi Allah’ın ayet olarak gösterdiği canlılardır, bu yüzden hiçbir canlı Kuran’a göre gereksiz değildir.

Ey insanlar! Size bir örnek verildi; onu dinleyin. O Allah’ın yanında yakarıp durduklarınız var ya, hepsi bir araya toplansalar bir sinek bile yaratamazlar. Sinek onlardan bir şey kapacak olsa, bunu bile ondan geri alamazlar. İsteyen de âciz, istenen de…
(Hac Suresi, 73)

Rabbin, balarısına şöyle vahyetti: “Dağlardan evler edin, ağaçlardan ve çardaklardan da… Sonra, meyvaların her türünden ye de boyun bükerek Rabbinin yollarına koyul.” Onun karıncıklarından, renkleri çeşit çeşit bir içecek çıkar ki, insanlar için onda şifa vardır. Derin derin düşünen bir topluluk için, bunda kesin bir mucize var.
(Nahl Suresi, 68 ve 69)

Görüldüğü gibi, hayvanlar, Allah’ın varlığının delili olarak gösterilmektedirler.  Bu yapıları ile gerçek birer mucizedirler. Üstelik Kuran’da hayvanlar arasında iletişim olduğuna dair örnekler de vardır. Günümüzde, bilim, hayvanlar arasında iletişim olduğunu kanıtlamıştır. Bu da Kuran’ın nasıl mucizevi bir kitap olduğunu bir kere daha göstermektedir. (Karıncalar arasında iletişime örnek olarak Neml Suresi 18 ve 19. ayetleri örnek verebiliriz.)

Kuran’da açıkça örnek olarak arılar, karıncalar gibi hayvanların vahiy ile hareket eden, yararlı oluşlar sergileyen canlılar olması; tüm canlıların harika yaratılışa dikkat çeken ayetlerden olduğunu anlamamızı sağlar. Üstelik karıncaların müthiş bir bilgi ile kendilerine yuvalar yapması, sosyete oluşturmaları, düşmanlara karşı savunma mekanizmalarına sahip olmaları, kendilerine has sosyal bir yaşayışları olması da ayrıca canlılığın ancak Allah tarafından yaratılabileceğini de düşünmemizi sağlar. (Sosyete: karıncalar gibi toplu halde ve iş bölümü yaparak yaşayan organizmalar grubu)

Bazı insanlardan, besledikleri ve çok sevdikleri hayvanlarının, eğer cenneti kazanırlarsa, onların da tekrar yaratılıp yaratılamayacağına dair sorular almaktayız. Evet, Kuran ayetlerine göre bu mümkün. Bu dünyada baktığımız, beslediğimiz, sevgi duyduğumuz canlılara; eğer cenneti kazanırsak kavuşabiliriz. Çünkü Enam Suresi 38.ayette açıkça hayvanların da tekrar diriltileceğine dikkat çekilmekte. Üstelik, cennette müminlere üzüntü veren hiçbir şey olmayacaktır. Benliklerinin arzu ettiği şeylere kavuşacaklardır.  Tabi, burada, tekrar yaratılan ve cenneti kazanan insanların, kötü isteklerinin olmayacağı, iyilik üzerine dirilen insanlar olduğunu, temizlenip arındırıldıklarını unutmamak lazım. Yani, Allah cennette nasıl bir sistem kuracaksa, neleri bizim için yaratacaksa, biz onlardan fazlasını arzu etmeyeceğiz. Orada, kötü olan şeyler olmayacak ve kötü olan şeyleri de arzu edemeyeceğiz. Allah’ın iyilik üzerine olan vahyi ile desteklenmiş olacağız.

Enam Suresi 38.ayetten yola çıkarak, hayvanlar tekrar diriltilecekse, onlara eziyet eden insanlar hakkında, şahitlik edebilirler. Tabi, Allah her şeyi görüyor, şahitliğe ihtiyacı yok, ama kötü insanlar orada eziyet eden hayvanlarla birebir yüzleşince, ezici/rezil duyguyu hissedebilir, dünyada Allah’ın büyüklüğünü anlamazken, bir kere daha ahirette ne kadar büyük olduğunu da anlayıp pişmanlık duyabilirler. Doğrusunu Allah bilir. Ne amaçla, neye göre diriltileceği yönünde tam bir bilgi yok. Allah hayvanları dirilttikten sonra onlara ne olacağını, ne yapılacağını da bildirmiyor. Fikir üretebiliriz bu konuda, elbette bu saydığım şeylerin gerçek olması mümkün.

Bu dünyada Allah’ın vahyine göre hareket eden canlılar, ahirette de gene Allah’ın vahyine göre hareket edebilirler. Yani, insana görünce mutluluk veren, güzellik duygusu yaratan bazı hayvanları cennette de görebiliriz. İnsana görünce iğretilik, korku, tiksinti veren bazı canlılar da cehennem ehli için yaratılarak; onlara bu kötü duyguları tattırma aracıları olabilirler. Doğrusunu Allah bilir. (Allah tarafından eziyet edilme amacı ile değil, burada birileri tarafından, orada bir örümcek yaşarsa, örümceğin ne suçu var gibi sorular gelebilir. Zaten, bu canlılar bu amaçla yaratılacak, ve bundan her hangi bir şikayet duyguları olmayacak diyorum. Örümceği burada belirgin bir örnek olsun diye veriyorum. Örümcek sevip, evinde besleyen insanlar da var sonuçta.) Fakat benim bu söylediğim, Kuran’ın söylediği bir şey değildir, Allah sadece hayvanları tekrar dirilteceğine dikkat çekiyor. Bu söylediklerim, benim olabilir ihtimali olarak, ürettiğim fikirler. Örneğin, Allah cennette dünyadaki meyvelere benzer meyveler olacağını söylüyor. Buradan yola çıkarak, böğürtlen seven biri olarak, cennette böğürtlen olabilir diyebilirim. Fakat, Allah açıkça cennette böğürtlen vardır, dememiş. Bunlar sadece bizim olabilir olarak gördüğümüz şeylere girer. Kesinlik taşımaz. Allah’ın cennette, bu dünyadaki hayvanlardan çok çok güzel hayvanlar yaratacağını da düşünüyorum. Görünce insana mutluluk, sevinç veren, tatlı hayvanlar… Bu dünyada bile görünce içimizde tatminlik olsun, Allah’ın kudretini takdir edelim, mutluluk duyalım diye nice nice canlıları yaratmış, onları rengarenk boyamışken, cennette çok daha çeşitli yeni canlılar da yaratılabilir.

Yeryüzünde debelenen hiçbir canlı, iki kanadıyla uçan hiçbir kuş istisna olmamak üzere hepsi sizin gibi ümmetlerdir. Biz bu Kitap’ta, herhangi bir şeyi ne eksik bıraktık ne fazla yaptık. Onlar, sonunda Rableri önünde haşredilirler.
(Enam Suresi, 38)

Görüldüğü gibi, Allah özel olarak kuşları örnek vererek, her canlının bizler gibi birer topluluk olduğunu belirtiyor. Açıkça görebileceğimiz gibi, Allah her canlıyı bizlere benzetiyor. Yani, onların da yeryüzünde bizler nasıl yaşıyorsak, her birimizin nasıl bazı hakları varsa, onlar da bizler gibi canlılar olduğuna göre, onların da bizlere göre bazı hakları olmalı. Nasıl bizlerin yeryüzünde yeme içme, eziyet görmeme, doğal hayatımızı sürdürme gibi haklarımız varsa; bizim gibi olan bu canlılarında böyle hakları var. Çünkü, Allah onları zaten bize benzetiyor ve onların da bizler gibi topluluk olduğunu söylüyor. Allah bize zararı olmayan topluluklara karşı bozguncu olmamızı, savaş açmamızı yasaklamıştır. Rum Suresi 41.ayette de doğa dengesini bozacak bozgunculuk yapmamızı da yasaklamıştır. Yani bizler, doğadaki hiçbir canlıya, doğal dengeyi bozacak denli, keyfimize göre zarar veremeyiz. Kuran durduk yerde bir insana eziyet etmemizi de yasaklar. Allah, tüm canlıları bizler gibi bir topluluk olarak görüyorsa, insana yapamayacağımız eziyetleri, sırf zevk olsun diye bu canlılara gidip yapamayız. Bu kadar basit.

İnsanların ellerinin kazanmış oldukları yüzünden denizde ve karada bozgun çıktı. Allah onlara, yaptıklarının bir kısmını tattırıyor ki geri dönebilsinler.
(Rum Suresi, 41)

Enam Suresi, 38.ayetten yola çıkarak tekrar belirtiyorum.

1.   Hayvanlar da bizler gibi bir topluluk olarak görülmektedir. Allah tarafından. Müminler durduk yerde bir topluluğa keyfince eziyet edemez, tecavüz edemez, insana durduk yerde zulmetmek/eziyet yasak olduğuna göre, bunu insana benzer olarak nitelendirilen bir canlıya yapamazsın.

2.   Çünkü, insana benzer olarak anlatılan bir topluluğun, insanlar gibi hakları olması gerekir.

3.  Hayvanlara durduk yerde eziyet etmeme, doğal dengeyi bozacak, doğa dengesini katleden eylemlerde bulunmak, insana yasak edilse de; hayvanların gıdalarından yararlanmak, onları binek gibi belli amaçlar için kullanmak, onları kullanarak ısınmak, korunmak yasaklanmamıştır. Çünkü onlar, aynı zamanda bizim emrimize verilen topluluklardır.

4.   Hayvanlar aynı bizler gibi tekrar diriltilecektir.

Rum Suresi 41. Ayetten yola çıkarak tekrar belirtiyorum.

1.   Doğayı tahrip edecek, doğa dengesini bozacak her türlü eylem doğaya karşı yapılan bir bozgunculuktur ve yasaktır.

2.   Hayvanlara karşı yapılan bozguncu davranışlar da, dolaylı ve ya birebir olarak doğayı tahrip eder ve bu yüzden yasaktır.

Hayvanlara eziyet etmek deyince, bir sürü ayrıntılı soru akla gelebilir. Kuran öyle bir kitaptır ki, onun ışığı ile düşününce, doğru ile yanlışı ayırma kabiliyeti verir. Kuran bazen, konuları direk vermez. Kuran, kendisi üzerinde düşünmemizi ister. Aradığımız cümleyi bire bir Kuran’da bulamayabiliriz, ama üzerinde düşününce, aradığımız soruların cevaplarının gene Kuran’da olduğunu fark ederiz. Ayrıca, Kuran bazen her konuyu tek tek ele de almaz, bunu kitabın geneline yayar. Örneğin, boşanma, savaş gibi konular ayrı ayrı yerlerde bölük bölük anlatılmıştır. Biz bu durumda, konu ile alakalı tüm ayetleri bir araya alır ve bütüncül düşünerek en doğru hükmü anlarız.

Kuran’a göre, bize savaş açmayan bir topluluğu öldüremeyiz. Hayvanlar da bizler gibi birer topluluk olduğuna göre, gelebilecek sorulara bu gerçeğin ışığında cevap vermek mümkün. (Elbette hayvanlardan giyecek, binek, yiyecek, koruyucu olarak faydalanma gibi imkanları göz önünde bulundurmak gerek.) Evlerimizde haşere gibi canlıların, rahatsızlık oluşturup sağlımıza zarar verdiklerini, sağlığımız için tehdit oluşturduklarını düşündüğümüzde bir nevi bizlere karşı saldırı/savaş halinde olduklarını söyleyebiliriz. Bu yüzden evimizdeki haşereleri öldürebiliriz. Dışarıda bize zarar verebilecek, canımızı tehdit eden canlıları (örneğin bir yerde karşımıza çıkan ve bize saldırabilecek bir ayıyı), sağlığımızı tehdit ederek bize saldırıda bulunan canlıları (sinekleri) öldürmek yolu ile mücadele edebiliriz. Fakat burada önemli olan, Allah’ın Rum Suresi 41.ayetini hatırlayarak, doğada bozgun çıkarmamızı yasakladığını da göz önünde bulundurmamız gerekir. Doğal dengeyi bozacak derecede, hoşumuza gitmeyen her canlıyı öldürmek bu ayeti ihlal etmek olacaktır. Birebir evimizin içindeki bir böcek yuvasını öldürmenin, doğal dengeyi bozacağını düşünemeyiz. Doğada ise her canlının bir amacı vardır. Yılanlar hiç hoşumuza gitmese bile (biliyorum benim gitmese de seven insanlar da var) petrol yollarının oluşmasını sağlar. Evimizin içindeki karıncalar, şekerlerin içine vs girerek sağlığımız için ciddi tehditler oluşturabilir, bir tane karıncayı yanlışlıkla yutmamız midemiz için büyük sıkıntı oluşturur. Çünkü karıncanın içinde bol miktarda bizi rahatsız edecek folik asit bulunur. Tüm günümüzü iptal edebilir. Resmen mide sağlığımızı mahveder. Ayrıca, karınca ısırığı da, insanı oldukça rahatsız eder. Eve musallat olup, insana yaşamı zindan edebilecek pire saldırılarına vs ise hiç girmiyorum. Yani, bize karşı saldırı halinde ya da zarar niteliğinde olan, gördüğünüz gibi, açıkça canımızı yani sağlığımızı tehdit eden canlıları elbette imha edebiliriz. Çünkü, onlar da açıkça vücudumuza saldırılar düzenlemektedirler. Bunlar da bir topluluğun bize karşı savaş açması gibi rahatlıkla düşünülebilir. Lakin tutup doğada bulunan karınca yuvalarını, sırf hoşlanmıyoruz diye katletmek, bir topluluğu haksız yere öldürmektir. Evimizdeki karınca yuvasını imha etmekle, doğa içindeki bir karınca yuvasını imha etmek farklıdır. Bu eylem hem doğanın dengesini bozucu, doğada bozgun çıkartan bir eylemdir ve Rum Suresi 41.ayete göre yapılmamalıdır. Hayvanlara eziyet etmenin de, Kuran’a göre bir topluluğa eziyet etmek demek olduğunu anlayabiliriz. Üstelik hayvanlara eziyet etmek, zulümdür, insana zulmetmek yasaklanmıştır, hayvanlar da Kuran’a göre insanlar gibi topluluktur. Hayvanlara eziyet edilmesi, zaten doğaya karşı bozguncu bir davranıştır. Bozgunculukta açıkça yasaktır.

Kuran ancak, nefsi müdafaaya, savunma savaşına izin verir. Hayvanlar da birer topluluktur. Bize saldırı düzenlemeyen bir topluluğu imha edemeyiz, zarar veremeyiz, eziyet edemeyiz, tecavüz edemeyiz, onlar da bizler gibi bir topluluk olduğuna göre, cinsel seçimlerini onlara verilen vahye göre kendilerine has kurallara göre yapmalıdırlar. Başka bir topluluğa haksız yere müdahale edemeyiz. Kuran’a göre ancak dini adına kan dökenlere karşı, bizi yurtlarımızdan çıkarmaya çalışanlara karşı, bize savaş açan topluluklara karşı savaşabiliriz. Bu konu, başlıca apayrı bir konu olduğundan, ayrıntılarına giremiyorum. Çok şükür ki, bu konunun doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlayan yayınlara oldukça rastlamaktayız. İnternette bulunan bilgilendirici yazılara, bu konuda doğru açıklama yapan insanlara rastlamaktayız. Bu konudaki ayetler açıktır ve her konu Kuran’a göre bütüncül incelenmelidir, yani ateistlerin yaptığı gibi ayetin içinden, müşrikleri gördüğünüz yerde öldürün, kısmını alırsak, buradan her müşriği öldürmemiz emredildiğini sanarız. Oysa ayetlerin önceki kısmı, bizlere savaş açan her müşriği öldürmemizi söyler.(Bknz: Tevbe Suresi, 1 ve 7.ayetler arası, Tevbe Suresi, 12, 13, 14.ayetler; Bakara Suresi 190, 191, 192, 193.ayetler, Mearic Suresi 42, Enam Suresi 112, Mümtehine 8.ayet, Bakara 256.ayet, Yunus Suresi 99.ayet, Hucurat Suresi 9.ayet)

Üstelik, Kuran’da hayvanlarla bir arada olmanın, onlar ile ilgilenmenin insanlara mutluluk verdiğine dair, hayatımıza neşe kattığına dair hoş bir örnekte vardır. Hayvanlara karşı sevgi duymamız, onlar ile bir arada olmaktan mutluluk duymamız da, Allah’ın bizler için yarattığı, mutluluk kaynağı olarak verdiği hoş ve helal birliktelik çeşitlerinden biridir. Helal eşimize duyduğumuz aşk, çocuklarımıza olan sevgimiz, müminlere karşı olan dostluk duyguları, bunların hepsi bizler için Allah’ın aramıza koyduğu güzel duygulara örnek verilmektedir. Bunların hepsi, Allah’ın birer nimetidir.

Bir güzellik de vardır onlarda sizin için: Sabah saldığınız sırada, akşam topladığınız sırada.
(Nahl Suresi, 6)

Bu ayette görüldüğü gibi, hayvanları dışarıya beslemeye çıkarıp, sonra onları tekrar yerine götürmenin bizler için bir güzellik olduğu belirtilmiştir. Bir çiftçi ile yapılan röportajı dinlemiştim, çiftçi abimiz hayvanlarını dışarıya salıp toplarken çok mutlu olduğunu söylüyordu. Aynı şekilde, köpeğini dışarıya dolaştırmaya çıkan insanların da nasıl mutluluk duyabileceğini bu ayet ile destekleyebiliriz.

Kuran ışığında yazdığım bu yazıda, tekrar tekrar, İslam’a iftira atan insanların, evde kedi köpek beslemek haramdır vs gibi iftiralarına girmeye hiç gerek duymuyorum. Kedi/köpek olan evde namaz kılınmaz gibi iddialar tamamen asılsızdır. Bu iddialar, Peygamberin ağzından çıkmış gibi gösterilen uydurmalardır. Bu iddiaların yer aldığı hadis kaynaklarını, kitap olarak ele alıp incelediğimizde, gerçek bir delil olarak görülemeyeceğini, Allah’ın vahyi olarak kesinlik taşımadığını yüzde yüz görmek mümkündür. Çünkü bu kaynakların içinde hem birbiri ile çelişen, hem de Kuran ile çelişen sayısız iddia vardır. Üstelik, Allah, Kuran’ın yeterli olduğunu, tamamlanmış ve eksiksiz olduğunu belirtiyor. Kuran’dan başka her hangi bir kitabın, sözün(hadisin) dinen Allah hükmü kabul edilemeyeceğini de çok kere belirtiyor. “Kuran da peygamberin ağzından duyuldu, ona inanıyorsunuz, hadisleri inkar ediyorsunuz”; gibi saçma zanlar ile bize gelenler, açıkça ya Kuran’ın Allah katından olduğuna bire bir şahit olamamış, ya da olmalarına rağmen Kuran’ın eksiksiz olduğunun ve Peygamberin yalnızca Kuran’ı insanlara okuyup/tebliğ ettiğinin defalarca anlatıldığı ayetleri görmezden gelmişlerdir. Bu konu da başlı başına, apayrı anlatılması gereken bir konudur.

Sizin için hayvanlar yarattı. Sizin için onlarda ısıtıcı, koruyucu faydalar vardır. Ve onlardan yersiniz.
(Nahl Suresi, 5)

Allah, Kuran’a göre sadece biz insanları değil, hayvanları da rızıklandırıyor. Yani, Allah yalnızca yarattıkları içinden biz insanları değil, hayvanları da düşünüyor, yani hayvanlara da önem arz ediyor. Bu konuda apaçık ayet var.

Ki onunla ölü bir beldeyi diriltelim ve onunla, yarattıklarımızdan bir takım hayvanları ve birçok insanları suvaralım.
(Furkan Suresi, 49)

Kuran’a göre cinsel haz, başka bir canlı ile yaşanacaksa bu ancak helal olan eşimizle olabilir. Nikah gerektirir. Nikahı da, affedersiniz, ayetlere göre bir eşekle kıyamıyoruz. Şirk koşmayan bir insanla nikahlanabiliyoruz. Allah, temiz ve helal eşiniz ile birlikte olun diyor. Cinsel ilişkinin başka türlü yasak olacağını ayetlerden anlıyoruz. Sizin için (insanlar için), eşler yarattık (karşı cinsi) diyor.

Üstelik, ilk insanın, kendi nefsinden (istek bakımından birbirine denk, iyilik üzerinde olma ve kötülükten sakınma yeteneği olarak kendisine denk, takvalı olma imkanı birbirinin aynı olan) eşinin yaratıldığını (eşimizin tamamlayıcımız) olduğunu anlayabiliyoruz. Bir kadın ve bir erkek bu ayete göre de her açıdan birbirine yetebilen bir birliktelik yaşayabilir. (Nisa Suresi 1.ayete bakabilirsiniz, bahsettiğim ayet budur. Zümer Suresi 6.ayete de bakabilirsiniz.)

Bir de tabi, hayvanlarla cinsel ilişki kurulamayacağının daha net anlaşılması için, eşcinsel ilişki yaşayan Lut kavmi hakkındaki ayetlere bakmanızı isterim. Allah, bizler için eşler yarattığını söylüyor. Lut kavmi kıssasında da cinsel birliktelik için eşler yarattığını belirtiyor.

Alemlerin içinden erkeklere mi gidiyorsunuz? Rabbinizin sizin için yarattığı eşlerinizi bırakıyor musunuz?(Şuara Suresi, 165 ve 166.ayetler)

Görüldüğü gibi, Allah, eşlerini bırakıp, erkeklerle cinsel ilişki yaşayan bu kavmi uyarırken; sizin için helal kıldığımız eşleri bırakıyor musunuz, diyor. Bizler için cinsel birliktelik yaşayabilelim diye, Allah eşlerimizi yaratmıştır; ayetlerde böyle bildiriliyor. Henüz, eşi olmayanların durumu da aynıdır, onlar için de gene içinden eşler edinebileceği karşı cins yaratılmıştır, onların yapması gereken, insanlar için cinsel birliktelik yaşayabileceği karşı cinse yönelmektir, tabi bu da zina gibi büyük bir günah/yasak aracılığı ile değil, temiz ve helal olan evlilik ile olabilir. Bizler için helal bir cinsel ilişki için eşlerimiz yaratılmıştır. Allah bunu açıkça belirtiyor, başka bir canlıyı değil, bu güzel nimet için eşler verilmiştir. Bekar olanlar için de, tekrar belirtelim, eşler (karşı cins) cinsel birliktelik için yaratılmıştır. Bunu yaşamaları için, nikahlanmaları gerekir. Not, evliliğin Kuran’a göre bir sürü manevi değeri var, evlilik salt cinsellik amaçlı değildir, burada bu konuya girmiyorum.

Yazıda karıncalar arasında iletişime Kuran’ın dikkat çektiğine değindim. Günümüzde, hayır onlar normal bildiğimiz karınca değildir, aslında bir insan topluluğudur diye, Kuran’ın birebir olarak karınca çevirisi olarak yazdığı kelimenin sembolik bir kelime olduğu iddia ediliyor. Kuran, semboller kitabı değildir, Kuran kendisinin defalarca kez apaçık olduğunu belirtiyor, sembolik anlatım ise kapalıdır. Kuran ise apaçıktır, yani anlatımı kapalı değildir. Eğer bir ayette karınca yazıyorsa, bu aslında başka bir şey değil, karıncadır. Yani, bir milletin isminin üzeri örtülerek, sembolik olarak bir hayvanın ismi verilemez. Bu, Kuran’ın apaçık bir kitap olması ilkesine tamamen aykırıdır.

http://www.mucizeler.com/2011/03/disi-karinca-ve-hayvanlardaki-iletisim/

Yazıda petrolün varlığına ithaf yaptım. Petrolün varlığı da Kuran’ın getirdiği bir delildir. Petrole Allah, Kuran’da dikkat çekmektedir. Bunun bildirilmesi büyük bir mucizedir.

http://www.mucizeler.com/2011/03/petrolun-olusumu/

Yazıda Kuran’ın tek dini kaynak olduğunu, hadislerin Peygambere atılan iftira yığını olduğunu belirttim. Bunun için de şu linkleri incelemenizi tavsiye ederim.

http://www.kurandakidin.com/category/kuranagoredin/

http://www.kurandakidin.com/category/hadislerinceliskileri/

Adrenalin, Vikipedi’de şöyle tanımlanmış:

http://tr.wikipedia.org/wiki/Adrenalin

Yeni sitemden tüm yazılarıma ulaşabilirsiniz:

http://www.allahateslim.com/

Okuduğunuz için teşekkürler.


About the Author
Author

Pinar_Evrende

Comments (4)
Leave a reply

Name (required)

Website