Gönderilen peygamberler ve uydurulan rivayetler

Müslümanlar arasında araştırmamaktan kaynaklanan ve çoğu rivayetlerden yararlanıldığı ve onlarında DİN sanılarak gerçek doğrumuş gibi alınmasından kaynaklanan yanlışların ortaya çıkması açısından özellikle peygamberler hakkında çok fazlası ile yanlışlarla karşılaşmaktayız.

 


Yüzlerce yıldır neden bu yalan ve rivayetlere başvurduklarını da anlamış değilim. Uyduranlarında güya dine yardımcı oluruz gayesi ile yaptıklarınıda düşünüyorum fakat ne kadar yanlış yaptıklarını bir bilseler diyede şikayette bulunuyorum. Bu uyduranlar öldü gitti ya geride kalan ve yüzlerce yıldır sürecek yeni gelenler ne yapacaklar şu anda bile internette onbinlerce yalan ve yanlış Dini yazılar ve videolar var. Ne yapmamız lazım bunları nasıl temizleyeceğiz ? Kurandan getirdiğimiz kanıtlarla doğru olanı göstereceğiz ve bakın bu konu hakkında yazılan milyonlarca yalan ve yanlış rivayet var diyeceğiz. Umarım insanlar artık gerçek DOĞRU yu görme adına adım atarlar.

Peygamberlerimiz hakkında sadece Kuran kaynaklı yaptığım araştırmamı sunuyorum. Biliyorsunuz Kuranda çokça Peygamber kıssalarına rastlarsınız. Bazılarını baştan sona anlatır örneğin Yusuf suresini. Bazılarına da parça parça değişik surelerde yer verilmiştir. Yapılması gereken şey; konu ile alakalı örneğin İbrahim peygamberin hayatını alt alta dizerek
ve bir araya getirerek konu anlatılarından nerede nasıl niçin sorularını sorarak düşünmek ve araştırmak olacaktır.

Bazı peygamberler kendi doğdukları ve büyüdükleri kavme peygamber olduğu gibi bazıları da başka bir kavime gönderilmiştir. Bazı peygamberler ülkelerinde padişahlık yapmış dolayısıyla bir kavme değil koca bir ülkede peygamber olarak görev almışlardır. bazı peygamberlerden de sadece bir kaç kelime olarak varlıklarından bahsedilmiş fakat kendi kavimlerine mi yoksa başka kavmemi gönderildi hiç bahsedilmemiş yada
gerek duyulmamıştır. Bundan başka ismi zikredilmeyen peygamberlerin de olduğunu söyler Kuran.

Biz ismi zikredilen ve anlatılan bütün peygamberleri anlatacağız ve ayetlerle okuyucuya sunacağız ki kalpleri mutmain olsun delil ve belgeleri ile inansınlar ve o yalan rivayetlere itibar etmesinler.

Bunun için bir sınıflandırma yaptım:

1-). Hz. Adem ilk insan ve ilk peygamber
2-). Kavimlerinden hiç bahsedilmeyen peygamberler
3-). Kendi ülkelerine peygamber olanlar
4-) Kendi doğdukları kavme peygamber olanlar
5-) Kendi kavimlerine değilde başka bir kavme gidip peygamberlik görevi yapan peygamberler

1-) Hz. Ademi hepimiz biliyoruz. İlk insan ve peygamber dolayısıyla her hangi bir kavimden bahsetmek söz konusu olmaz.

2-) Yakup, Yahya, Lokman, Zülkifl, İshak, Eyyub, Elyesa, İsmail
Kuran da bu peygamberlerle ilgili az yada çok anlatı olsada hangi kavme (kendi doğduğu kavme mi yoksa başka bir kavmemi gönderildi) peygamber olduğu ile ilgili hiç açıklama yoktur.

3-) Davud ve oğlu Süleyman ayrıca Davud peygamberimize kitap yani Zebur verilmiştir. Kendi ülkelerinde padişahlık yapmış ve aynı anda peygamber olan İki önemli şahsiyetlerdir.

4-) Kendi doğdukları kavimlere peygamber olanlar:
a-) Hz. Musa anlatılarını Kuran okuyan herkes bilir. hatta bebekliğinden başlıyarak Firavunun sarayında yetişmesi (annesinin emzirmesi) sonra oradan kaçışı sonra evlenmesi ve evlendikten 8 yıl sonra dönerken
yolda peygamberlik verilmesini ve Firavunla mücadelesi ve denizden geçişi ve Firavunun denizde ölmesi hepimizin bildiği açık açık okuduğumuz ayetlerdendir.
b-) Hz. İsa ve Meryem kıssalarınından da anladığımız Hz. İsanın kendi kavmine gelerek tebliğe başladığıdır
c-) Hz. Muhammed de kendi kavmine peygamber olarak gelen peygamberdendir.

Bundan sonra yazacağımız peygamberleri ayet ayet açıklayacağız ki ince DETAY ı farketmemiz açısından çok önemlidir

HZ. NUH:
Araf suresi-59= Lekad erselnâ nûhan ilâ kavmihî

lekad : andolsun ki
ersel-nâ : biz gönderdik
nûhan : Nuh`u
ilâ kavmi-hî: kendi kavmine

Ayetlerin tamamı değil konu ile alakalı olan kısımdır.

Hud suresi 25 = Ve lekad erselnâ nûhan ilâ kavmihî
ve lekad : ve andolsun ki
erselnâ : biz gönderdik
nûhan : Nuh`u
ilâ kavmi-hi: kendi (onun) kavmine

Nuh suresi 1-) İnnâ erselnâ nûhan ilâ kavmihî
innâ : muhakkak ki biz
erselnâ : biz gönderdik
nûhan : Nuh
ilâ kavmi-hî: kendi kavmine

Müminun suresi 23-) Ve lekad erselnâ nûhan ilâ kavmihî
ve lekad : ve andolsun
ersel-nâ : biz gönderdik
nûhan : Nuh
ilâ kavmi-hi: onun (kendi) kavmine

HZ. SALİH:

Araf suresi 73 -)Ve ilâ semûde ehâhum sâlihan kâle yâ kavmi

ve ilâ semûde : ve Semud`a
ehâ-hum: onların kardeşi
sâlihan: Salih
kâle : dedi
yâ kavmi : ey kavmim

Hud suresi 71-)
Ve ilâ semûde ehâhum sâlihâ(sâlihan), kâle yâ kavmi

ve ilâ semûde : ve Semud kavmine
ehâ-hum: onların kardeşi
sâlihan: Salih
kâle : dedi
yâ kavmi : ey kavmim

neml suresi 45-)
Ve lekad erselnâ ilâ semûde ehâhum sâlihan

ve lekad : ve andolsun
erselnâ: biz gönderdik
ilâ : … e
semûde: Semud kavmi
ehâ-hum: onların kardeşi
sâlihan: Salih

HZ. ŞUAYB =

Araf Suresi 85 -)
Ve ilâ medyene ehâhum şuaybâ kâle yâ kavmi

ve ilâ medyene: ve Medyen`e
ehâ-hum: onların kardeşi
şuaybâ: Şuayb
kâle : dedi
yâ kavmi : ey kavmim

Hud Suresi 84-)
Ve ilâ medyene ehâhum şuaybâ(şuayben), kâle yâ kavmi

ve ilâ medyene: ve Medyen kavmine
ehâ-hum: onların kardeşi
şuayben: Şuayb
kâle : dedi
yâ kavmi : ey kavmim

Ankebut Suresi 36-)
Ve ilâ medyene ehâhum şuayben fe kâle yâ kavmi

ve ilâ medyene: ve Medyen`e
ehâ-hum: onların kardeşi
şuayben: Şuayb
fe : o zaman
kâle : dedi
yâ : ey
kavmi : kavmim

HZ: HUD:

Araf suresi 65:
Ve ilâ âdin ehâhum hûdâ(hûden), kâle yâ kavmi

ve ilâ âdin : ve Ad (kavmine)`a
ehâ-hum: onların kardeşi
hûden : Hud
kâle : dedi
yâ kavmi : ey kavmim

Hud Suresi 50-)
Ve ilâ âdin ehâhum hûdâ(hûden), kâle yâ kavmi

ve ilâ âdin : ve Ad (kavmine)`a
ehâ-hum: onların kardeşi
hûden : Hud
kâle : dedi
yâ kavmi : ey kavmim

Ankebut suresi 36 -)
Vezkur ehâ âd(âdin), iz enzere kavmehu bil ahkâfi

vezkur: ve zikret, hatırla
ehâ : kardeşini
âdin : Ad`in
iz enzere : uyardığı zaman
kavme-hu : kavmini
bi el ahkâfi : Ahkâf`taki

Hz. Nuhu kendi kavmine diyerek ve Salihi, Şuaybi, Salihi ve Hudu anlatan ayetlerin başınada kardeşleri (onların kardeşleri) diyerek kendi kavimlerine peygamber olduklarını açıklamıştır. Kuran özellikle bu ayırımı yapmıştır

Peki neden ? İleriki yüzyılda olacak uydurmalardan dolayı rahatsız olacak insanlara, gerçeği araştıran insanlara kanıt olacak ayet olsun diye. Yoksa bütün peygamber anlatılarında Nuh kavmine dediki yada Salih kavmine dediki diye başlayabilirdi.

5-) Kendi kavmine değilde başka bir kavme gönderilen peygamberler:
a-) Hz. Yusuf kendi doğduğu kavimde zaten babası peygamberdir ve çocukluğundan itibaren kuyuya atılması ve oradan saraya gelişi sonra hapis hayatı ve oradanda kurtuluşu detayları ile açıklanan ve uzunca hayatı tek bir surede anlatılan peygamberdir.

b-) Hz. Lut: Lut ve İbrahim aynı kavimde doğmuş büyümüş sonra İbrahimin ateşe atılmasının ardından ikiside bu kavimden hicret etmiş sonrada başka bir Kavimde peygamberlik yapmış bir peygamberdir. Kuran başka bir kavimde peygamberlik yapanlar anlaşılsın diye o konuya başlarken
^^gönderilen peygamber^^ kelimesini kullanır. Bu çok önemli bir DETAY dır.
Çünki gerçekten gönderilmişlerdir.

Saffat suresi 133 =
Ve inne lûtan le minel murselîn(murselîne).
ve inne : ve muhakkak
lûtan: Lut
le : elbette, gerçekten
min el murselîne : gönderilen, gönderilmiş olan resûllerden

Bu ayetten de çok iyi anlıyoruzki Allah ne zaman bir
peygamberi kendi kavmine değilde başka bir kavimde tebliğ görevi verdi ise O kavme gönderildiğini açık açık yazar. Bu detaydan yola çıkarak
çok önemli olan konuları daha objektif inceleyecek ve karar vereceğiz

HZ. İLYAS

Hz. İlyas da Kuranda fazla yer verilmediği halde gönderilen peygamber olduğu anlaşılması açısından açıklanmıştır

Saffat suresi 123
Ve inne ilyâse le minel murselîn(murselîne).

ve inne: ve muhakkak
ilyâse: İlyas
le : elbette, mutlaka
min: den
el murselîne : gönderilmiş olanlar,

Görüldüğü üzere Lutun kavminden çıkarıldığını ve başka kavme peygamber olduğunu bildiğimiz için bu ayetlerdede aynı Luta hitap edilen gibi İlyasında gönderilen peygamber olduğunu açıklamıştır ve aynı kelimeler kullanılmıştır. Yani Gönderilen peygamber ifadesini kullanmıştır.

HZ: YUNUS
Aynı İfadeyi yani ^^gönderilen peygamber^^ İfadesini göreceğimiz Yunus peygamber hakkında o kadar uydurma rivayetler vardırki bunları bırakın
internette anlatılan dini sitelerde artık kuran meal ve tefsirlerindede çokça rastalrsınız. Rivayetlere göre Allah, Yunus`a peygamberlik görevi vermiş fakat güya Yunus Allaha isyan etmiş ve kavminden kaçmış fakat Allah ona acımış sonra yeniden kavmine döndürmüş !!! Ayetleri buraya taşıyarak hep beraber karar verelimmi ?

saffat suresi 139-)
Ve inne yûnuse le minel murselîn(murselîne).

ve inne: ve muhakkak
yûnuse: Yunus
le : elbette, gerçekten
min el murselîne : gönderilmiş resûllerden

Bakın sadece 139. ayetten bile Yunusun kendi kavmine değilde başka bir kavme gönderildiğini anlıyoruz Çünki Luta ve İlyasa hitapın aynı kelimelerini bu ayette de görüyorsunuz değilmi ? fakat ayetlerin devamını okuyalım ve bütününden bir çıkarım yapalım:

139-) Şüphesiz Yunus da gönderilen peygamberlerdendir.
140-)Hani o bir zaman dolu bir gemiye kaçmıştı.
141-)Gemide olanlarla karşılıklı kura çekmişti de yenilenlerden olmuştu, bu sebeple denize atılmıştı
142-)Derken (denize atılmış ve) kendisini balık yutmuştu.
(Kendi nefsini) kınıyordu
143-)Eğer çok tesbih edenlerden olmasa idi
144-)muhakkak diriltilecekleri güne kadar onun karnında kalırdı.
145-) Biz onu hasta bir halde bir alana çıkardık.
146-)Üzerine kabak cinsinden bir ağaç bitirdik.
147-)Biz onu (Yunus`u) yüz bin veya daha çok insana
peygamber olarak gönderdik.
148-)Biz onu (Yunus`u) yüz bin veya daha çok insana
peygamber olarak gönderdik.

Yunusla ilgili anlatıya Yunus da gönderilen peygamberlerdendir Bilgisini vererek başlıyor ayetler. kendi yaşadığı kavimden kaçışını sonra gemideki olaylar ve kurtarılması ve başka bir kavime peygamber oluşunu anlatan gayet açık ayetler olmasına rağmen hakkında epey rivayet uydurulan peygamberlerden biridir Yunus peygamber. Bir dini siteden en azından bir
örnek alarak bu yanlışı göstermek istiyorum:

Örnek aldığım link: http: //www. dinimizislam. com/detay. asp?Aid=3788
Yunus Aleyhisselam

Musul yakınlarındaki Nineve (Ninova) ahâlisine gönderilen peygamber.
Babası Metâ adında bir zât olup sâlih kimselerdendi.
Yunus aleyhisselam kendisini balık yuttuğu için Zinnûn ve Sâhib-i Hût adlarıyla da anılmıştır.

Yunus aleyhisselam, Asûr Devletinin başşehri ve önemli bir ticâret merkezi olan Nineve şehrinde doğdu. Babası Metâ ve annesi, Allahü teâlâya dua edip, kendilerine bir erkek evlâd ihsân etmesini dilediler. Cenâb-ı Hak onlara Yunus`u
ihsân etti. Ancak Yunus aleyhisselam ana rahmindeyken babası vefat etti. Annesi onun doğum ve çocukluğu sırasında birçok hârikulâde, olağanüstü haller gördü.
Yunus aleyhisselam Nineve`de büyüdü. Kavmi içinde emin, yalan söylemeyen, yardım seven bir kişi olarak meşhur oldu.

Otuz yaşına gelince Nineve ahâlisine peygamber olarak gönderildi. Putlara tapan Nineve halkını senelerce Allahü teâlâya îmân ve ibâdet etmeye dâvet etti. Kavmi ona îmân etmedikleri gibi birçok ezâ ve cefâda bulundular. Onunla alay ettiler. Fakat Yunus aleyhisselam yılmadan ve ümitsizliğe kapılmadan onları hak dîne dâvet etti. Allahü teâlânın azâbıyla korkuttu. Fakat Nineve halkı, “Tek bir kişinin hatırı için azap inip herkesi yok edecekse müsâde et bu azap gelsin. ” deyip alay ettiler.

Yunus aleyhisselam kavminin küfürde isrâr etmesine üzülüp onların arasından ayrıldı. Allahü teâlâ ona vahyedip; “Kullarımın arasından ayrılmakta acele ettin. Geri dön, kırk gün daha onları îmâna çağır. ” buyurdu. Yunus aleyhisselam bu ilâhi emir üzerine kavmine döndü ve onları hak dîne dâvete devam etti. Otuz yedi gün aralarında kaldı. Kavmi yine inanmadı. Bunun üzerine Yunus aleyhisselam
“O halde üç güne kadar başınıza gelecek azâbı bekleyin. Bunun alâmeti önce benizleriniz sararacaktır. ” buyurdu ve ilâhî bir emir gelmeden üzüntüyle aralarından ayrıldı.

Çok uzun olan bu anlatıyı siteye girip okuyabilirsiniz devamını almadım sıkıcı olabilir diyerek fakat daha anlatının başı bile hatalarla ve Kurana uymayan ifadelerle dolu

Bu kadar Kuran ayetleri ile zıt olan bu hikayelerin kaynağı nedir bilmiyorum. fakat tek bildiğim Kuran ayetlerinin doğruluğu ve Yunus peygamberinde Lut ve İlyas peygamberde olduğu gibi kavminden ayrılarak başka bir kavime peygamber olarak gönderildi gerçeğidir.

HZ. İBRAHİM
Hz. İbrahim kıssaları Kuranda çokça yerde geçer ve Önce doğduğu ve yaşadığı kavimdeki olaylar anlatılır. Bunun için bu anlatıların başına ^^babasına ve kavmine^^ İfadeleri vardır. Alt alta listelersek İbrahim ile ilgili anlatıları daha iyi anlama çalışırız umuyorum.. Hz İbrahimle ile ilgili anlatı ve gerçekleri aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz. Buraya
yer veremiyeceğim kadar uzun bir anlatı olduğu için.

 

İbrahim peygamberin yaşadığı 3 kavmi ve Kuranın anlatışını
DETAY ları ile açıkladığım bu hikayeyi okuyan insanlarda
görecektirki
İbrahimde kendi kavmine değil başka bir kavme ^^GÖNDERİLEN ^^
peygamberlerden olduğu açıkçadır.

Şimdi okuyucular şunu sorabilir:

Gönderilen peygamberler ifadesi vardı lutda ve ilyasda ve yunusta
hani o zaman İbrahim peygamberde bu ifade nerde diyebilir.

1. kendi doğduğu ve yaşadığı olayların anlatıldığı bölümlerde ^^babasına ve kavmine^^ diye hitapla başlar ayetlere

2. mekkedeki olayların anlatıldığı ayetler vardır ve biliyoruz ki İbrahim peygamber mekkeye peygamber olarak gönderilmemiştir.

3. Bir de ateşe atılıp kurtulduktan sonra hicret
ettiği kavim vardır ki ibrahimin peygamberlik yaptığı tebliğ yaptığı
kavimdir orası.

ankebut 16 ve 17 ayetlerden anlıyoruz. Çünki bu ayetler ^^babasına ve kavmine ^^ diye başlamayan tek örnektir.

ankebut suresi 16-) Ve ibrâhîme iz kâle li kavmihî`budûllâhe vettekûh(vettekûhu), zâlikum hayrun lekum in kuntum ta`lemûn(ta`lemûne).

ve ibrâhîme : ve İbrâhîm
iz kâle: demişti
li kavmi-hi : kavmine
a`budûllâhe (a`budû allâhe) : Allah`a kul olun
vettekûhu (ve ittekû-hu) : ve ona karşı takva sahibi olun
zâlikum: işte bu
hayrun: daha hayırlı
lekum : sizin için
in : eğer
kuntum: siz oldunuz
ta`lemûne : biliyorsunuz

Meali: İbrahim`i de. Hani kavmine demişti ki: Allah`a ibadet edin ve
O`ndan sakının. Bilirseniz bu; sizin için daha hayırlıdır.

Şayet bu ayetler doğduğu ve yaşadığı kavimin olduğu ayetler olsaydı ayetin başında ^^babasına ve kavmine ^^ diyerek başlardı.

İbrahim peygamber ile ilgili bütün ayetleri Listeleyin ve bu ayırımın farkına varacaksınız.

Enbiya suresi ayet: 52-) O vakit babasına ve kavmine dedi ki: < >

Şuara suresi: ayet 70-) O bir vakit babasına ve kavmine: < > dedi.

Zuhruf suresi ayet. 26-) Hani İbrahim babasına ve kavmine: <

Enam suresi ayet: 74-) İbrahim, babası Âzer`e demişti ki: < açık bir sapıklık içinde görüyorum> > .

Meryem suresi ayet: 42 -) O, bir zaman babasına şöyle demişti: < faydası olmayan şeylere niçin tapıyorsun?> >

Peki neden İbrahim peygamberin anlatıldığı bölümler

Bu kadar karmaşık diyebilirsiniz. Aslında karmaşık değildir.

Çünki Kuranı baştan sona okuyan insanlar şunu bilirler yada düşünürler. Peygamberler tebliğ için görevlendirilmiş ve görev bitince inanmayanlar helak olmuştur ve kavminden ayrılan peygamberler sonra ne yaptılar ile ilgili anlatıya hiç rastgelmezsiniz. Ölmediler ya, yaşamları başka yerlerde devam etti fakat peygamber olarak değil.

Peygamberler kavme gönderilir tebliğ yapılır inanan inanır inanmayanlar helak olur ve inananlarla beraber oradan ayrılarak hayatlarına devam ederler.

ÖNEMLİ DETAY: Sadece İbrahim peygamberin tebliğ yaptıktan sonra kavmi helak olmuş fakat yaşlılık dönemi Mekkenin duvarlarını yükseltmesi ve hac görevinin verilmesi anlatılmıştır. Yani kavimlerinin helakından sonra yaşamı anlatılan tek peygamberdir. Bunun içindirki yaşamı 3 bölümde anlatılmış ve bunun içinde yaşamını 3 bölümde incelememiz gerekecektir. ve Kuranda ^^babasına ve kavmine ^^ diyerek başlayan ayetler sadece İbrahim kıssalarının çoğunda görülür her hangi bir karışıklığa sebep olmasın diye. Yoksa diğer peygamberlerin babası hayatta olmadığı için o peygamberlere böyle hitap edilmediği için değildir bu ince DETAY

Yazar : metin durali

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website