Kadın Hakları

Dünkü cuma namazı hutbesinde kadın haklarından ve kadınlara şiddet konusundan bahsedildi. Hutbede dikkatimi çeken husus, kadınlara karşı nasıl davranılması gerektiğinden bahsedilirken, Peygamberimizin söylediği iddia edilen hadislerden, eşleriyle ilgili rivayetlerden, Hz. Ömer’den rivayetler edilirken konu ile ilgili Kuran ayetlerinin okunmaması ve bu ayetler üzerine konuşulmaması oldu.

Bir diğer önemli ayrıntı da Hanefi mezhebinin temsilcisi olan diyanetin hutbesinde, Hanefi mezhebinin içtihatlarında ve hadislerde kadınlarla ilgili bir yığın olumsuz ifadeden elbette hiç bahsedilmemesiydi. Hâlbuki hadislerde kadınları aşağılayıcı bir çok rivayetin olduğu unutulmamalıdır. Aşağıda buna örnek verdiğim iki hadis var. Bunların dışında da sahih kabul edilen hadis kaynaklarında kadınları aşağılayan onlarca hadis vardır.

Kadınların dinleri ve akılları eksiktir.
Sahihi Buhari

Ey kadınlar topluluğu! Sadaka veriniz ve çok istiğfar ediniz. Çünkü ben Cehennem halkının çoğunun sizler olduğunu gördüm.
Müslim, İman, 34/132, İbn Mace, Fiten 19/4003

Diyanet bu yaklaşımla dinin gerçek ve tek kaynağı olan Kuran’dan hükümler çıkarma ve insanları bu şekilde bilgilendirme yolunu seçmemektedir. Diğer yandan da hadislerin ve Hanefi mezhebi içtihatlarının bugünkü şartlarda tepki çekecek olanlarını hiç gündeme getirmeyerek; kadın hakları ve kadının toplumdaki yeri konusunu sadece Peygamber öncesi cahiliye dönemine yapılan eleştiriler ve ‘kadınlar, Allah’ın emanetidir’ gibi yuvarlak laflarla geçiştirmeye çalışmaktadırlar. Yani günümüzde Diyanet de Sünni İslam’ı savunan pek çok kişi grup ve cemaat gibi Hanefi ve diğer Sünni mezheplerin keskin uçlarını törpüleyerek insanlara sunuyor.

Konu ile ilgili bahsetmek vermek istediğim bir örnek de kadınların boşanma hakkının olup olmadığı konusudur. Sünni mezheplere göre kadının boşanma hakkı yoktur. Mezheplerde sadece hul (muhalaa) denilen bir uygulamadan bahsedilir. Bu uygulamada kadın sadece boşanmayı teklif edebilir. Kabul edip etmeme erkeğin insafına kalmıştır. Yani son söz yine erkektedir. Erkek boşanmayı kabul ederse kadın ondan aldıklarını verir ve ayrılırlar. Ama erkek boşanmak istemezse kadın asla boşanamaz. Dolayısıyla bu uygulamaya kadının boşama hakkı denemez.

Kuran’da ise boşanmadan bahsedilen aşağıdaki ayette açıkça kadınların da erkeklere benzer haklarının olduğu ifade edilir.

226. Kadınları hakkında îlâ yapanlar/yaklaşmamaya yemin edenler için dört ay bekleme vardır. Eğer o süre içinde eşlerine dönerlerse Allah bağışlayan, merhamet edendir.

227. Eğer boşanmaya kesin karar vermişlerse, şüphesiz Allah çok iyi işiten çok iyi bilendir.

228. Boşanmış kadınların kendi başlarına üç âdet ve temizlenme süresi beklerler. Eğer Allah’a ve âhiret gününe inanmakta iseler, Allah’ın onların rahimlerinde yarattığını saklamaları kendilerine helal olmaz. Kocaları, bu süre içinde herhangi bir şekilde barışmak isterlerse eşlerini geri almaya herkesten daha çok hak sahibidirler. Kadınlar, uygun biçimde, sorumluluklarına benzer hakları da vardır. Erkeklerin kadınlar üzerinde bir derece farkı vardır. Allah Azîz’dir, Hakîm’dir.

2 – Bakara Suresi

Kuran’da evlilik ilişkisinde erkekle kadın arasındaki sevgi ve merhametten bahsedilir ve erkek ile kadının birbirlerinin giysileri olduğu ifade edilir. Ayrıca Kuran’da Allah katında ne cinsiyetin ne ailenin ne de ırkın bir üstünlük getirmediği ancak takvanın Allah katında takdir göreceği ifade edilir.

187. Oruç gecesi kadınlarınıza cinsel yaklaşım size helal kılınmıştır. Onlar sizin için giysidir/eştir, siz de onlar için giysisiniz/eşsiniz. Allah sizin öz benliklerinize yazık etmekte olduğunuzu bilmiş, tövbelerinizi kabul edip sizi affetmiştir.

2 – Bakara Suresi

 

124. Erkek olsun, kadın olsun inanmış olarak kim iyi fiiller gerçekleştirirse onlar cennete girecek ve onlar bir çekirdeğin sırtındaki tomurcuk kadar bile haksızlığa uğramayacaklardır.

4 – Nisa Suresi

 

97. Erkek olsun, kadın olsun, her kim inanmış olarak iyi fiiller gerçekleştirirse onu mutlaka güzel bir hayatla yaşatırız ve onların karşılığını, yaptıklarının en güzeliyle mutlaka veririz.

16 – Nahl Suresi


About the Author
Author

Comments (7)
Leave a reply

Name (required)

Website