Kur’an Ayetleri Işığında Kur’an’ın Amacı

Kur’an Ayetleri Işığında Kur’an’ın Amacı

‘Kur’an insanın aklına sunulmuş en son mucizedir.’ (Hayri Kırbaşoğlu) ¹
İnanç sahibi olan, olmayan, başka bir dini benimseyen ya da hiçbir dini benimsemeyen herkesin sorguladığı veya sorgulaması gerektiği en önemli konulardan biri Kur’an’ın neden gönderildiğidir. Allah yarattığı insanlara neden bir elçi göndermiştir ve bu elçiyi neden Kur’an ile yönlendirmiştir soruları, inanç üzerine en çok tartışılan konulardandır.
Bu yazıda ‘Neden Kur’an ile yönlendirmiştir’ sorusuna odaklanılmıştır ve cevaplar için Kur’an’ı tanımlayan örnek ayetlere yer verilmiştir. ² Nitekim Kur’an’ın insanlığa neden gönderildiğini en iyi cevaplayacak kaynak bilhassa Kur’an’ın kendisidir.
Kur’an yapı olarak birçok özelliğe sahiptir.
Mâide Suresi(5/120) 15.Ayet: Ey kitap ehli! Peygamberimiz, kitaptan gizlediklerinizin çoğunu açıklamak üzere size geldi; birçok kusurunuzdan da vazgeçiyor. Şu bir gerçek ki, size Allah’tan bir nur, apaçık bir kitap gelmiştir. (Bayraktar Bayraklı) ³
Zuhruf Suresi(43/89) 2.Ayet: Apaçık Kitaba yemin olsun ki (Mehmet Okuyan) ⁴
Kur’an’ın ayetleri açıktır. Anlaşılması zamana bırakılan bazı ayetler sonradan gönderilen ayetlerle açıklığa kavuşturulmuştur. Bazı bilimsel ayetler süreç içerisinde teknolojinin ilerlemesiyle anlaşılabilir hale gelmişti ki bu ayetler Kur’an’ın mucizelerindedir. Anlamadığımız ayetleri sorgulamak ve kaynaklarımızı çeşitlendirerek araştırmak bizim sorumluluğumuzdur.
Yâsîn Suresi(36/83) 2-3-4.Ayet: (Ey Muhammed!) Hikmet dolu Kur’an’a yemin olsun ki, sen elbette dosdoğru bir yol üzere gönderilen (nebi)lerdensin. (Cemal Külünkoğlu)
Sâd Suresi(38/88) 1.Ayet: Sâd! Şeref ve itibar kaynağı olan Kur’an şahit olsun! (Mustafa İslamoğlu) ⁵
Kâf Suresi(50/45) 1.Ayet: Kâf. Şerefli Kur’ân’a andolsun. (Bayraktar Bayraklı)
Kur’an bilgi ve hikmet kaynağı olduğu gibi şeref ve itibar kaynağıdır. Çünkü Kur’an şerefli bir insan olmak adına atılacak adımları gösteren en rasyonel kaynaktır. İyilik, onur, adalet gibi evrensel olan ama kültüre, eğitime, bölgeye göre değişebilen kavramlar için genel ve en doğru hükümleri Kur’an açıklar.
Şûrâ Suresi(42/53) 52.Ayet: Ve (ey Nebi,) işte sana da (evrensel ve sabit olan) mutlak ‘emr’imizden hayat bahşeden (mukayyet) bir mesaj/rûh vahyettik; sen daha önce kitap nedir iman nedir bilmezdin: Fakat şimdi onu bir nur kıldık ki, kullarımızdan tercih ettiklerimizi onunla doğru yola yöneltelim. Ve şüphe yok ki sen de insanları dosdoğru bir yola yöneltmektesin; (Mustafa İslamoğlu)
Secde Suresi(32/30) 3. Ayet: Yoksa “Onu uydurdu” mu diyorlar?! Hayır, haktır o; senin Rabbindendir; senden önce kendilerine hiçbir uyarıcı gelmemiş bir toplumu uyarman içindir. Umulur ki, doğruya ve güzele kılavuzlanırlar. (Yaşar Nuri Öztürk)
Teğâbun Suresi(64/18) 8.Ayet: “O halde Allah’a, O’nun Resulüne ve indirdiğimiz Nur’a (Kur’an’a) iman edin! Çünkü Allah (imana ve amele dair) yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.” (Cemal Külünkoğlu)
Bakara Suresi(2/286) 2.Ayet: O kitap (Kur’an); onda asla şüphe yoktur. [Muttakî]ler [*] (duyarlı olanlar) için bir yol göstericidir. (Mehmet Okuyan)
Âl-i İmrân Suresi(3/200) 138.Ayet: Bu (Kur’an), bütün insanlığa bir açıklamadır; [*] [muttakî]ler (duyarlı olanlar) için de bir rehber ve bir öğüttür. (Mehmet Okuyan) ⁶
Nahl Suresi (16/128) 64. Ayet: Bu Kitap’ı sana yalnız şunun için indirdik: Hakkında ayrılığa düştükleri şeyi onlara iyice açıklayasın ve Kitap, iman eden bir topluluk için kılavuz ve rahmet olsun. (Yaşar Nuri Öztürk) ⁷
Ayetlerin ana fikri Kur’an’ın hatırlatıcı bir rehber olduğudur. Kur’an, temel olarak Allah ile insan arasında bir köprü kurarak; Allah’ın insanlığa kazandırmak istediği bilince rehberlik eder. ‘Nur’ yani ışık olarak Kur’an, bize yol gösteren kuzey yıldızı gibi yolumuzu bulmamıza yardımcı olur. Kur’an, insanı Allah’a yaklaştırır. İnsana varlığının amacını en derin ve gerçek biçimde anlatır. Yaşamın ve yaşamanın anlamını kavramaya çalışan insanın en içsel sorularının cevabıdır. Bundan daha normali olamaz çünkü Kur’an, Allah’ın kelamıdır.
Kur’an’da; çelişki, tutarsızlık veya mantıksızlık yoktur. Bu yüzden Kur’an, bir bütün olarak okunmalı ve anlaşılmaya çalışılmalıdır.
Bürûc Suresi(85/22) 21-22.Ayet: Hakikatte o, korunmuş levhada/Levh-ı Mahfûz’da bulunan şerefli Kur’ân’dır. (Bayraktar Bayraklı) ⁸
Yani: ne cin ne şeytan o kaynağı bulandıramaz. Kitâbun mubîn ve imâmun mubîn diye de anılan Levh-i Mahfuz (“akıl sır ermez bir korunmuş anakart” veya “sınırsız merkezi bellek”), vahiy dahil bütün bir varlık âlemine dair ilâhî bilginin kayıtlı tabiatını ifade eder. Tıpkı insan hafızası gibi bu kayıt, kâğıtla kalemle izah edilemez. Zaten levhin mahfûzindeki belirsizlik, onun akla hayale sığmayan bir “merkezî hafıza” olduğunu ifade eder… (açıklama Mustafa İslamoğlu)
Fussilet Suresi(41/54) 41-42.Ayet: Kendilerine ulaştığı halde bu ilâhî uyarıyı inkâr edenler bilsinler ki, kesinlikle o, pek yüce bir Kitaptır. Hiçbir anlam ve amacından saptırma çabası ona ne önünden açıkça ne de ardından gizlice ilişemez: o, her tür övgüye lâyık, hükmünde isabetli olan tarafından indirilmiştir. (Mustafa İslamoğlu)
“Önünden” olanı iyi niyetle yapılan yanlış yorumları, “arkadan” olanı da kötü niyetle yapılan tahrif ve saptırma çabalarını ifade eder. Zımnen: Vahiy kendisine ait olmayan mânaların dışarıdan idhaline karşı kendini o muhteşem iç örgüsüyle korur; üstüne yapışmış da olsa, bünyesine uymayan yorumları farklı zaman ve zeminlerde hakikati ifşa ettiği hizmetkârları eliyle temizleyip atar. (açıklama Mustafa İslamoğlu)
Ayetlerden(açıklamalarında yardımıyla) anlaşılacağı üzere Kur’an korunmuştur. Bunun doğruluğunu bizzat kendi açıklamaktadır. Bunun nasıl olduğuna ve bundan sonra nasıl olacağına mantıksal bir açıklama bulmak gerekli değildir. Çünkü Allah tarafından gönderilen kitabın yine Allah tarafından korunması normaldir.
Ayrıca bu korunmuşluk günümüzde teknolojinin yardımıyla birçok matematiksel sistemle ispatlanır hale gelmiştir. Burada yanlış anlaşılmaya mahal vermemek gerekir. Şöyle ki; matematiksel formüllerle Kur’an’a mucize yüklemek gibi bir niyet söz konusu değildir. Kur’an’ın kendisi bir mucizedir. Fakat günümüzde keşfedilen birçok matematiksel formülün ve algoritmanın o dönemde insan eliyle hazırlanabilmesinin imkânsız olduğu ispatlanmıştır.
Ankebût Suresi(29/69) 51.Ayet: Kendilerine okuduğun kitabı sana indirmiş olmamız onlara mucize olarak yetmedi mi? Çünkü bunda, inanacak bir toplum için kesinlikle rahmet ve öğüt vardır. (Bayraktar Bayraklı)
Girişte alıntılanan cümledeki gibi Kur’an en son mucizedir. Dönemsel olarak Allah nebilerine mucizeler bahşetmiştir. Fakat tarih sürecinde insan, anlama ve kavrama özelliklerini geliştirmiştir. Kur’an bu dönemde akla yönelik indirilmiştir. Düşünmek, aklı kullanmak, bilgilenmek üzerine direkt ayetler olduğu gibi; doğaya yöneltip gözlemleme yapmaya teşvik eden de birçok ayet vardır. Bu ayetler bile Kur’an’ın insan aklına yatırım yapan bir kitap olduğunu rahatlıkla gösterir. Bunun dışında gerek matematiksel denklemler, gerek dönem için bilinmesi imkânsız birçok konuya değinilmiş olması Kur’an’ın mucizelerinden birkaçıdır. Ama Kur’an’ı asıl mucize kılan, Allah tarafından kulu için gönderilen bir rehber olmasıdır.
Rûm Suresi(30/60) 58.Ayet: Gerçekten biz, bu Kur’an’da insanlara her türlü misali verdik. Andolsun ki, eğer onlara (bu türden misal içeren) bir âyet getirsen, o inkâr edenler yine: “Siz düzmece iddialarda bulunmaktan başka bir şey yapmıyorsunuz!” derler. (Cemal Külünkoğlu)
Zümer Suresi(39/75) 27.Ayet: Yemin olsun, biz bu Kur’an’da insanlara her türden örnekler verdik ki düşünüp öğüt alabilsinler. (Yaşar Nuri Öztürk) ⁹
Kur’an çeşitli örneklerle güçlendirilmiştir. Bu örneklere; kıssalar, yaradılışı anlatan ayetler, bilimsel ayetler, sosyal yaşamı düzenleyen ayetler, vb. hepsi dahil edilebilir. Kur’an gerek betimlemeler yoluyla gerekse mecazî anlatımlarla bu örnekleri çeşitlendirir. Nedeni ise güzel bir şekilde açıklanır: düşünmek ve öğüt almak. Düşünmek, aklımızı kullanmayı gerektirir. Yani Kur’an, aklımızı kullanmayı teşvik eder. Kur’an bununla kalmaz ve der ki: ‘öğüt alın’. Kur’an, sorgulamayı ve sonuçlar çıkartmayı da teşvik eder. Kul olarak bize düşen bu teşviklerin karşılığını vermektir.
A’râf Suresi(7/206) 2.Ayet: (Bu Kur’an,) kendisi ile (insanları) uyarasın ve inananlara öğüt veresin diye sana indirilen bir kitaptır. O halde bu görevi yaparken sakın ruhun sıkılmasın/kalbinde bir şüphe olmasın. (Cemal Külünkoğlu) ¹⁰
Kâf Suresi(50/45) 45.Ayet: Biz onların neler söylediğini çok iyi biliyoruz; ne ki sen onları zorla (inandıracak) bir zorba değilsin: şu halde sen, Benim tehditlerimden korkanları bu Kur’an aracılığıyla uyarmaya devam et! (Mustafa İslamoğlu)
Kur’an sıkıldığı ve daraldığı zamanlarda Peygamber’in yardımına yetişmiştir. Bu ayetlerden anlıyoruz ki Peygamber’in de zorlandığı zamanlar olmuş ve destek direkt Allah’tan gelmiştir.
Kur’an bir baskı ve zorlama aracı değildir. Aksine Peygamber’e uyarmayı ve öğütlemeyi Kur’an ile devam ettirerek; zorbalığa karşı çıkması istenmiştir. Kur’an zorlamanın ve zorbalığın düşmanıdır. ¹¹
Kur’an herkese seslenir ama kişiyi sorumlu tutar. Unutulmamalıdır ki baskı aracı haline getirilen her şey insanı kendinden uzaklaştırır. Bu yüzden ‘Rahman(şefkatli) ve Rahim(merhametli) Allah’ın adıyla’ diye başlayan Kur’an’a kulak verelim. Allah’ın bize göstermesini umduğumuz şefkati ve merhameti hayatımıza sımsıkı yerleştirelim.
Enbiyâ Suresi(21/112) 10.Ayet: Andolsun ki, biz, içinde (ihtiyaç duyduğunuz ilahi öğretileri barındıran), size şeref ve itibar kazandıran bir kitap indirdik. Hâlâ aklınızı kullan(arak ondan yararlan)mayacak mısınız? (Cemal Külünkoğlu)
Zuhruf Suresi(43/89) 44.Ayet: Şüphesiz ki o (Kur’an), senin ve kavmin için (gerçeği) hatırlatan (öğüt)tür. İlerde ondan sorgulanacaksınız. (Mehmet Okuyan) ¹²
Ayrıca bu ayet;
Zuhruf Suresi(43/89) 44.Ayet: Doğrusu Kur’ân, sana ve kavmine bir şereftir. İleride ondan sorumlu tutulacaksınız. (Bayraktar Bayraklı)
Şeklinde tercüme edilmektedir.
Yani Kur’an önceki ayetlerde söylenildiği üzere insanlık için hatırlatıcı, öğüt veren olduğu gibi şerefin ve hasiyetin de kaynağıdır. Yukarıdaki ayetin hem şeref hem bilgi veren şekilde tercüme edilebilir olması manidardır. Burada Kur’an’dan edindiğimiz en gerçek en güzel öğüt ve bilgi ile hayatımıza şeref ve itibarı kazandıracağımız gerçeğini algılayabiliriz.
İbrahim Suresi(14/52) 1.Ayet: Elif-Lâm-Râ! BU, insanlığı, Rablerinin arzusuyla karanlıklardan aydınlığa; tüm övgülerin muhatabı olan, her işinde mükemmel olanın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir vahiydir. (Mustafa İslamoğlu)

Furkân Suresi(25/77) 1.Ayet: Şanı yücedir o kudretin ki, hakla bâtılı ayıran o Furkan’ı, bütün âlemler için bir uyarıcı olsun diye kuluna indirdi. (Yaşar Nuri Öztürk)

Furkân, hem özü itibarıyla iyiyi kötüyü fark eden (fârık) hem de iyi ile kötü kendi sayesinde fark edilen (mefruk) anlamına gelir. Duyularla değil akılla algılanan fark’a delâlet eder. (açıklama Mustafa İslamoğlu)
Gerçek bilginin sahibi dolayısıyla şeref ve şanın gerçek sahibi Kur’an, hak ile batılı ayırmak, kendinden öncekileri tasdiklemek ve insanlığı doğru yola ulaştırmak için bir uyarıcı ve yol gösterici olarak gönderilmiştir.
Cin Suresi (72/28) 1-2.Ayet: De ki: Cinlerden bir grubun, Kur’ân’ı dinleyip toplumlarına şöyle dedikleri bana vahyolundu: “Biz, doğru yola ileten eşsiz bir Kur’ân dinledik. Bu yüzden ona inandık. Artık Rabbimize hiçbir şeyi ortak koşmayacağız.” (Bayraktar Bayraklı)
Sâd Suresi(38/88) 87.Ayet: “O Kur’ân, bütün âlemler için bir zikir, bir öğüttür. ” (Elmalılı Hamdi Yazır) ¹³
Kur’an, doğru yola ileten bir rehber olarak sadece insanlığa değil; Allah tarafından tüm alemlere gönderilmiştir.
Kur’an’da cin topluluğundan birçok ayette bahsedilir. Nitekim bu topluluk da Hz. Muhammed’e gelmiş ve onun ağzından Kur’an’ı duyup işitmiştir. Zaten Kur’an; Allah’ın yarattığı toplumların ötesinde, yarattığı her canlı ile ilgilendiğini anlatır. ¹⁴ Cinler de başıboş bırakılmadan inanç ile imtihan edilmektedir. Keza böylece cinlerinde irade sahibi olan ve kendi seçimlerini yapabilen canlılar olduğunu anlıyoruz.
Sebe’ Suresi (34/54) 6.Ayet: KENDİLERİNE ilim verilmiş olanlar, Rabbinden sana indirilenin hakikatin ta kendisi olduğunu; ve O yüceler yücesi, O tüm övgülere lâyık olanın yoluna yönelteceğini görmektedirler. (Mustafa İslamoğlu) ¹⁵
İsrâ Suresi(17/111) 9-10.Ayet: Şüphesiz bu Kur’ân, dosdoğru olanı gösterir ve iyi işler yapan müminlere büyük ödül olduğunu ve âhirete inanmayanlara da acı bir azap hazırladığımızı bildirir. (Bayraktar Bayraklı) ¹⁶
Bu ayetler Kur’an’ın en önemli görevlerinden birine dikkat çeker. Kur’an, insanın varlık amacını ortaya koyar. Ayrıca insanın iç dünyasında en büyük telaş ve merakı oluşturan ‘ölüm sonrasında ne olduğuna’ ait soruların cevabını verir. Keza Kur’an’da; ölümden sonraki sistemden haber veren, ahiret hayatını anlatan ve cennet ile cehennemi betimleyen ayetler büyük yer tutar.
Böylece yaşadığımız dünyevi hayatın sonrasında başka bir sonsuz hayatın olduğunu, bu sonsuz hayatta en rasyonel adalet sisteminin sağlandığını, iyi ile kötünün bu sisteme göre ayrılacağını ve son olarak bu ayrım sonucunda ceza ile ödül sonuçlarının olduğunu öğreniriz.
Ayrıca Kur’an, iyi olana yönelmek, iyi olanı üretmek ve desteklemek suretiyle varlığımızı anlamlandırabileceğimizi söyler. Yaşantımızı ve bilinç yapımızı Kur’an temelli inşa ettiğimizde en gerçek iyiye ulaşacağımızı bilmeliyiz.
İsrâ Suresi(17/111) 82.Ayet: İşte Biz Kur’an’ı, ona inananlar için (iç dünyalarını onaran) bir şifa ve rahmet (eczanesi) olarak indirdik; ama aynı (Kur’an), bu zalimlerin yalnızca yıkımını artırıyor. (Mustafa İslamoğlu) ¹⁷
Yine aynı surenin bu ayetinde öncekini destekler şekilde inanlara şifa ve merhametin kaynağı olarak Kur’an’ın müjdeleniyor. Bu öyle müjdedir ki; inanlardan, hayra yönelenlere güç ve güven verir. Aynı şekilde zalimlerin yıkımını artırır. Çünkü öğüt verir. Ders alınmasını ister. Öğütlere rağmen inatla bozgunculuk yapanın cezasını da bu bilinçle artıracağını söyler.
Kehf Suresi(18/110) 1-2-3-4.Ayet: Katından (gelecek) şiddetli azaba karşı (inkârcıları) uyarmak, iyi işler yapan müminlere içinde [ebedî] kalacakları güzel ödül (cennet) bulunduğunu müjdelemek ve “Allah çocuk edindi!” diyenleri de korkutmak için doğru (bir kelam) olarak içerisine hiçbir eğrilik koymadığı Kitabı kulu (Muhammed’e) indiren Allah’a [hamd]olsun.
Kur’an, ‘Teslis’ inancına kesin olarak karşı çıkar. Yaratıcı olarak Allah, dünyevi özelliklerden uzaktır. Nitekim dünyanın, bizlerin ve bilinç kavramının yaratıcısı yüce Allah’tır. O, insan algısının ve arzularının çok üzerindendir.
Bu ayette din kıyaslamasından öte sindirilmesi ve anlaşılması gereken; Allah’ın, kendi yarattığı bilinç tarafından üretilen veya arzu edilen herhangi bir şeyden arınmış olduğudur. ¹⁸
Zümer Suresi(39/75) 2. Ayet : (Ey Resul!) Şüphe yok ki biz, o Kitab’ı sana hak olarak indirdik. O halde sen de dini yalnız Allah’a has kılarak O’na kulluk et! (Cemal Külünkoğlu)
Dini, onu gönderen Allah’a has kılmaktan daha doğalı olamaz. Unutulmamalıdır ki; kılınan her namaz, yapılan her ibadet gibi edilen her dua Allah içindir. Bu yüzden yaptığımız her hareketi, söylediğimiz her kelimeyi, zihnimizden geçen her düşünceyi sonunda Allah’a döneceğimizi bilerek planlamalıyız.
Kamer Suresi(54/55) 17-22-32-40. Ayet: Ve doğrusu Biz bu Kur’an’ı ders alınsın diye kolaylaştırdık: öyleyse yok mudur ders alan? (Mustafa İslamoğlu)
Allah “öğüt almak için Kur’an’ı kolaylaştırdık” buyuruyor ve bu âyet aynı sûrede ehemmiyetine binaen dört defa tekrarlanıyor. Ama biz hâlâ Kur’an’ın anlaşılmaz bir kitap olduğunu iddia ediyoruz. Herkes Kur’an’ın bütün âyetlerini anlamayabilir ama dinin temelini oluşturan inanç ve ahlâk içerikli ayetleri çok rahat anlayabilir. Ayrıca Kur’an kendi kendini açıklayacağı için okundukça çok daha kolay anlaşılacaktır, yeter ki anlamak konusunda azimli olunsun. “… Bak, iyice anlasınlar diye, mesajları nasıl her yönüyle açıklıyoruz!” (En’am 6/65) (açıklama Cemal Külünkoğlu)
Ahkâf Suresi(46/35) 12.Ayet: Kendisinden (Kur’an’dan) önce, bir önder ve bir rahmet olarak Musa’nın Kitabı vardır. Bu (Kur’an) da haksızlık edenleri uyarmak ve güzel davrananlara müjde olmak üzere Arap diliyle indirilmiş, (önceki vahiyleri) doğrulayıcı bir kitaptır. (Mehmet Okuyan)

Ahkâf Suresi(46/35) 30.Ayet: “Ey kavmimiz!” demişlerdi, “Biz Musa’dan sonra indirilen ve kendisinden önceki vahyi tasdik eden bir ilâhî mesaj dinledik: o vahiy (kendisine uyanı) hakikate ve dosdoğru bir yola yöneltiyor. (Mustafa İslamoğlu) ¹⁹

Neml Suresi(27/93) 76-77.Ayet: HİÇ şüphesiz bu Kur’an, İsrâiloğullarının üzerinde ihtilafa düştükleri birçok konuya açıklık getirmektedir. Çünkü o da, inananlar için bir rehber ve bir rahmettir. (Mustafa İslamoğlu)
Kur’an kendinden öncekileri tasdikler. Bu da Allah’ın farklı dönemlerde farklı biçimlerde göndermiş olduğu peygamberlerin ve kitapların aslında aynı hizmeti yaptığını gösterir. Hepsi Allah için Allah’ın mesajlarını taşımıştır. Kur’an Allah’ın tüm nebilerini sahiplenir. Her nebi Kur’an için kutsaldır.
Ayetler açık bir şekilde İsrailoğulları’nı uyarır. Kur’an’ın ihtilaf ve şüphe barındırmadığı, aksine açık bir cevap olduğu söylenir. Bu mesaj onlar nezdinde tüm insanlar içindir. Çünkü Kur’an’da ırk, mezhep veya statü ayrımı yapılmaz. Kur’an evrenseldir ve tüm insanlık için mümin olma yolunda bir rehberdir.
Târık Suresi(86/17) 1314. Ayet: Şüphesiz ki o (Kur’an, doğru ile yanlışı) ayırt eden bir sözdür. O asla bir şaka değildir. (Mehmet Okuyan)
Anlaşılacağı üzere içerdiği tüm konu ve kavramlarla Kur’an şaka veya dalga konusu yapılamaz. Aksine Kur’an, insanı asıl şaka olan dünyevi hayata düşkünlükten uzaklaştırır, en gerçek ve sonsuz olan ahiret hayatına yönlendirir.
Zuhruf Suresi(43/89) 61.Ayet: Hiç kuşkusuz o, kıyamet saati için bir bilgidir. O halde sakın o saat hakkında şüpheye düşmeyin; bana uyun. Dosdoğru yol budur. (Yaşar Nuri Öztürk)
Kur’an’da ilk sure olan Fatiha’dan başlayarak; büyük bölümünde direkt veya betimlemeler yoluyla kıyamet anından bahsedilir. Yine örneklerle ahiret hayatı ve cennet ile cehennem üzerinde durulur. Tüm bu anlatımların ve betimlemelerin derinliğinde yatan asıl hedef cennet değildir. Cennet asıl başarının mükâfatıdır. Asıl başarı, Yüce Allah’ın rızasını kazanarak sevdiği kullar arasına girebilmektir.
Kıyametin ne denli dehşet veren bir gün olacağı sıkça söylenmiştir. Bu dehşet verici günde bizim duruşumuzu belirleyecek olan hayatımızda imza attığımız işler ve oluşlardır. Önceden bahsettiğimiz gibi yaptığımız her işi, ürettiğimiz ve tükettiğimiz her şeyi Allah’a döneceğimiz bilinciyle planlamalıyız.

Son Söz

Kur’an’ın yapısına, amacına, önemine ve anlamına değinmeye çalıştık. Kur’an bir kere okunup bırakılacak bir kitap değildir. O’nu, defalarca okuyup sorgulamamız, anlamak ve anlatmak için emek vermemiz gerekir. O insan aklında flaş gibi çakan, aydınlatan, zihindeki ölü toprağını kaldıran, dirilten, kalıpları yıkan ve inanç mekanizmasını tekrar kuran bir ışıktır.
Tek bir metot kullanılmadan farklı anlatım yöntemlerini benimseyen, sıradan olmayan ve bir bütün olarak ele alınması gereken yaşam rehberidir. Kur’an bir bütündür. Allah insana Kur’an ile seslenir. Yani Kur’an Allah’ın kelamıdır. Kur’an’ı bu hassasiyet ile ele almalıyız. Allah rızası uğrunda hayatımızı Kur’an’a adapte edebilmeliyiz.

Kaynakça:

¹ Kur’an konusunda derin anlayış geliştirmek için tavsiyeleriniz nelerdir? | Prof. Hayri Kırbaşoğlu (https://youtu.be/MLp_dAByisY )
² https://www.kuranmeali.com/ Sitesinden tüm yazarların meallerine bakılabilir.
³ Benzer Ayetler: Nahl Suresi(16/128) 44. Ayet
⁴ Benzer Ayetler: Duhân Suresi(44/59) 2. Ayet
⁵ Benzer Ayetler: Abese Suresi(80/42) 13-14-15-16. Ayet
⁶ Benzer Ayetler: Nahl Suresi(16/128) 64. Ayet, Hakka Suresi (69/52) 48. Ayet, Kâf Suresi(50/45) 37. Ayet
⁷ Benzer Ayetler: Nahl Suresi(16/128) 89. ve 102. Ayet, Lokman Suresi(31/34) 2-3.Ayet
⁸ Benzer Ayetler: Vâkı’a Suresi(56/96) 77-78-79. Ayet
⁹ Benzer Ayetler: Abese Suresi(80/42) 11-12. Ayet, Kehf Suresi(18/110) 54. Ayet, Sâd Suresi(38/88) 29. Ayet
¹⁰ Benzer Ayetler: Hûd Suresi(11/123) 120. Ayet, Nisâ Suresi(4/176) 105. Ayet, Tâ-Hâ(20/135) 2-3.Ayet
¹¹ Örnek Ayetler: Bakara Suresi(2/286) 256. Ayet
¹² Benzer Ayetler: Hâkka Suresi(69/52) 51-52. Ayet
¹³ Benzer Ayetler: Talâk Suresi (65/12) 10. Ayet, Tekvîr Suresi(81/29) 27-28. Ayet
¹⁴ Örnek Ayetler: İsrâ Suresi(17/111) 44. Ayet, Kâf Suresi(50/45) 16. Ayet
¹⁵ Benzer Ayetler: Muhammed Suresi(47/38) Suresi 2. Ayet
¹⁶ Benzer Ayetler: Câsiye Suresi(45/37) 11. ve 20.Ayet
¹⁷ Benzer Ayetler: Fussilet Suresi(41/54) 44. Ayet
¹⁸ Örnek Ayetler: Meryem Suresi(19/98) 88-95. Ayet
¹⁹ Benzer Ayetler: Fâtır Suresi(35/45) 31. Ayet


About the Author
Author

sencerarisoy

Leave a reply

Name (required)

Website