KURAN MERKEZLİ DİN

*İslam dininin dosdoğru bir şekilde anlaşılması ve yaşama geçirilmesi ancak KUR’AN merkezli bir din anlayışıyla mümkündür. Çünkü ancak o zaman doğrularla yanlışlar, din adına uydurulanlarla gerçekten Rab`bimiz tarafından emredilenler ve yasaklananlar birbirinden ayrılacaktır. Dosdoğru ve erdemli bir yaşam sürmemiz için bizlere kılavuzluk edecek olan Kur`an; anlaşılır, yeterli ve herşeyi ayrıntılarıyla açıklayan bir Kitaptır.


16-Nahl-89:’’ Her ümmet içinde kendi nefislerinden onların üzerine bir şahit getirdiğimiz gün, seni de onlar üzerinde bir şahit olarak getireceğiz. Biz, Kitab’ı sana, her şeyin açıklayıcısı, müslümanlara bir hidayet, bir rahmet ve bir müjde olarak indirdik.’’
10-Yunus-37:’’Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından yalan olarak uydurulmuş değildir. Ancak bu, önündekileri doğrulayan ve kitabı ayrıntılı olarak açıklayandır. Bunda hiç şüphe yoktur, alemlerin Rab’bindendir.’’
6-En’am-38:’’Yeryüzünde hiçbir canlı ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki, sizin gibi ümmetler olmasın. Biz, Kitap’ta hiçbir şeyi noksan bırakmadık, sonra onlar Rab’lerine toplanacaklardır.’’

*Bunun dışında din adına söylenen tüm sözler, yapılan tüm uygulamalar Kur`an süzgecinden geçirilmeli , Kur`an ışığında değerlendirilmelidir. Çünkü, din adına, Allah adına uydurulanlar hem Allah`a hem de O`nun Rasul`üne büyük bir iftiradır.

10-Yunus- 59- 60:’’De ki:’Allah’ın sizin için indirdiği sizin bir kısmını haram ve helal kıldığınız rızıktan haber var mı? Söyler misiniz?’ De ki:’Allah mı size izin verdi, yoksa Allah hakkında yalan uydurup iftira mı ediyorsunuz?’’ / Allah hakkında yalan uydurup iftira edenlerin kıyamet günü zanları nedir? Şüphesiz Allah, insanlara karşı büyük ihsan (fazl) sahibidir, ancak onların çoğu şükretmezler.’’
6-En’am-93:’’Allah’a karşı yalan uydurup iftira düzenden / Allah’la ilgili konularda yalan uydurandan veya kendisine hiçbir şey vahyolunmamışken ‘Bana da vahiy geldi’ diyen ve ‘Allah’ın indirdiğinin bir benzerini de ben indireceğim’ diyenden daha zalim kimdir? Sen bu zalimleri, ölümün şiddetli sarsıntıları sırasında meleklerin ellerinin uzatarak onlara:’Canlarınızı çıkarın, bugün Allah’a karşı haksız olanı söylediğiniz ve O’nun ayetlerinden büyüklenerek (yüz çevirmeniz) dolayısıyla alçaltıcı bir azapla karşılık göreceksiniz’ (dediklerinde) bir görsen…’’
16-Nahl-116:’’Dillerinizin yalan yere nitelendirmesi dolayısıyla şuna helal buna haram demeyin. Çünkü Allah’a karşı / Allah’la ilgili konularda yalan uydurmuş olursunuz. Şüphesiz Allah’a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa ermezler.’’

*Din konusunda tek söz sahibi Allah`tır, hiçkimse O`nun dinine eklemeler yapamaz. Bunu yaparak O`na iftira edenler aynı zamanda O`na ortak edenlerdir (6/21-24;6/148-150)ve bu da asla bağışlanmayacaktır (7/37;4/48;10/69).

6-En’am-21- 22- 23- 24:’’Allah’a karşı yalan uydurup iftira düzenden / Allah’la ilgili konularda yalan uydurandan veya O’nun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kimdir? Hiç şüphesiz o zalimler kurtuluşa eremezler. / Onların tümünü toplayacağımız gün; sonra ortak edenlere (şirk) diyeceğiz ki:’Nerede o (birşey) sanıp da ortak ettikleriniz (şirk)? / (Bundan) Sonra onların:’Rab’bimiz olan Allah’a and olsun ki, biz müşriklerden değildik’ demelerinden başka bir fitneleri olmadı. / Bak, kendilerine karşı nasıl yalan söylediler ve düzmekte oldukları da kendilerinden kaybolup uzaklaştı.’’
6-En’am-148- 149- 150:’’Ortak Edenler (şirk) diyecekler ki:’Allah dileseydi ne biz ortak ederdik (şirk), ne atalarımız ve hiçbir şeyi de haram kılmazdık’. Onlardan öncekiler de, bizim zorlu azabımızı tadıncaya kadar böyle yalanladılar. De ki:’Sizin yanınızda, bize çıkarabileceğiniz bir ilim mi var? Siz ancak zanna uymaktasınız ve siz ancak zan ve tahminle yalan söylersiniz.’ / De ki:’En üstün ve apaçık delil Allah’ındır. Eğer O dileseydi elbette tümünüzü hidayete yöneltip iletirdi’ / De ki:’Gerçekten Allah’ın bunu haram kıldığına şehadet edecek şahitlerinizi getirin’.Şayet onlar şehadet edecek olurlarsa sen onlarla birlikte şehadet etme. Ayetlerimizi yalan sayanların ve ahirete inanmayanların hevalarına uyma; onlar Rab’lerine denk tutmaktadırlar.’’
7-A’raf-37:’’Öyleyse, Allah’a karşı yalan uydurup iftira düzenden / Allah’la ilgili konularda yalan uydurandan veya ayetlerini yalanlayandan daha zalim kimdir? Kitap’tan kendilerine bir pay erişecek olanlar bunlardır. Nihayet elçilerimiz, hayatlarına son vermek üzere kendilerine gittiklerinde onlara diyecekler ki:’Allah’tan başka taptıklarınız nerede?’ ‘Onlar bizi (yüzüstü) bırakıp kayboldular’ diyecekler. Bunlar, gerçekten kafirler olduklarına kendi aleyhlerinde şehadet ettiler.’’
4-Nisa-48:’’Gerçekten Allah, kendisine ortak edilmesini (şirk) bağışlamaz. Bunun dışında kalanı ise, dilediğini bağışlar. Kim Allah’a ortak ederse (şirk) doğrusu büyük bir günahla iftira etmiş olur.’’
10-Yunus-69:’’De ki:’Allah hakkında yalan uydurup iftira edenler / Allah’la ilgili konularda yalan uyduranlar, kurtuluşa ermezler.’’

*Kutsal olan, insanüstü ve doğaüstü gücü olan, erişilmez, ulaşılmaz,sorgulanmaz,yargılanmaz olan sadece Allah`tır. O`ndan başkasını veya başka nesneleri kutsal bilmek,din adamlarını yada peygamberleri putlaştırmak, kula kulluk etmek Allah`a ortak etmektir(3/64; 9/30,31; 12/39,40,13/16).

3-Al-i İmran-64:’’De ki:’Ey Kitap Ehli, bizimle sizin aranızda müşterek bir kelimeye (tevhide) gelin. Allah’tan başkasına kulluk etmeyelim. O’na hiçbir şeyi ortak etmeyelim (şirk) ve Allah’ı bırakıp bir kısmımız bir kısmımızı rabler edinmeyelim’ Eğer yine yüz çevirirlerse, deyin ki:’Şahit olun, biz gerçekten müslümanlarız.’’
9-Tevbe-30-31:’’Yahudiler:’Üzeyir Allah’ın oğludur’ dediler; hristiyanlar da ‘Mesih Allah’ın oğludur’ dediler. Bu, onların ağızlarıyla söylemeleridir; onlar, bundan önceki inkar edenlerin sözlerini taklit ediyorlar. Allah onları kahretsin, nasıl da çevriliyorlar? / Onlar, Allah’ı bırakıp bilginlerini (ahbar) ve din adamlarını (ruhban) rabler edindiler ve Meryem oğlu Mesih’i de.. Oysa onlar, tek olan bir ilaha ibadet etmekten başka bir şeyle emrolunmadılar. O’ndan başka ilah yoktur. O, bunların ortak ettiklerinden (şirk) yücedir.’’
12-Yusuf-39-40:’’Ey zindan arkadaşlarım, birbirinden ayrı rabler mi daha hayırlıdır, yoksa kahhar olan bir tek Allah mı? / Sizin Allah’tan başka taptıklarınız, Allah’ın kendileri hakkında hiçbir delil indirmediği, sizin ve atalarınızın ad olarak adlandırdıklarınızdan başkası değildir. Hüküm yalnızca Allah’ındır. O, kendisinden başkasına kulluk etmemenizi emretmiştir. Dosdoğru olan din işte budur, ancak insanların çoğu bilmezler.’’
13-Ra’d-16:’’De ki:’Göklerin ve yerin Rab’bi kimdir?’ De ki:’Allah’tır’. De ki:’ Öyleyse O’nu bırakıp kendilerine bile yarar da zarar da sağlamaya güç yetiremeyen birtakım veliler (tanrılar) mi edindiniz?’ De ki:’Hiç görmeyen ile gören eşit olabilir mi?’ Veya karanlıklarla nur eşit olabilir mi?’ Yoksa Allah’a O’nun yaratması gibi yaratan ortaklar buldular da, bu yaratma kendilerince birbirine mi benzeşti? De ki:’Allah, herşeyin yaratıcısıdır ve O, tektir, kahredici olandır’’

*Oysa dini yalnız Allah`a has kılarak inanmak emredilmiştir (39/2,3).
39-Zumer-2-3:’’Şüphesiz sana bu Kitab’ı hak ile indirdik; öyleyse sen de dini yalnızca O’na halis kılarak Allah’a ibadet et. / Haberin olsun, halis (katıksız) olan din yalnızca Allah’ındır. O’ndan başka veliler edinenler(şöyle derler):’Biz, bunlara bizi Allah’a daha fazla yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz.’ Elbette Allah, kendi aralarında hakkında ihtilaf ettikleri şeylerden hüküm verecektir. Gerçekten Allah, yalancı, kafir olan kimseyi hidayete erdirmez.’’

KUR’AN MERKEZLİ DİN (2)
 Kur’an merkezli bir din anlayışı boş bir iddia değildir, aksine Kur’an bizler için yol gösterici, en doğru
yola ileten bir kitaptır. Bunlar Allah’ın ayetleridir, insanların uydurması değil. Bir taraftan Kuran’a inandığını iddia edip bir taraftan da Kur’an’ın en temel özelliklerini gözardı etmek kime ne kazandırır?
2- Bakara-2:‘’Bu, kendisinde şüphe olmayan, muttakiler için yol gösterici bir kitaptır.’’
17- İsra-9:‘’Şüphesiz bu Kuran, en doğru yola iletir ve salih amellerde bulunan müminlere, onlar için gerçekten büyük bir ecir olduğunu müjdeler.’’
2- Bakara-185:‘’Ramazan ayı; ki insanlara yol gösterici, hidayeti, doğruyu ve yanlışı birbirinden ayırt edip açıklayıcı olarak Kuran, o ayda indirilmiştir…..’’

 Bu Kur’an, insanların kendisiyle uyarılması için ve öğüt olarak vahyedilmiştir.
6- En’am-19- ‘’De ki:’ Şahitlik bakımından hangi şey daha büyüktür?’ De ki: ‘ Allah benimle sizin aranızda şahittir.Sizi ve -kime ulaşırsa onu- kendisiyle uyarmam için bana bu Kur’an vahyedildi. Gerçekten Allah’la beraber başka ilahların da bulunduğuna siz mi şahitlik ediyorsunuz?’ De ki: ‘Ben, şehadet etmem’. De ki:’ O, ancak bir tek olan ilahtır ve gerçekten ben, sizin ortak etmekte (şirk) olduklarınızdan uzağım.’’
25- Furkan-1:‘’Alemlere uyarıcı olsun diye, kuluna Furkan’ı indiren (Allah) ne yücedir.’’
3- Al-i İmran-138:‘’Bu (Kur’an) insanlar için bir beyan, sakınanlar için de bir hidayet ve öğüttür.’’
39- Zümer-27:‘’ Andolsun biz bu Kur’an’da, belki öğüt alıp düşünürler diye, insanlar için her bir örnekten verdik.’’

 Kur’an her türlü sorunumuza çözüm bulabileceğimiz, yeterli, anlaşılır , apaçık ve her şeyi ayrıntılı
açıklayan bir temel kaynak kitaptır:
29-Ankebut-51:‘’Kendilerine okunmakta olan Kitab’ı sana indirmemiz onlara yetmiyor mu? Şüphesiz bunda iman eden bir kavim için gerçekten bir rahmet ve bir öğüt vardır.’’
6- En’am-115:‘’Rab’binin sözü doğruluk bakımından da, adalet bakımından da tastamamdır. O’nun sözlerini değiştirebilecek yoktur. O, işitendir, bilendir.’’
12- Yusuf -1:’’Elif, Lam, Ra. Bunlar, apaçık Kitab’ın ayetleridir.’’
12-Yusuf -2:’’Biz onu Arapça bir Kur’an olarak indirdik ki anlayasınız’’
10- Yunus-37:‘’Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından yalan olarak uydurulmuş değildir. Ancak bu, önündekileri doğrulayan ve kitabı ayrıntılı olarak açıklayandır. Bunda hiç şüphe yoktur, alemlerin Rab’bindendir.’’
16- Nahl-89:‘’Her ümmet içinde kendi nefislerinden onların üzerine bir şahit getirdiğimiz gün, seni de onlar üzerine şahit olarak getireceğiz.Biz Kitab’ı sana, her şeyin açıklayıcısı,müslümanlara bir hidayet, bir rahmet ve bir müjde olarak indirdik’’

 Kur’an, islam olduğunu söyleyen herkes için bağlayıcı bir Kitap’tır ve dosdoğru din- Allah’ın dini- islam dini yine O’nun Kitab’ında açıkça açıklanmıştır. Bunun dışında bir din aramak boşunadır

3- Al-i İmran- 79- 80- 81- 82- 83- 84- 85:’’Beşerden hiç kimsenin, Allah kendisine Kitab’ı, hükmü ve peygamberliği verdikten sonra, insanlara:’Allah’ı bırakıp bana kulluk edin’ deme (hakkı ve yetki)si yoktur. Fakat o, ‘Öğrettiğiniz ve ders verdiğiniz Kitab’a göre rabbaniler(Rabbe halis kullar) olunuz’ der. / O, melekleri ve peygamberleri rabler edinmenizi emretmez. Siz müslüman olduktan sonra, size küfrü mü emredecek? / Hani Allah peygamberlerden kesin bir söz almıştı: ‘Andolsun size Kitap ve hikmetten verip, sonra size beraberinizdekini doğrulayan bir elçi geldiğinde, ona kesin olarak iman edecek ve ona yardımda bulunacaksınız’ Demişti ki: ‘Bunu ikrar ettiniz ve bu ağır yükümü aldınız mı?’ Onlar:’İkrar ettik’ demişlerdi de ‘Öyleyse şahit olun, ben de sizinle birlikte şahit olanlardanım’ demişti. / Artık kim bundan sonra yüz çevirirse, onlar fasık olanlardır. / Peki onlar, Allah’ın dininden başka bir din mi arıyorlar? Oysa, göklerde ve yerde ne varsa -istese de istemese de- O’na teslim olmuştur ve O’na döndürülmektedirler. / De ki:’Biz, Allah’a, bize indirilene, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilene, Musa’ya, İsa’ya ve peygamberlere Rab’lerinden verilenlere iman ettik. Onlardan hiçbiri arasında ayrılık gözetmeyiz. Ve biz, O’na teslim olmuşlarız. / Kim İslam’dan başka bir din ararsa, asla ondan kabul edilmez. O, ahirette de kayba uğrayanlardandır.’’

 Allah’la ilgili konularda- din konusunda, Allah’ın bize yol gösterici, doğruyu yanlıştan ayıran olarak
gönderdiği Kitab’ının dışında bir din anlayışı ortaya atmak ve buna da ‘’Allah’ın dini’’ demek; hem Allah’ın Rasulü olan peygamberimize , hem de Rab’ bimize atılan büyük bir iftiradır, uydurmacılıktır. Bu da, Allah tarafından asla bağışlanmayacak olan büyük bir suçtur, Allah’a ortak etmedir. İnsanların, dini otoritelerin kendi görüşlerini ‘’Allah’ın dini’’ yada ‘’Rasulullah’ın sözü’’ diyerek ne Allah’a nede O’nun Rasulüne ait olmayan sözleri ve uygulamaları din olarak benimseyip yaşamlarına geçirmeleri ise ancak kendilerine gönderilen Kitap’tan habersiz olmaları ve bu Kitab’ı kullanımdışı, terkedilmiş olarak bırakmalarının bir göstergesidir. O’nun Rasulü’ne ait olan –din konusundaki -sözler zaten O’nun Kitabı’nda olan sözlerdir, ona vahyedilendir. Çünkü o, ancak kendine vahyedileni söyler; vahyedilenin dışında bir şey söylememiş yada buna bir şey eklememiştir, bunu yapamazdı zaten. Bunu yine Kur’an dan anlıyoruz.

25-Furkan-1:’’Alemlere uyarıcı olsun diye, kuluna Furkan’ı (hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan ayıran Kur’an’ı) indiren (Allah) ne yücedir.’’
25- Furkan-30:‘’Ve elçi dedi ki: ‘Rab’bim, gerçekten benim kavmim, bu Kur’an’ı terkedilmiş (bir kitap) olarak bıraktılar.’’
16- Nahl-116:‘’Dillerinizin yalan yere nitelendirmesi dolayısıyla şuna helal buna haram demeyin. Çünkü Allah’a karşı (Allah’la ilgili konularda) yalan uydurmuş olursunuz. Şüphesiz Allah’a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa ermezler.’’
6- En’am-21- 22- 23- 24:‘’Allah’a karşı yalan uydurup iftira düzenden / Allah’la ilgili konularda yalan uydurandan veya O’nun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kimdir? Hiç şüphesiz o zalimler kurtuluşa eremezler. / Onların tümünü toplayacağımız gün, sonra ortak edenlere (müşrikler) diyeceğiz ki:’Nerede (o bir şey) sanıp da ortak ettikleriniz (şirk)? / (Bundan) Sonra onların:’ Rab’bimiz olan Allah’a andolsun ki, biz müşriklerden değildik’ demelerinden başka bir fitneleri olmadı. / Bak, kendilerine karşı nasıl da yalan söylediler ve düzmekte oldukları da kendilerinden kaybolup uzaklaştı.’’
4-Nisa-48:‘’Gerçekten Allah, kendisine ortak edilmesini (şirk) bağışlamaz. Bunun dışında kalanı ise, dilediğini bağışlar. Kim Allah’a ortak ederse, doğrusu büyük bir günahla iftira etmiş olur.’’
53-Necm-3-4:’’O, hevadan konuşmaz. / O (söyledikleri), yalnızca vahyolunmakta olan bir vahiydir.’’
6- En’am-19- ‘’De ki:’ Şahitlik bakımından hangi şey daha büyüktür?’ De ki: ‘ Allah benimle sizin aranızda şahittir.Sizi ve -kime ulaşırsa onu- kendisiyle uyarmam için bana bu Kur’an vahyedildi……’’
69-Hakka-44-45-46-47-48:’’Eğer o, bize karşı bazı sözleri uydurup söylemiş olsaydı, / Muhakkak onun sağ elini (bütün güç ve kudretini) çekip alıverirdik. / Sonra onun can damarını elbette keserdik. / O zaman sizden hiç kimse araya girerek bunu kendisinden engelleyip uzaklaştıramazdı. / Çünkü o (Kur’an) muttakiler için bir öğüttür.’’

 Peygamberimize Kur’an vahyedilmiştir, başka bir şey değil . O da kendisine vahyedilene, yani bu
Kitab’a ve ayetlere uymuştur, başka bir şeye değil!

6- En’am-19:‘’…De ki: ‘Allah benimle sizin aranızda şahittir. Sizi ve kime ulaşırsa onu, kendisiyle uyarmam için, bana bu Kur’an vahyedildi…..’’
6-En’am-106:’’ Rab’binden sana vahyedilene uy. O’ndan başka ilah yoktur. Ve müşriklerden yüz çevir.’’
2-Bakara-170:’’Ne zaman onlara: ‘Allah’ın indirdiklerine uyun’ denilse, onlar:’ Hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız’ derler. Ya atalarının aklı bir şeye ermez ve doğru yolu da bulamamış idiyseler?’’
10-Yunus-15:’’Onlara ayetlerimiz apaçık belgeler olarak okunduğunda, bizimle karşılaşmayı ummayanlar, derler ki:’ Bundan başka bir Kur’an getir veya bunu değiştir’. De ki:’ Benim onu kendi nefsimin bir öngörmesi olarak değiştirmem benim için olacak şey değildir. Ben yalnızca bana vahyolunana uyarım. Eğer Rab’bime isyan edersem, gerçekten ben, büyük günün azabından korkarım.’’

 Allah’tan başkalarını; kişileri, dini otoriteleri, peygamberleri yada nesneleri insanüstü yada doğaüstü
konuma getirmek onları kutsallaştırmaktır. Oysa kutsal olan sadece Allah’tır. Din adamlarının kutsallaştırılması ise, onların din adına her söylediklerinin, yaptıklarının, yazdıkları kitapların, vb. sorgulanmaksızın doğru olarak kabul edilmesi ve yaşama geçirilmesiyle yada her işin sırrını bilen, her yaptığında bir hikmet olan, sorgulanmayan, her şeye gücü yeten, vb. Allah’a ait özelliklerin onlarda da varmış gibi kabul edilmesiyle olur.

9-Tevbe-31:’’Onlar, Allah’ı bırakıp bilginlerini (ahbar) ve dini otoritelerini (ruhban) rabler edindiler ve Meryem oğlu Mesih’i de… Oysa onlar, tek olan bir ilaha ibadet etmekten başka bir şeyle emrolunmadılar. O’ndan başka ilah yoktur. O, bunların ortak ettikleri (şirk) şeylerden yücedir.’’
16-Nahl-116:’’Dillerinizin yalan yere nitelendirmesiyle şuna helal, buna haram demeyin. Çünkü Allah’a karşı (Allah’la ilgili konularda) yalan uydurmuş olursunuz…….’’
6-En’am-93:’’ Allah’a karşı yalan uydurup iftira düzenden veya kendisine hiçbirşey vahyolunmamışken ’Bana da vahiy geldi’ diyen ve ‘Allah’ın indirdiğinin bir benzerini de ben indireceğim’ diyenden daha zalim kimdir? ……………’’
9-Tevbe-34:’’ Ey iman edenler, gerçek şu ki, bilginlerin (ahbar) ve din adamlarının / dini otoritelerin (ruhban) çoğu insanların mallarını haksızlıkla yerler ve Allah yolundan alıkoyarlar……’’
3-Al-i İmran-64:’’De ki:’Ey Kitap ehli, bizimle sizin aranızda müşterek bir kelimeye(tevhide) gelin. Allh’tan başkasına kulluk etmeyelim, O’na hiçbir şeyi ortak etmeyelim ve Allah’ı bırakıp bir kısmımız bir kısmımızı rabler edinmeyelim’ Eğer yine yüz çevirirlerse deyin ki:’Şahit olun, biz gerçekten müslümanlarız’’.
2-Bakara-165:’’İnsanlar içinde, Allah’tan başkasını ‘eş ve ortak’ tutanlar vardır ki, onlar (bunları) Allah’ı sever gibi severler…..’’
21-Enbiya-23:’’O (Allah) yaptıklarından sorulmaz, oysa onlar sorguya çekilirler / sorulurlar.’’
 Madem ki bu Kur’an doğruyu yanlıştan ayıran bir Kitap’tır, öyleyse günümüzde karşılaştığımız sorunlarda
neden bu Kitap’tan yararlanmayalım? Din konusunda herhangibir söz yada uygulamayla karşılaştığımızda neden bu doğruluğundan kesinlikle emin olduğumuz Kitab’ı temel almayalım? Bundan daha kesin bir doğru mu var? Din konusundaki uygulamalarda bu kadar farklılık varken, bu farklılıklar dinsel ayrılıklara dönüşmüşken, birinin helal dediğine diğeri haram, vb. derken; aklımızı kullanıp en doğru olanı seçmek için Kur’an’ın bu doğruyu yanlıştan ayırdedici özelliğinden neden yararlanmayalım? Din adına, Allah adına söylenen sözlerin ve yapılanların gerçekten Allah’ın dininde olup olmadığını sorgulamazsak günümüzdeki gibi doğrularla yanlışların birbirine karıştığı, kesin bilgiye değil de kulaktan dolma bilgilere dayanan, uydurmalarla dolu bir din anlayışı ortaya çıkar. İnsanların kendi çıkarları için dini kullanarak, Allah’a ve Rasulü’ne iftira ederek uydurdukları pek çok şeye (ölülerden, muskalardan medet umma, vb.) dinin temeli, olmazsa olmazı gibi inanılıyor. Bu tür uygulamalar ataların dini değil de nedir? Bunlara çoğunluğun hem de yüzyıllardır inanması gerçekten çoğunluğu yada bu inançları haklı çıkarır mı?

2-Bakara-170:’’Ne zaman onlara: ‘Allah’ın indirdiklerine uyun’ denilse, onlar:’ Hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız’ derler. Ya atalarının aklı bir şeye ermez ve doğru yolu da bulamamış idiyseler?’’
6-En’am-144:’’Deveden iki, sığırdan da iki. De ki:’İki erkeği mi haram kıldı? Yoksa iki dişiyi mi yada o iki dişinin rahimlerinin kendisini kapsadığı (yavruları) mı? Yoksa Allah, bunları sizlere tavsiye ettiği zaman şahit miydiniz?’ Hiçbir bilgiye dayanmaksızın insanları saptırmak için Allah’a karşı yalan uydurup iftira düzenden daha zalim kimdir?…’’
6-En’am-148:’’Ortak edenler (şirk) diyecekler ki:’Allah dileseydi ne biz ortak ederdik nede atalarımız ve hiçbir şeyi de haram kılmazdık’. Onlardan öncekiler de, bizim zorlu azabımızı tadıncaya kadar böyle yalanladılar. De ki:’Sizin yanınızda, bize çıkarabileceğiniz bir ilim mi var? Siz ancak zanna uymaktasınız ve siz ancak zan ve tahminle yalan söylersiniz.’’
6- En’am-159:’’Gerçek şu ki, dinlerini parça parça edip kendileri de gruplaşanlar, sen hiçbir şeyde onlardan değilsin. Onların işi ancak Allah’adır. Sonra O, işlemekte olduklarını kendilerine haber verecektir.’’
6-En’am-116:’’Yeryüzünde olanların çoğunluğuna uyacak olursan, seni Allah’ın yolu’ndan şaşırtıp saptırırlar. Onlar ancak zanna uyarlar ve onlar ancak zan ve tahminle yalan söylerler’’
4-Nisa-87:’’Allah, O’ndan başka ilah yoktur. Kendisinde hiç şüphe olmayan kıyamet gününde sizleri muhakkak toplayacaktır. Allah’tan daha doğru sözlü kimdir?’’
45-Casiye-6:’’İşte bunlar Allah’ın ayetleridi; sana bunları hak olmak üzere okuyoruz. Öyleyse onlar, Allah’tan ve O’nun ayetlerinden sonra hangi söze iman edecekler?’’

Yazar : erdem

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website