Kuran’da Yecuc-Mecuc ve Dabbetül Arz Kıyamet Alameti Olarak Nasıl Geçiyor?

Kuran’da Yecuc-Mecuc ve Dabbetül Arz Kıyamet Alameti Olarak Nasıl Geçiyor?

Kuran’da sura üflenmesiyle birlikte dünyanın sonunun geleceğinden bahsedilmektedir. Bundan sonra başlayacak olan süreç “Kıyamet”, “Kıyam” yani ayakta durma fiilinden türediği için “Diriliş günü” olarak tanımlanır. “Kıyamet alametleri” dünyanın sonunun yaklaştığını gösteren bir takım işaretlere denir. Ancak bizim “Kıyamet Alameti” olarak bildiğimiz hususlardan birçoğu aslında Kuran’da hiç geçmeyen, ancak halk arasında yaygın olarak kullanılan bir takım hurafelerdir. Bu hurafelerden bazıları Mehdi’nin gelişi, Deccal’in gelişi ve Hz. İsa’nın gelişidir. Buna karşın Kuran’da bize Kıyamet alameti olduğu söylenen konular vardır. Bunlar ise “Yecuc-Mecuc” ve “Dabbe”dir.

“Yecuc Mecuc” ve “Dabbe” konularıyla ilgili bilgiyi ancak Kuran’da bize verildiği kadarıyla bilebilmemiz mümkündür. Ancak bu konuları daha detaylı anlatabilmek amacıyla, Kuran’a uymayan pek çok uydurma ve saçma bilgilerle genişletilerek izah edilmeye çalışılmış ve olduğundan saptırılmıştır.

“Yecuc Mecuc” Kuran’da adı geçen ve belli bir bölgede bozgunculuk çıkaran kavmin adıdır. Yecuc Mecuc’ün durdurulması için Zulkarneyn’den yardım istenir. Zulkarneyn de bir set çekerek onları durdurur ve artık o setti aşıp gelemezler.

93-İki setin arasına kadar ulaştı, onların önünde hemen hemen hiçbir sözü kavramayan bir kavim buldu.

94-Dediler ki “Ey Zulkarneyn, Yecuc Mecuc bu yerde bozgunculuk yapıyorlar. Onlarla bizim aramızda bir set inşa etmen için sana vergi verelim mi? ”

95-Dedi ki “Rabbimin beni içinde tuttuğu imkan ve güç daha üstündür. Siz bana bedensel güçle yardım edin de sizinle onlar arasında sapasağlam bir engel yapayım. ”

96-“Bana demir kütleleri getirin. İki ucu eşit düzeye gelince körükleyin. ” dedi. Onu ateş haline getirince “Bana erimiş bakır getirin dökeyim” dedi.

97-Artık onu ne aşabildiler ne de delebildiler.

98-Dedi ki “ Bu benim Rabbimden bir rahmettir. Rabbimin vaadi gelince onu yerle bir eder. Ve Rabbimin vaadi haktır. ”

18- Kehf Suresi

Ancak Kuran’da Kıyamet saati yaklaştığı zaman “Yecuc Mecuc” ün her tepeden akın edeceğinden de bahsedilir.

96-Yecuc ve Mecuc’un önü açıldığı zaman onlar her tepeden akın ederler.

97-Gerçek olan vaat yaklaşmıştır. İnkar edenlerin gözleri birden donup kalmıştır. “ Vay başımıza! Biz bundan gafil bulunuyorduk. Hayır, biz zalimlerdik. ”

21-Enbiya Suresi

Yecuc Mecuc konusunda elimizdeki tek ilahi bilgi bu ayetlerden ibarettir. Bunun haricinde Yecuc Mecuc için yapılan çeşitli yorum ve benzetmeler tamamen kişilerin şahsi ve zorlama izahlarıdır ve Kuran’la uzaktan yakından alakası yoktur. Bu uydurmalara örnek olarak; Yecuc Mecuc’ün Hz. Adem’in rüyalanması sonucu toprağa akan spermlerden oluşmuş bir millet olduğu, Yecuc Mecuc’un toprağın altında bir karış boyunda bir millet olduğu, kıyamete yakın yeryüzüne çıkacağı, İbni Abbas’ın rivayetine dayanan bu son hadise karşı İbni Ebi Hatem Şueyh’in hadisinde “Onlar üç sınıftır. Birinci sınıf büyük ağaç gibidir. İkinci sınıf dört arşın uzunluk ve dört arşın da genişliktedir. Üçüncü sınıf da kulaklarından birini yatak edip ikincisini yorgan yapıyorlar. ” şeklindeki ifadeler ile Türkleri pek sevmeyen Arapların Yecuc Mecuc’un Türkler olarak tarif edildiği izahlarını gösterebiliriz.

“Dabbe” kelimesi mana olarak “debelenen şey” demektir. Bu hem insan hem de hayvanı kapsayacak şekilde yeryüzünde debelenen her çeşit canlıyı ifade edebilir. Nitekim Kuran’ın bu sözcüğü kullandığı yerlere bakıldığında da her çeşit canlının kastedilebileceği anlaşılır. Örneğim Nur Suresi’nin 45. Ayeti’nde geçen “dabbe” kelimesi, “canlı” manasında kullanılmaktadır.

45- Allah, her canlıyı sudan yarattı. İşte bunlardan kimi karnı üstünde sürünür, kimi iki ayağı üstünde yürür, kimi dört ayağı üstünde yürür… Allah dilediğini yaratır; şüphesiz Allah her şeye kadirdir.

24- Nur Suresi

Kıyamet alameti olarak tanımlanan “dabbetül arz” Kuran’da sadece Neml Suresi’ndeki tek bir ayette geçmektedir. O da şu şekildedir.

82- O söz başlarına geldiği zaman onlara yerden bir Dabbe çıkarırız. O da insanların bizim ayetlerimize kesin bir bilgiyle inanmadıklarını söyler.

27- Neml Suresi

“Dabbe” konusuna da tıpkı “Yecuc Mecuc” de olduğu gibi pek çok birbirinden farklı ve Kuran’la çelişen açıklama getirilmeye çalışılmıştır. Kimi uydurma hadislerde Dabbe, “başı öküz başı gibi, gözü domuz gözü gibi, kulağı fil kulağı gibi, boynuzu keçi boynuzu gibi, boynu deve kuşunun boynu gibi, göğsü aslan göğsü gibi, rengi kahverengi gibi, böğrü kedi böğrü gibi, kuyruğu koç kuyruğu gibi, ayakları deve ayağı gibi” şeklinde tarif edilirken, kimi uydurma hadislerde ise “başı gökte, kuyruğu kutupta, ayakları Arabistan yarımadasındadır” şeklinde ifade edilir. Bazı İslam alimleri ise Dabbe’nin ünlü bilim insanı Stephan Hawking olduğu iddiasını savunmuşlardır. Astrofizik alanındaki çalışmalarıyla ünlü bilim adamının sırf felçli olduğu için Kuran’da sözü edilen “dabbe” olduğu iddiasına karşılık, bundan 4-5 nesil sonrasında yaşayacak olan bir insana sorulduğunda o da kendi döneminde yaşamakta olan ve aynı zamanda bedensel engelleri olan bir bilim insanını “dabbe” olarak niteleyebilir.

Dolayısıyla Dabbe ve Yecuc Mecuc gibi bilinmeyen ve Kuran’da işaret edilen kıyamet alametleriyle ilgili yorum yaparken uydurma hadisler ve hurafeler dikkate alınmamalı, Kuran ayetlerinde bize verilen bilgi çerçevesinde düşünülerek anlaşılmaya çalışılmalıdır. Bunun yanında “Dabbe Stephan Hawking’tir” şeklindeki kesin ve direk izahlar yapmamak ayrıca dikkat edilmesi gereken bir husustur, çünkü Kuran ayetleri bize bu şekilde kesin bir bilgi vermemiş, bu sorunun cevabının ucunu açık bırakmıştır.

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Comments (13)
Leave a reply

Name (required)

Website