RİVAYETLERDE DİNİN KAYNAĞI

Peygamberimiz “Peygamberlerden hiçbir peygamber yoktur ki, ona insanların iman etmek zorunda kaldığı mucizelerin bir benzeri verilmemiş olsun. Bana verilen mucize ise Allah`ın bana vahyettiği, Kur`ân`dır. Bunun için, Kıyamet günü peygamberlerin en çok ümmetlisi ben olacağımı umarım!” buyurmustur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, c. 2, s. 451, Buhârî, c. 6, s. 97, Müslim, c. 1, s. 134. )

“Size bir emanet bırakıyorum: Allah’ın kitabı ki Allah’ın gökten yere uzanmış ipidir. Ona yapıştığınız taktirde asla sapmazsınız. Müslim, c. 2, s. 890, Buhari Hac İbn İshak, İbn Hişam, Sîre, c. 4, s. 251, Mâlik, Muvatta, c. 2, s. 899, Vâkidi, Megâzî, c. 3, s. 1103, Taberî, Târih, c. 3, s. 169, Zehebî, Megâzi, s. 589.

“Talha b. Musarrif dediki ben, Abdullah b. Ebu evfa ya Hz. Peygamber bir vasiyette bulunmuşmuydu diye sordum, o da Allah’ın kitabını vasiyet ettiğini söyledi. ”(Buhari, Vasiye 1. Müslim, vasiye 16)
Allah’ın elçisinden sözlerini yazmak için izin istedik, bize izin vermedi. Tirmizi, Es Sunen, K. İlm 11

Ebu Saîdi`l-Hudrî (r. a) anlatıyor: “Resulullah (a. s) şöyle emrettiler: “Benden Kur`an dışında bir şey yazmayın. Kim, Kur`an`dan başka bir şey yazmış ise, onu imha etsin. ” [Müslim, Zühd 72)

El-Muttalib İbnu Abdillah İbni Hantab (r. a) anlatıyor: “Zeyd İbnu Sâbit Muâviye `nin yanına girmişti. Mu`âviye ona bir hadisten sual etti. Zeyd de hadisi ona söyledi. Muâviye (orada hazır bulunan bir adama) hadisi yazmasını emretti. Zeyd müdahalede bulunarak Resulullah (a. s)hadislerinden hiçbir şey yazmamamızı emretmişti” dedi. [Ebu Dâvud, İlm 3, (3647). ]

Biz hadis yazarken Hz. Peygamber yanımıza geldi ve “Yazdığınız şey nedir? ” dedi. “Senden işittiğimiz hadisler” dedik. Hz. Peygamber: “Allah’ın kitabından başka kitap mı istiyorsunuz? Sizden evvelki milletler Allah’ın kitabı yanında başka kitaplar yazdıkları için yoldan çıktılar. ”El Hatib, Takyid 33
Hadisler Kur’an gibi dinin kaynağı olsaydı ve Peygamber hadisleri yazdırmayıp, unutulmaya mahkum etseydi dini eksik tebliğ etmiş olmaz mıydı? Hadisler dinin asli kaynağı, lüzumlu bir parçası ise nasıl olur da Resulullah döneminde yazılmak yoluyla muhafaza edilmezler?

Ey insanlar ateş tutuşturuldu ve karanlık gecenin parçaları gibi fitneler yakınlaştı. Allah’a yemin ederim ki aleyhimde tutunacak bir şeyiniz yoktur; Kur’an’ın helal kıldıkları dışında bir şeyi helal kılmadım. Kur’an’ın haram kıldıkları dışındakileri de haram kılmadım. (İbni Hişam Siret 4 /332

“Allah’ın kitabında helal kıldığı helal, haram kıldığı haramdır. Hakkında sustuğu ise serbesttir. Allah’ın serbest bıraktıklarını kabul edin ve bilin ki Allah hiçbir şeyi unutucu değildir”. Ebu Davud K. Etime 39/Tırmizi K. Libas 6 İbni Mace K. Etime 60/ El-Müracaat sayfa 20

4 halife dönemi (Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali) 30 yıl sürmüştür. Bu dönemde ne bir mezhep oluşturulmuştur, ne de Kur’an dışında bir hadis kitabı yazılmıştır. Öyleyse 4 Halife’den sonraki Melikler’in idare ve gözetiminde oluşturulan mezhepleri ve yazılan hadis kitaplarını doğruluklarını Kur’an’la yüzleştirip sorgulatmamız gerekmezmi?

Yine bazı hadislere göre Peygamber efendimiz bazı hatalar yapabilmektedir. Bu yüzden Kur’an’ın bildirdiğinin dışında Peygamber’in hayatından Kur’an’a ilaveler çıkarmak yanlıştır. çünkü bu, yukarıdaki hadisten de anlaşılacağı üzere insanların serbest bırakıldığı alandır.

Peygamber efendimiz Medine’ye geldiğinde Medineliler hurmayı aşılıyorlardı. Peygamber efendimiz “Ne yapıyorsunuz? ” diye sordu. Onlar “Biz bunu yapardık. ” dediler. Peygamber efendimiz “Belki yapmazsanız daha iyi olur. ” dedi. Onun sözüne uyarak bu işlemi terk ettiler de hurma ürün vermez oldu. Bu durumu Peygamber efendimize hatırlattıklarında kendilerine şöyle buyurdu: “Ben ancak bir insanım. Size dininizle ilgili bir şeyi emrettiğimde onu alın. Kendi görüşümden bir şeyi emrettiğimde ise ben ancak bir insanım. ”Müslim, K. Fazail 140. İbni Hanbel 3/152

Peygamber efendimiz Bedir’de suyun yakın olduğu bir yeri ordugah olarak seçmişti. Sahabeden el Habbab b. el Munzir O’na şöyle dedi: “Ey Allah’ın elçisi, burası bize laf düşmeyecek şekilde Rabbinin senin için seçip yerleştirdiği bir yer midir? Yoksa o bir görüş, öneri ve harp hilesi midir? ” Allah’ın elçisi cevaben “ Aksine o bir görüş ve harp hilesidir. ” dedi. Bunun üzerine el Habbab: “Burası hiç de iyi bir konak yeri değildir. Kalkıp karşımızdaki topluluğa en yakın suyun başına karargah kuralım. Sonra orada bir kuyu kazıp suyu depolayalım da biz içelim, onlar içmesinler. ” dedi. Peygamber efendimiz: “Doğru söyledin. ” dedi ve onun söylediğini yaptı. ibni Hişam, es Sireh c. 1 sf. 620/ Taberi-et Tarih c. 2 sf. 144

Ben ancak bir insanım. Sizler aranızdaki davaları bana getiriyorsunuz, umulur ki bazılarınız delillerini diğerlerinden daha iyi dile getirirler de ben duyduğum üzere onlar lehinde bir hükme varırım. Kime (haksız yere) kardeşinin hakkından hüküm verirsem, o kardeşinin hakkı olan bu şeyi kesinlikle almasın. Haksız yere alan için ancak ateşten bir parça almıştır. El Kadı Iyaz, Eş Şifa, c. 2 sf. 179

Buraya kadar olan bu hadislerin yargısına göre:
1-Kur’an dışında helal, haram kaynağı yoktur. 2-Hadis kitapları, dini belirlemede kaynak kabul edilmeyecektir.
3- Kur’an serbest bıraktığı alanlarda Peygamber’in hareketlerine dini bir mana yüklenip dine ilave yapılmayacaktır.

Yazar : Y@ş@r

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website