Türkçe Namaz Kılmak

Biz onu, Akıl erdiresiniz diye Arapça lisanda bir Kuran olarak indirdik.

(Yusuf-2)

Allah kitabını Arapça bir kuran olarak indirmesinin sebebini bu ayette açıklıyor. Arap kavminin, anlayıp akıl erdirebilmeleri için kuran ı Arapça bir lisanda indirdiğini bildirmektedir. Bu Ayetin hükmünün ana vurgusu kur an dır. “Biz onu”, derken Allah kuran ı kast etmektedir ve o Kuran ın içindeki hükümleri, bilgileri kast etmektedir. Lisanının ise önemli olmadığını ancak anlayabilmeleri ve akledebilmeleri için Arapça bir kuran olarak indirdiğini bildirir.

Eger biz onu başka bir dilde bir kuran yapsaydık onlar mutlaka, “onun ayetleri genişçe açıklanmalı değil miydi? Başka dilde bir kitap; Arap peygamber öyle mi” derlerdi. (fussilet-44)

Allah bu ayette; Kur an-ı Arap kavmine başka bir lisanda indirmiş olsaydık Onlar mutlaka biz bundan bir şey anlamıyoruz, onun ayetleri genişçe açıklanmalı bize iyice bildirilmeli değil miydi diyeceklerini, bildirmektedir.

Başka lisanda bir kitap ve Arap peygamber öylemi? Böyle olur mu? biz o zaman nasıl anlayacağız diyeceklerdi. Bu ayetlerde de Kuran ın Arapça bir lisanla inmesinin maksadını açıklamaktadır. O dönemde ki inkar edenler, Allah ın ayetleriyle uğraşanlar dediler ki “Eğer bu kuran Allah tan sa, o zaman ayetler başka bir lisanla (Allah ın kendi lisanıyla veya başka bir lisanla) gelmeli değilmiydi” dediler. Allah da onlara karşı bu ayetleri indirmiştir. Bu ayetlerde de her şey açıktır, önemli olanın lisan olmadığı Arapça bir kuran olarak indirilmesinin sebebini anlamaları için olduğu hükmü çıkmaktadır. Sizler de kendi lisanınız da okumanız için açık işaretleri görmelisiniz.

Böylece biz sana Arapça lisanda bir Kuran vahyettik ki, şehirlerin anası olan Mekke de ve çevresinde bulunanları uyarasın. (şura-7)

“Böylece biz sana Arapça bir kuran vahyettik ki” İfadesini incelerseniz Arapça kelimesi kuran ı niteleyen bir sıfat görevindedir. Arapçayı çok iyi bilenler bunu doğrulayacaklardır. Gerçek vahyedilenin Kuran yani ondaki bilgiler ve hükümler olduğu ve Yöntem ve tercih edilen iletişim aracını Arapça olmasının da Şehirleri anası olan Mekke de ve çevresinde bulunan Arapları uyarması içindir. Çünkü onlar Arapça lisan konuşuyorlar dı, ve din de ancak böyle yayılabilirdi. Önce Mekke ve çevresi, sonra küreselleşen yeni dünya. Bu sebeple dir ki günümüz dünyasının her lisanı Kuran ı kendi lisanıyla okumalıdır. O Allah, kitabını mükemmel indirmiştir. Görüyorsunuz ya tüm zamanlara hükmediyor.

Apaçık kitaba andolsun ki, iyice anlayasınız diye biz, onu (o kitabı) Arapça bir kuran yaptık.
(Zuhruf 2-3)

Allah, Kitabı üzerine yemin ediyor. (Apaçık kitaba andolsun ki) Arapların iyice anlamaları için Arapça bir kuran yaptı. Yemin ediyorum onu başka bir lisanla da yapardı, ancak nasıl anlayıp akıl erdireceklerdi.

Kuran daki anlamların ve o mükemmel manaların, müthiş anlatımların iyice anlamaları için Araplara, Arapça bir kuran olarak indirdi. O Araplardan da bu dini bütün insanlara anlatmaları ve yaymaları, cihad etmeleri istendi. Ancak bu kitabın tüm insanlara gelmesiyle onu kendi lisanınızda okumalısınız hükmü yukardaki ayetlerin delilleriyle kesinlikle çıkartılır.

Bu, bilecek bir toplum için Arapça bir Kuran olarak ayetleri genişçe açıklanmış bir kitaptır. (fusıllet-3)

Bu kitap Arapların bilebilmeleri için Arapça bir kuran olarak ayetleri genişçe ve iyice açıklanmış, bir kitaptır. Maksadın kitap (Kuran ın hükümleri) olduğu bu ayetlerde belirtilmektedir. ‘Arapça bir Kuran’ ifadesinde; Arapça lisanla bir Kuran olduğunu ifade etmektedir. Bunun nedeni de o Arapların bilmeleri içindir.

Biz her peygamberi ancak kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlara, (Allah ın emirlerini) iyice Açıklasın. Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. 14/4

Allah seçmiş olduğu bütün peygamberleri kendi ülkeleri, kavimleri hangi lisanda konuşuyorlarsa; emirlerini, hükümlerini, öğütlerini; anlamaları ve açıkça beyan etmeleri için o lisanda göndermiştir. Bu Allah ın adetidir. Allah en uygun usulü kullanır. Böylece dilediğini doğru yola iletir.

Kitabı bilmek, anlamak, akletmek en önemli vurgudur. Allah sürekli bunu
vurgulamıştır. ”Şüphesiz ki kuran gerçek ve kesin bir bilgidir ve o Allah a karşı gelmekten sakınanlara bir öğüttür. ” Buna göre öğüt alamayan bir toplum bitmiştir. Yer yüzündeki kurtarıcı tek yol olan Kuran ı bilemeyen ülkeler de bitmiştir. Ve onlar kendi içlerinde debelenip duracaklardır.

“Andolsun ki Biz onların ‘Kuran ı ona bir insan öğretiyor’ dediklerini biliriz. İma ettikleri kimsenin dili yabancıdır. Bu Kuran ise gayet açık Arapçadır. ”

Bu Ayet konumuzla tam ilişkili olmamakla beraber insanlarımızın bu ayette takılmamaları için açıklanmıştır. Çünkü şeytan ve din düşmanları bu ayetle üzerinize gelebilirler. Müşrikler Kuran ın Allah tarafından indirilmiş olduğunu inkar ediyor ve okuma yazma bilmeyen Peygamberin de, Böyle yüksek edebi yapıya sahip Kuran ı yazmış olacağına da ihtimal vermiyorlar. Olsa olsa, onu Arap olmayan birinden öğrenmiş olabileceğini iddia ediyorlardı. Bu ayette de onlara karşı Allah cevap vermektedir. İma ettikleri kişinin lisanı yabancıdır derken Allah ın kimi kast ettiği tam olarak bilinememekle beraber, pek çok tefsir kitaplarında çelişkili ifadeler vardır. Bu kimse; her kim ise, lisanının yabancı olduğu bildiriliyor. Nasıl olurda lisanı yabancı olan bir insandan bu bilgileri alabilir. Bu Kuran ise gayet açık Arapça dır. Allah tarafından’ Peyganberin kalbine indirilen ve benim de size, kendi lisanınız da söylediğim, açık Arapça hükümlerdir. ’diyor Allah ımız. Onu(O Kuran ı) Yabancı lisanda bir insanın, öğretmediği bildiriliyor. Müşrikler o zamanda çok yaygara çıkartıyor, Bu dinin yayılmasını engellemek için böyle pek çok uydurma sözleri etrafa yayıyorlardı.
Şu ayetler de sizlere delillerdir.

“Ve ondan evvel de, Musa nın bir rehber ve bir rahmet olan kitabı var idi. Ve işte bu da bir kitaptır. Tastik edicidir. Arapça bir lisan ile gönderilmiştir. Zulm edenleri korkutmak için, Muhsin olanlara da bir müjdedir. ” 46/12

“Bir eğriliği olmayan, Arapça lisanda bir kuran ki, belki sakınırlar. ” 39/28

“Muhakkak ki biz onu Arapça lisanda bir Kuran kıldık, umulur ki siz düşünürsünüz. ” 43/03

“İşte böylece bu Kuran ı Arapça lisanda bir kitap olarak indirdik ve onda uyarı ve tehditlerimizi farklı üsluplarla anlattık. Ta ki insanlar, Allah a karşı gelmekten korunsunlar ve ta ki o, kendilerine bir ibret ve uyanış versin. ” 20/113

Bu ayetlerin hepsinde şu yargı çıkıyor. Arap peygamberin ve Arapça lisan konuşan Arap halkının anlamaları ve bilebilmeleri için bu kitap Arapça lisanda inmiştir. Gerçekte önemli olan kitaptır ve onun içinde ki hükümlerdir. Doğru olan kesinlikle budur.

İniş nedenleri farklı olan dolaylı deliller.
Göklerde ve yerdeki her şey Allah ı tesbih etmektedir.
(Hadid-1), (Haşr-1), (saff-1), (Cum a-1), (teğabun-1)

Yeryüzündeki, gökyüzündeki bütün hayvanlar, bitkiler, melekler ve bütün varlıklar Allah ı tesbih ederler. İnsan ve cinlerden iman edenler ve bütün yaratılmışlar Allah a teşekkür etmektedirler. Hamd ile tesbih etmeyen hiçbir varlık yoktur. Bütün bunların hepsi farklı lisanda Allah ı tesbih etmektedir. Çünkü hepsi farklı lisanda konuşmaktadır. Kendi lisanınızda Allah ı tesbih ettiğinizde Allah ın bilmeyeceğini mi zannettiniz.. Allah her lisanı bilir. Sizleri lisanlarınızdan dolayı hesaba çekmez. Lisanlarınızın, şekillerinizin, renklerinizin farklılığı onun delillerindendir. Ayrıca birbirlerinizi tanımanız içindir. Bunlar onun çok büyük ve üstün olduğunu gösteriyor.

Yoksa bu (kendi lisanımızda okumamız ve namazımızı kendi lisanımızda kılmamız)uygun değildir diye şeytanla beraber mi düşündüler. O Şeytan sizi Aldatır. Onu size güzel göstererek Allah ı tesbih etmenizi engellemek ister. Allah dilerse hakkı batılın üzerine koyarda, o batılı, deviriverir. Gerçekten siz o kitabı anlayamıyorsunuz. Size de büyük bir engeldir. Size ne oluyor da, Allah ı uygun bir yolla, tesbih etmiyorsunuz. Halbuki kendi lisanınızda tesbih etmekten daha uygun ve daha güzel bir yol yoktur.

“Ey iman edenler, Siz ne söyleyeceğinizi bilinceye kadar, sarhoşken namaza yaklaşmayın. ” (Nisa-43)

Bu ayet içki ile ilgilidir. Ancak bu ayette bizi ilgilendiren bir yargı, bir amaç vardır. İçki yasaklanmadan önce inen ayettir. Daha sonraki ayetlerde içki yasaklanmıştır. Bu ayet iman eden müminlere, içkili iken ne söylediğini bilemeyen, bilinçsizce ve şuursuzca söylediklerinden dolayı inmiştir. Allah içkili iken ne söyleyeceklerini bilinceye kadar namaza yaklaşmamalarını emretmektedir. Bu ayetlerde ne söyleyeceğinizi bilerek ibadet etmeniz yargısı çıkmaktadır. Sizler ise ibadetlerinizde ne söylediğinizi biliyor musunuz. Sizin durumunuzda içkili bir insanın ne söylediğini bilmemesi gibidir. Ne söylediğinizi bilerek namaz kılmalısınız.

“Vay haline o namaz kılanların ki, onlar namazlarından gafildirler. (ne yaptıklarından habersizler)

Bu ayetin iniş nedeni ve iniş amacı konumuzla doğrudan ilişkili olmasa da, dolaylı olarak ilişkilidir. Sizler de bu ayette ki belirtilen kimseler gibi namazlarınızda ne söylediklerinizden ve ne yaptıklarınızdan habersizsiniz. Allah namazlarından gafil olanlara, habersiz olanlara uyarı veriyor. Onlara “vay haline” diyor. Dikkat edin. !!!

Ne zannediyorsunuz ki. O Kitap hepinize geldi. O hoca zannettiğiniz kimselere mi geldi. Dini sadece onlar mı bilecekler? Bazıları da der ki namazı kıldıracak bir hoca olsunda bu bize yeter der. Ne kötü karar veriyorsunuz. Her insan dinini bilmelidir. Tek tek hesaba çekileceksiniz. Onlar namazlarında bilerek ve anlayarak mı namaz kıldırıyorlar. İçlerinden kimileri biliyor. Ama çoğu ne söylediğini bilmeden namaz kıldırıyorlar. Bir kere bilmekle onu bildiklerini zannedip, ondan sora Arapça okumalarıyla şeytan onları kandırmıştır. Bir kere bilmekle değil, Her seferinde her namazda bilerek ve anlayarak O ayetleri okumalısınız. Doğru olan da budur. Bu da ancak kendi lisanınızda olur.

Bazıları da bilinçsizce korkuya düşüyorlar. İmam hatip Liseleri ve İlahiyat fakülteleri ziyan olacak diye Onca Kuran kursu var diye, Din sadece bu okullara gidenlere değil, bütün insanlarımıza geldi. Hepsi bu ayetlerden haberdar olmalılar. Onlar o okullarda Arapça yı öğrenmek için büyük zamanını harcıyorlar. Bunlara ne gerek var. Direk kuran ı anlamaya ve o ayetlerin derinliklerine inerek gerçek ilimlerle meşgul olsunlar. Onlara, iman, daha sağlam yerleşir. Hem herkes kendi lisanında okudu mu insanların çoğu ayetlerden haberdar olacak böylece imam hatipliler ve ilahiyatçıların asıl görevleri olan onları ayetlerden haberdar etme çabası kökten hallolmuş olmuyor mu. Hayır siz bunu düşünemiyorsunuz belki de sırf bunlardan dolayı doğruyu reddediyorsunuz. Allah her şeye bir kolaylık vermiştir. Onlar belki de kendi çıkarları doğrultusunda hareket ediyorlar. Allah ın dinine hizmet doğrultusunda hareket etselerdi onlar için daha güzel olur du. Onların bu durumlardan dolayı korkuları yersizdir.

Zamanla bizim lisanımız değişti. O zamanlar karanlık günlerdi, Cumhuriyet döneminde pek çok ayaklanmalar ve isyanlarda vardı, Onların çoğunluğu hatalıydı, bir kısmı da dinlerinin önünün kapatılmaması için mücadele veriyordu. Karışık günler geçmişte kaldı.

İki seçeneğiniz vardır. Ya lisanınız Arapça olmalıdır, ya da kendi lisanınızda uygulamalısınız. Arapça lisana geçmek mümkün değildir. Zaten bunu da isteyici değilimdir. ayrıca bütün ülkeler kendi lisanlarında kılmalılar. Kendi lisanınızda okumalısınız. Namazı da kendi lisanınızda kılmalısınız.

Müminler muhakkak felah bulmuş(umduklarına ermişler) dur. Ki onlar namazlarında huşu içinde (Kalbi ve bedeniyle tam teslimiyet halinde ) olanlardır. (Müminun: /1-2)

Bu ayette müminlerin bir vasfı anlatılmaktadır. O vasıf da namazların da huşu içinde olmalarıdır. Namazda huşu içinde olmak da ancak kendi lisanınızla anlayarak, bilerek ve kalbinizle tam bir teslimiyet haliyle olacak bir iştir. Huşu’nun kalbe yerleşmesi için, Kuran ı çok defa okumalı, anlamalı, düşünmelidir. Ve böylece iman güçlenir. Kalbe yerleşen imanla beraber huşu oluşur.

Yazar : fatih

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Comments (6)
 • Avatar

  Özgür Jan 28 2012 - 16:53 Reply

  Fatih bey yazınıza katılıyorum benimde görüşüm bu yöndedir fakat bir endişem var.Bu da Arapça bilmek ile ilgili.Kitabımızın orjinal dili Arapça’dır ve endişem şu ki biz Arapça bilmeden bu kelimelerin gerçek anlamlarından uzaklaştırabiliriz zamanla.Bir çok meal kitabından bilirsiniz ki farklı kelimelerle ortak bir ana tema işlenmiştir.Bırakın Arapça yı kendi dilimizde bile 100 yıl gibi kısa bir sürede meydana gelen anlam kayıpları bu endişemi arttırmaktadır. Arapça da bu tarz anlam kayıplarını göz önüne alırsak gelecek nesile çok karışık bir bilgi iletmiş olacağız.Bugün bile bazı kelimelerin aslında şu anlamda kullanılmak istenmiştir gibi yorumlarda bulunmuyormuyuz.Bu anlam da keşke Arapça’yı çok iyi bilseydik.
  Zaten geçmişte de emin değilim ama bildiğim kadarıyla Arapça yazı yazmayı biliyorduk kelimeler yine Türkçe kelimeler idi diye biliyorum tabi ki şu ankinden daha fazla Arapça kelime lerin anlamını biliyor olmamız daha kuvvetlidir fakat biz komple Arapça bir dil e dahil değildik ama etkisinde olmamız daha iyi bilmemizi sağlamiştır diye düşünüyorum.

  Şu an bile Türkçe mealinin mealini yapmak zorunda kalıyoruz kullandığımız kelimeler ile… Yarınki nesil dahada zorlanacaktır.Elbetteki anlamını bilmediğimiz Arapça sözcükler de alışverişten dönerken poşetleri boş taşımak gibidir.Arap dilini çok iyi bilen Türklere çok ihtiyacımız olacaktır.Keşke herkes bilebilse.Burada önemli olan dil değil anlatılmak istenendir.Kutsal bir anlayış yada milliyetçi duygularla bakmamak lazım diye düşünüyorum.

 • Avatar

  derya Aug 15 2012 - 07:46 Reply

  Yazıya tamamen katılıyorum… Yorumda da doğruluk payı var ancak burada esas olan insanın ibadet ederken ne söylediğini anlayabilmesinin gerekliliği… Anlamadığın bir dilde ibadet etmenin kime ne faydası olabilir ki… Sonuçta Allah c.c. nun bizim kıldığımız namaza ihtiyacı olmadığına göre namaz kılmak insan için gerekli bir ibadettir… Bunu da ne dediğimizi bilmeden yapmak bence sevap yerine günah kazandırır bize… Çünkü bilmediğimiz bir dilde kullandiğimiz bir “H” harfi bile anlamı tamamiyle değiştirip namazımızı bozabilecekse ( yaptığımız arapça ezberlerdeki olabilecek hatalardan bahsetmiyorum bile) anlamın doğru kullanıldığı bir mealden türkçe okuyarak kılmak çok daha doğru bence… Hem böylece namazımızı kılarken çevreden oluşabilecek ses vs ler dikkatimizi dağıtıp Allah ile aramıza girmemiş olur,yada ihtimal en aza inmiş olur….
  Daha sayılabilecek çok şey var diye düşünüyorum bende…

 • Avatar

  betül Dec 2 2012 - 17:15 Reply

  bu konuyu 2 senedir araştırıyorum. bn başkalarının aklıyla hareket eden biri değilm.mantıklı düşünürüm.açıkcası etrafımda namazı huşu şeklinde anlayarak,içtenlilke kalbiyle tasvir eden biri yok.ki bunları geçtim söyledği kelimelerin anlamını bilende yok. belki de insanlar bundan dolayı bize farz olan namazı kılmak istemiyorlar. fatihanın anlamını hatta kur’anın neden o süreyle başladını bilmiyorlar.hatta fatihanın bir uda oldğunu bile bilmeyenler var. bn namazda söylediğim tüm ayetlerin anlamlarına baktığımda bunları namazda söylesem daha içten olur diye düşünsem de yanımdakiler”o zaman neden arapça inmiş”diye bana kızıyorlar.günümüzdeki gençlik hazırcı değil mi? evet. daha adam gibi türkçeyi kullanmayan birinden sil baştan arapça öğrenmesini istemek namazdan soğutmakdemektir bence.dinimizi zorlaştırmayalım lütfen.aeo

 • Avatar

  Çağdaş Hamza Jun 10 2013 - 22:18 Reply

  Biri hasta biri doktor iki insan arasındaki anlaşma yöntemi irdelense. dilleri farklı ve hastanın hastalığının nüksettiği yerde iç organlarında olsa. hasta halini doktora nasıl arz eder? Hayvan da bebek de değiliz. O halde ilacımız olan Kur’an’ ı anlamak “İKRA-OKU” ile Allah tarafından bize bildirilmiş. Bir sorun var ki üstünde akıl birliği ilim ile sağlansın: Kur’an ın farklı dillere tercüme edilmesi mümkündür, lakin öz olarak anlattığını kastedebilir? Birebir çeviri diller arasında %100 olamamaktadır. Basit örnekle şarkı sözlerine bakın. Bu sorunu da ilmin aşması gerektiği kanısındayım. İslamın yaşanması ve aktarılması her insan üzerine farzken bunu kendine meslek edinmiş insanların “HUZUR” un özünü nesillere yaymak adına ,
  -şeytandan sakınan bir çalışmayla- insanlara gönül rahatlığı vermelerinin belki de bu dünyada çoğu alime nasip olmayan bir hayra sebep olacağını düşünüyorum.

 • Avatar

  Nuri Nov 11 2014 - 01:30 Reply

  Bende uzun zamandır namazlarımı Türkçe kılıyorum ve gerçekten namaz kılarken aklıma başka işler gelmiyor,gelse bile hemen toparlıyorm.Daha önceleri aklım hiç namazda olamıyordu.Ayrıca ne yaptığımın ve ne söylediğimin farkında olmak beni daha çok namaza teşvik ediyor.

 • Avatar

  Suat Feb 21 2017 - 17:27 Reply

  Bende Nuri kardeşimle aynı düşünceler içerisindeyim. Namazı hakkı ile kılmak başka nasıl olabilir ki? Anlamadığın Arapça ile mi yoksa ağzından çıkan herşeyi anladığın kendi dilin mi? Araplar Arapça, Türkler Türkçe, Endonezyalilar Endonezce namaz kılmasin da ne sakınca var? Allah’in dile mi ihtiyacı var. Gönül rahatlığıyla namazlarını kılıyor ve zevk alıyorum artık. Çünkü Namazıma ANLAM geldi. Yani anlamlı oldu benim için. Herkese tavsiye ediyorum. Bir kez bile olsa Türkçe olarak namaz kılın ve aradaki farkı görün.

  Allahın selamı, rahmeti, bereketi, hepimizin üzerine olsun inşallah.

Leave a reply

Name (required)

Website