Allah Mümine Dini Yaşamayı, İnkarcıya Azaba Uğramayı Kolaylaştırır

Günümüz toplumlarında insanların pek çoğu Kur’an ahlâkından uzak bir yaşam sürer. Çünkü toplum genelinde, din ahlakının yaşanmasının zor olduğu şeklinde yanlış bir inanış vardır.

Bu yanlış bakış açısının temelinde insanların dine dair işittikleri hurafeleri, dedelerinden ve çevrelerinden kulaktan dolma edindikleri bilgileri ‘din’ zannetmeleri ve gerçek İslam`ı bunlardan ayırt edememeleri yatar.

Toplumda ayrıca dindar olduğunu iddia ederek, Allah adına din dışı hükümler, kurallar, helaller, haramlar koyan ve bu şekilde şirk içinde yaşayan müşrik bir kesim vardır. Bu kişiler, dini kendi arzularına, çıkar ve bağnazlıklarına göre değiştirir, özünden saptırırlar. Kuran hükümlerinde eklemeler, çıkarmalar ve değişiklikler yapar ve böylece gerçek dinle aynı adı taşıyan ancak dinden tamamen farklı olan batıl bir din kurarlar.

Allah`ın nimetlerini haram kılar, Allah`ın helal kıldıklarını kendilerince yasaklarlar. Yasakçı ve katı bir görüşe sahiptirler ve dini de zorlaştırmaya çalışırlar. Ne kadar zorlaştırırlarsa o kadar takva olacaklarını zannederler. Dinde karmaşa çıkarır, Yüce Allah`a iftira ederler. Bu yobaz zihniyetteki kişilerin anlattığı, din değildir; onlar yalnızca kendi kafalarındaki karanlığı ve kabusu anlatırlar.

Allah`ın insanlara yaşamaları için Kur`an`da tarif ettiği ahlâk, insan fıtratına en uygun yaşam şeklidir. İnsanın da dinin de yaratıcısı Rabb`imizdir. İnsanın nefsini, ruhunu, yaşadıklarının ne kadarına güç yetirebileceğini en iyi bilen Allah, insanlar için de en kolay olanı indirmiştir. Kuran`da din ahlakını yaşamanın kolaylığı, “O, sizleri seçmiş ve din konusunda size bir güçlük yüklememiştir, atanız İbrahim`in dini(nde olduğu gibi. )” (Hac Suresi, 78) ayetiyle bildirilir.

Din kolaydır; çünkü dinin özü güzel ahlâklı olmaktır. İnsan ruhunun en çok zevk aldığı durum güzel ahlâktır. Bütün insanlar dürüstlükten, samimiyetten, şefkatten, merhametten, güzel sözden ve alçakgönüllülükten hoşlanır. Sadakatsizlik, yalan, kötü söz, ikiyüzlülük ve kibir ise her insanın canını acıtır. İnsanın güzel olan özellikleri yaşamakta kararlılık gösterebilmesi, vicdanını güçlendirmesi ve onun sesine uymasıyla mümkündür. Vicdan, Allah`ın sonsuz merhametinin bir tecellisidir. İnsan gaflete dalsa bile, vicdanı dalmaz. Kendisi nefsine kapılacak olsa bile vicdanı kapılmaz; kendisi samimiyetsizliğe meyletse, şeytana uyacak olsa vicdanı uymaz. Yaşamı boyunca vicdanının sesini dinlemesi için ise insanın, Allah korkusunu kalbinde hissetmesi önemlidir.

Din ahlâkından uzak bir yaşam, insanları büyük sıkıntılarla, zorluk ve kısıtlamalarla karşı karşıya getirir. Kur`an ahlâkının insanlara sunduğu yaşam ise rahat, huzurlu ve güven doludur. Kur`an, toplumun ve insanların kişi üzerinde kurduğu ağır baskıları, katı kuralları ve anlamsız prensipleri ortadan kaldırır ve insanların huzur içinde yaşamalarını sağlar.

Kur`an`ın, “… Allah, size kolaylık diler, zorluk dilemez… ” (Bakara Suresi, 185) ayeti bu gerçeği tüm insanlara haber verir. Hüküm verenlerin hakimi olan Allah, tüm emir ve hükümlerini insanların fıtratlarına en uygun şekilde yaratmıştır ve hiçbirinde bir zorluk yoktur. Ve Allah`ın sınırları içinde yaşayan bir kişi, fıtratına uygun en güzel hayatı yaşar.

Allah Kur`an`ı kullarının güçlük çekmesi için indirmemiştir. “İçi titreyerek korku duyanlara öğütle-hatırlatma olsun”(Taha Suresi, 3) diye indirmiştir. Ve Allah, hiç kimseye güç yetireceğinden başkasını yüklemez. İman edip salih amellerde bulunan kulları için güzel bir karşılık vardır ve onlara dinde güçlük yüklemeyecektir. “… O sizi seçti ve dinde üzerinize hiçbir güçlük yüklemedi…” (Hac Suresi, 78)

Yüce Allah, Kur’an`da ayrıca, iman eden kullarının işlerini kolaylaştıracağını, “Biz seni en kolay olana kolayca ileteceğiz. ” (A`la Suresi, 8) ayetiyle haber verir.

Samimi mümin yaşadığı olay zor gibi de görünse yılgınlık göstermez; imtihanı ne kadar şiddetli olsa da ahlâkından ödün vermez. Rabb`ine olan güveni ve teslimiyeti sayesinde tüm zorlukları Allah`tan bir rahmet olarak görür. Allah sonsuz merhametiyle, Kendisine içten yönelen kullarına en zor görünen olayları bile kolaylaştırır. “Kim iman eder ve salih amellerde bulunursa, onun için güzel bir karşılık vardır. Ona buyruğumuzdan kolay olanını söyleyeceğiz. ” (Kehf Suresi, 88) ayeti de bu gerçeği haber verir. Allah diğer ayetlerde şöyle buyurur:

Fakat kim verir ve korkup-sakınırsa,
Ve en güzel olanı doğrularsa,
Biz de onu kolay olan için başarılı kılacağız. (Leyl Suresi, 5-7)

Rabb`ine teslim olmayan ve O`nun sınırlarını ihlal ederek yaşayan kimselere dünya hayatında sürekli zorluk vardır; onlar için kolay olan da zordur. Allah, nankörlük eden, din ahlâkından uzak yaşayan, kendini yeterli görerek azgınlaşan bu kişilere de kolaylaştırır. Ancak, Allah hakkı yerine getirendir; inkâr içinde yaşayanlara en zorlu olan azaba uğramayı kolaylaştırır.

Kim de cimrilik eder, kendini müstağni görürse ve en güzel olanı yalan sayarsa, Biz de ona en zorlu olanı (azaba uğramasını) kolaylaştıracağız. Tereddi edeceği (başaşağı düşüşe uğrayacağı) zaman, malı ona hiç yarar sağlamaz. Şüphesiz, Bize ait olan, yol göstermektir. (Leyl Suresi, 8-12)

Yazar : Fuat Türker

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website