İNANIP; İYİ, GÜZEL, FAYDALI VE KALICI İŞLER YAPANLAR

İNANIP; İYİ, GÜZEL, FAYDALI VE KALICI İŞLER YAPANLARA RABLERİ KATINDA CENNETLER VAADEDİLMİŞTİR.


12-İNŞİRAH SURESİ
7, 8 – O halde, işlerinden boşaldığın zaman ibadete dur. Rabbine niyaz et ve yalvar.

13-ASR SURESİ
1. 2. 3-Asra andolsun ki, İnsan ziyandadır. Ancak inanıp iyi işler yapanlar, birbirine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler ziyanda değildir.

27-BÜRUC SURESİ
11-İnanan ve iyi işler yapan kimseler için de altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük başarı budur.

39-A’RAF SURESİ
42-İnanıp iyi işler yapanlar -ki hiç kimseye gücünün üstünde bir şey yüklemeyiz- İşte onlar cennet halkıdır, onlar orada ebedi kalacaklardır.

42-FURKAN SURESİ
70-Ancak tövbe edip inanan ve faydalı iş yapanlar, işte Allah onların kötülüklerini iyiliklere değiştirecektir. Allah çok bağışlayandır, çok esirgeyendir.
71-Kim tövbe eder ve faydalı iş yaparsa o, makbul bir kimse olarak Allah’a döner.
72- Onlar yalan ve boş sözün yanında bulunmazlar, boş söze rastladıklarında vakar ile oradan geçip giderler.
73, 74-Ve kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman onlara karşı sağır ve kör davranmazlar. Ve: “Rabbimiz bize gözler sevinci (gönüller açan) eşler ve çocuklar lütfeyle ve bizi korunanlara önder yap!’’ derler.

43-FÂTIR SURESİ
7-İnkar edenler için çetin bir azap var; İnanıp iyi işler yapanlara da mağfiret (aff) ve büyük bir mükafat vardır.
10-Kim şeref istiyorsa (bilsin ki) şeref tamamen Allah’ındır, onu başkasından değil Allah’tan istesin. Güzel söz O’na çıkar, İyi amel(iş) onu yapanı yükseltir. Kötü şeyleri kuranlara gelince, onlar için çetin bir azap vardır. Ve onların tuzağı bozulacaktır.

49- KASSAS SURESİ
80-Kendilerine bilgi verilmiş olanlar ise, “yazık size dediler; inanan ve iyi iş yapan kimse için Allah’ın sevabı daha hayırlıdır. Buna ancak sabredenler kavuşturulur

50- İSRA SURESİ
9-Gerçekten bu Kur’an da en doğru yola iletir ve iyi işler yapan müminlere, kendileri için büyük bir ecir olduğunu müjdele.
10- Ahirete inanmayanlara da acı bir azap hazırlamışızdır.
19, 20-Kim de ahreti ister ve inanarak ona yaraşır biçimde çalışırsa, öylelerinin çalışmalarının karşılığı verilir. Hepsine, onlara da, onlara da (dünyayı isteyene de ahreti isteyene de, müminlere de kâfirlere de ) Rabbinin lütfundan uzatırız. Rabbinin lütfu kesilmez.

52-HUD SURESİ
9-Eğer bir insana, bizden bir rahmet tattırsak da sonra onu kendisinden çekip alsak, hemen o, umutsuzluğa düşer, nankör olur.
11-Ancak sabredip iyi işler yapanlar böyle değildir. İşte onlar için mağfiret ve büyük mükâfat vardır.
23-İnanıp iyi işler yapan ve Rablerine gönülden boyun eğenlere gelince, işte onlar da cennet halkıdır, onlar orada ebedi kalacaklardır.
111, 112-Şüphesiz Rabbin, hepsinin işlerinin karşılığını tam verecektir. Çünkü Allah, yaptıklarını bilmektedir. Öyleyse emrolunduğun gibi doğru ol; seninle beraber tövbe edenler de doğru olsunlar, aşırı gitmeyiniz! Zira O, yaptıklarınızı görmektedir.
115-Sabret, çünkü Allah güzel davrananların ecrini zayi etmez.

55-EN’AM SURESİ
126, 127-İşte Rabbinin doğru yolu budur. Biz, öğüt alanlar için ayetleri geniş geniş açıkladık. Rableri katında esenlik yurdu onlarındır. Yaptıkları güzel işlerden dolayı O, onların dostudur.

57-LOKMAN SURESİ
8, 9-İnanan ve iyi işler yapanlara nimeti bol cennetler vardır. Orada ebedi kalacaklardır. Bu Allah’ın gerçek vaadidir. O, üstündür, hüküm ve hikmet sahibidir.
22-Kim güzel davranarak özünü Allah’a teslim ederse o, en sağlam kulpa yapışmıştır. İşlerin sonu Allah’a döner.

61-FUSSİLET SURESİ
8-İnanıp iyi işler yapanlara gelince; onlar için kesintisiz bir mükâfat vardır
33-(İnsanları) Allah’a çağıran, iyi iş yapan ve “Ben Müslümanlardanım’’ diyenden daha güzel sözlü kim olabilir.
46-Kim iyi iş yaparsa yararı kendisinedir ve kim kötülük yaparsa zararı kendisinedir. Rabbin kullara zulmedici değildir.

65-CASSİYE SURESİ
15-Kim iyi bir iş yaparsa yararı kendisinedir, kim de kötülük yaparsa zararı kendisinedir. Sonunda Rabbinize döndürüleceksiniz.
21-Yoksa kötülükleri işleyen kimseler, kendilerini, inanıp iyi ameller işleyen kimseler gibi yapacağımızı mı sandılar? Yaşamları ve ölümleri onlarla bir olacak, öyle mi? Ne kötü hüküm veriyorlar.
22-Allah, gökleri ve yeri gerçek olarak yaratmıştır ki her can, kazandığıyla cezalandırılsın, kimseye haksızlık edilmez.
23-Keyfini tanrı edinen ve Allah’ın bir bilgiye göre, sapmasına müsaade ettiği, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözünün üstüne de perde çektiği kimseyi gördün mü? Şimdi ona Allah’tan sonra kim doğru yolu gösterecek? Düşünmüyor musunuz?
30-İnanıp iyi işler yapanlar; Rableri onları rahmetine sokar. İşte apaçık başarı budur

66-AHKAF SURESİ
19-Her birinin, (cin ve insan ümmetlerinin) yaptıkları işlerden dereceleri vardır. Allah, onlara yaptıklarının karşılığını tam verir. Kendilerine hiç haksızlık edilmez.

69- KEHF SURESİ
2-Onu dosdoğru bir kitap olarak indirdi ki katından gelecek şiddetli azaba karşı insanları uyarsın ve iyi işler yapan müminlere de kendileri için güzel mükâfat bulunduğunu müjdelesin.
7-Biz yeryüzündeki şeyleri, kendisine süs olsun diye yarattık, ki onların hangisinin daha güzel iş yaptığını deneyelim.
30-Onlar ki inandılar ve iyi işler yaptılar, elbette biz işi güzel yapanın ecrini zayi etmeyiz.
31-Onlar öyle kimselerdir ki kendileri için Adn cennetleri vardır. Altlarından ırmaklar akar. Orada altın bileziklerle bezenirler, ince ipekten yeşil giysiler giyerek koltuklar üzerine yaslanırlar. Ne güzel sevap ve ne güzel dayanak.
46-Mal ve oğullar dünya hayatının süsüdür. Kalıcı olan güzel işler ise Rabbinin katında sevapça da daha hayırlıdır, umutça da daha hayırlıdır.
88-“Fakat inanıp iyi iş yapan kimseye de en güzel mükâfat vardır. Ona buyruğumuzdan kolay olanı söyleyeceğiz.
106-İnkâr ettikleri, ayetlerimi ve elçilerimi eğlence yerine koydukları için onların cezası cehennemdir.
107, 108-İnanıp iyi işler yapanlara gelince onların konağı da Firdevs cennetleridir. Orada sürekli kalacaklardır. Oradan hiç ayrılmak istemezler.
110-De ki: “Ben de sizin gibi bir insanım; Tanrınızın bir tek Tanrı olduğu bana vahyolunuyor. Kim Rabbine kavuşmayı arzu ediyorsa iyi iş yapsın ve Rabbine yaptığı ibadete hiç kimseyi ortak etmesin.

72-İBRAHİM SURESİ
23-İnanıp iyi işler yapanlar da Rablerinin izniyle sürekli kalacakları, altlarından ırmaklar akan cennetlere sokuldular. Onların orada dirlik temennileri “Selam’’ dır.

73 -ENBİYA SURESİ
73-Onları, emrimizle doğru yolu gösteren önderler yaptık ve onlara hayırlı işler yapmayı, namaz kılmayı ve zekât vermeyi vahyettik. Onlar bize kulluk eden insanlardı.
94-Şimdi kim inanmış olarak iyi işlerden yaparsa onun çalışmalarına nankörlük edilmez, Biz onun çalışmalarını yazanlarız.

83- İNŞİKAK SURESİ
6-Ey insan, sen, Rabbine varan yola çabalayıp durmaktasın, nihayet, nihayet O’na varacaksın.
25-Ancak inanıp yararlı işler yapan kimseler için kesintisiz bir mükafat vardır.

85-ANKEBUT SURESİ
7-İnanıp iyi işlerden yapanların, mutlaka kötülüklerini örteceğiz ve onları, yaptıklarının en güzeliyle mükâfatlandıracağız.
9 – İnanıp iyi işler yapanları Salihler arasına sokarız.
58, 59-İnanıp iyi işler yapanları, cennette altlarından ırmaklar akan yüksek odalara yerleştiririz. Orada Ebedi kalırlar. Çalışanların ücreti ne güzeldir. Onlar ki sabrettiler ve Rablerine dayanmaktadırlar.

88-HAC SURESİ
10-(Ey İnsan) “İşte bu senin ellerinin yapıp öne sürdüğü işler yüzündendir. Allah kullara zulmedici değildir!’’
14-Allah, inanan ve iyi işler yapanları, altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacaktır. Şüphesiz Allah istediğini yapar.
23-Allah inanan ve iyi işler yapanları da altlarından ırmaklar akan cennetlere sokar. Orada altın bilezikler ve inciler takınırlar. Orada giysileri de ipektir.
24-Sözün güzeline ve çok övülen Allah’ın yoluna iletilmişlerdir
50-İnanıp iyi işler yapanlar için mağfiret ve bol rızık vardır.
51-Ayetlerimizi etkisiz bırakmak için çalışanlara gelince, onlar da cehennemin adamlarıdır.
56-O gün mülk Allah’ındır. (O) Onların aralarında hükmeder. İnananlar ve iyi işler yapanlar nimet cennetlerindedirler.

89-AL-İ İMRAN SURESİ
57- İnanıp iyi şeyler yapanlara da Allah, mükâfatlarını tam olarak verecektir. Allah zalimleri sevmez.
114-Onlar, Allah’a ve âhiret gününe inanırlar, iyiliği emreder, kötülükten men ederler; hayır işlerine koşarlar. İşte onlar iyilerdendir.
195-Rableri onlara karşılık verdi: ”Ben sizden erkek kadın, hiçbir çalışanın işini zayi etmeyeceğim. Hep birbirinizdensiniz. Göç edenler, yurtlarından çıkarılanlar, yolumda işkence edilenler, vuruşanlar ve öldürülenler… Elbette onların kötülüklerini örteceğim ve onları altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacağım. Yaptıklarına Allah katında bir karşılık olarak, (onlara bu nimetleri vereceğim). Karşılıkların en güzeli Allah katındadır.

92-BAKARA SURESİ,
25-İnanıp yararlı işler yapanlara, altlarından ırmaklar akan cennetlerin kendilerine ait olduğunu müjdele! Onlardaki herhangi bir meyveden rızıklandırıldıkça; “Bu daha önce de rızıklandığımız şeydir, (dünyada iken de bu rızıktan yemiştik)’’ derler. Cennetteki bu rızık, onlara, o dediklerine benzer verilmiştir. Onlar için orada tertemiz eşler de vardır ve onlar orada ebedi kalacaklardır.
62-Şüphesiz İnananlar, Yahudiler, Hıristiyanlar ve Sabiiler’ den Allah’a ve ahret gününe inanan ve iyi işler yapanlara, Rableri katında mükâfat vardır; onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.
82-İnanıp yararlı işler yapanlara gelince, onlar da cennet halkıdır, orada sürekli kalacaklardır.
112- Hayır, kim işini güzel yaparak özünü Allah’a teslim ederse, onun mükâfatı, Rabbinin yanındadır. Onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.
277- Onlar ki, İnandılar, güzel işler yaptılar, namazı kıldılar, zekâtı verdiler; işte onların ödülleri, Rableri yanındadır. Onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.

101-BEYYİNE SURESİ
7, 8-İnanıp iyi işler yapanlar da halkın en hayırlısıdır. Rableri katında onların mükâfatı altlarından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları ADN Cennetleridir. Allah onlardan razı olmuş, onlar da O’ndan razı olmuşlardır. Bu Rabbine saygı gösterene mahsustur.

109-FETİH SURESİ
29-Muhammed Allah’ın Elçisidir. Onun yanında bulunanlar, kâfirlere karşı katı birbirlerine karşı merhametlidirler. Onların, rükû ve secde ederek Allah’ın lütuf ve rızasını aradıklarını görürsün. Yüzlerinde secde izinden nişanları vardır. Onların Tevrat’taki vasıfları ve İncil’deki vasıfları da şöyle bir ekin gibidir ki, filizini çıkardı, onu güçlendirdi, kalınlaştı, derken gövdesinin üstüne dikildi, ekincilerin hoşuna gider, onlara karşı kâfirleri de öfkelendirir bir duruma geldi. Allah onlardan inanıp iyi işleri yapanlara mağfiret ve büyük mükâfat vaat etmiştir

110-MAİDE SURESİ
9-Allah, inanıp iyi işler yapanlara vaat etmiştir: Bağışlama ve büyük mükâfat onlarındır.
10-İnkâr edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, onlar da cehennemin halkıdır.
69-İnananlar, Yahudiler, Sabiler ve Hıristiyanlardan Allah’a ve ahiret gününe inanan ve iyi işler yapanlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.
93-İnanıp iyi işler yapanlara –bundan böyle kötülüklerden korunup inandıkları ve iyi işler yaptıkları, sonra yasaklardan korunup onların yasaklığına inandıkları ve yine korunup iyilik ettikleri takdirde, daha önce yediklerinden ötürü bir günah yoktur. Allah güzel davrananları sever.

Yazar : Yusuf YAMAN

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website