KURAN KORUNDU DA DİĞER VAHİYLER KORUNMADI MI?

Çok yaygın bir öngörü olarak Kuranın korunduğu (15/9), ama diğer  peygamberlere gelen vahiylerin korunmadığı, değiştirildiği  ve bizim  kitabımızın evrensel diğer kitapların bölgesel/kavimsel  olduğu gibi  bir düşünce  yaygınlaşmıştır. Gerçek böyle midir? Acaba  Rabbimiz bize kıyak çekti de  diğer ümmet ve toplumları mahrum mu  bıraktı? İnceleyelim.

Öncelikle bütün peygamberlere gelen öğreti  ortaktır. Rabbimizin mutlak doğruları  vardır. İnsan fıtratına ilişkin yer  yüzünde adil onurlu izzetli bir yaşam önerir. Bunu sadece tek bir  topluluğa  değil, bütün insanlığa önerir. 35 – Fatır – 43 Allah’ın kanununda  asla bir değişme bulamazsın, Allah’ın kanununda kesinlikle bir sapma da  bulamazsın.  Asıl sorun Rabbimizin insanlığa gönderdiği mesajın  bağlantısız birbirinden kopuk vahiyler gönderdiği düşüncesidir, sorun  kitabın tanımını bilmemekten de kaynaklanmaktadır. Kitap iki kapak arası  bilgiler topluluğu ile sınırlı değildir. Biraz inceleyince;

 

Hud-25: Andolsun, biz Nuh’u kavmine elçi gönderdik. Onlara: “Ben (dedi), sizin için apaçık bir uyarıcıyım.
26: Allah’tan başkasına tapmayın! Ben, size (gelecek) elem verici bir günün azabından korkuyorum.”

Hud-50: Âd kavmine de kardeşleri Hud’u (gönderdik). Dedi ki: Ey kavmim!  Allah’a kulluk edin. Sizin O’ndan başka tanrınız yoktur. Siz yalan  uyduranlardan başkası değilsiniz.
51: Ey kavmim! Ben, ona  (peygamberliğe) karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim,  beni yaratandan başkasına ait değildir. Hala aklınızı kullanmıyor  musunuz?

Hud-61: Semud kavmine de kardeşleri Salih’i (gönderdik).  Dedi ki: Ey kavmim! Allah’a kulluk edin. Sizin O’ndan başka tanrınız  yoktur. O sizi yerden (topraktan) yarattı. Ve sizi orada yaşattı. O  halde O’ndan mağfiret isteyin; sonra da O’na tevbe edin. Çünkü Rabbim  (kullarına) çok yakındır, (dualarını) kabul edendir.
62: Dediler  ki: Ey Salih! Sen bundan önce içimizde ümit beslenen birisiydin. (Şimdi)  babalarımızın taptıklarına tapmaktan bizi engelliyor musun? Doğrusu  biz, bizi kendisine (kulluğa) çağırdığın şeyden ciddi bir şüphe  içindeyiz.

Hud-84: Medyen’e de kardeşleri Şuayb’ı (gönderdik). Dedi ki:  Ey kavmim! Allah’a kulluk edin! Sizin için ondan başka tanrı yoktur.  Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. Zira ben sizi hayır (ve bolluk) içinde  görüyorum. Ve ben, gerçekten sizin için kuşatıcı bir günün azabından  korkuyorum.

Bakara-136: “Biz, Allah’a ve bize indirilene; İbrahim,  İsmail, İshak, Ya’kub ve esbata indirilene, Musa ve İsa’ya verilenlerle  Rableri tarafından diğer peygamberlere verilenlere, onlardan hiçbiri  arasında fark gözetmeksizin inandık ve biz sadece Allah’a teslim olduk”  deyin.

Bakara-140: Yoksa siz, İbrahim, İsmail, İshak, Ya’kub ve  esbatın yahudi, yahut hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki: Siz  mi daha iyi bilirsiniz, yoksa Allah mı? Allah tarafından kendisine  (bildirilmiş) bir şahitliği gizleyenden daha zalim kim olabilir? Allah  yaptıklarınızdan gafil değildir.

 

Yukarıda ki ve onlarca ayeti  incelendiğinde aslında Hz Muhammed’e  gelen vahiyle Hz İbrahim’e  Musa’ya İsa’ya gelen mesajların içeriği açısından hiçbir fark yoktur. Bazı  küçük  istisnaların dışında değişmez, sürekli dillendirilir neden namaz   Kuran’da açıklanmamıştır gerçi açıktır da  şekille içeriği  ayıraramamaktalar.

 

Bakara-83:    Vaktiyle biz, İsrailoğullarından: Yalnızca Allah’a kulluk edeceksiniz,  ana-babaya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz  diye söz almış ve “İnsanlara güzel söz söyleyin, namazı kılın, zekatı  verin” diye de emretmiştik. Sonunda azınız müstesna, yüz çevirerek dönüp  gittiniz.

Âl-i İmrân-39:  Bunun üzerine, mâbedde dua ederken,  melekler ona: “Allah sana, Kendi katından bir sözün gerçekliğini  doğrulayacak, insanlar arasında seçkin (bir yere sahip olacak), tam bir  iffet sahibi, dürüst ve erdemli bir peygamber olacak olan Yahya[nın  doğumun]u müjdeliyor” diye seslendiler.

Elbette bütün toplumlarda  namaz vardır da sadece ritüelin içine hapsedilmemiştir, fark oradadır.  oruç, verme, paylaşma,  zulme boyun eğmeme, müstekbirlere başkaldırı   tüm vahiylerin ortak mesajıdır.

 

Maide-47: İncil sahipleri Allah’ın onda  indirdikleriyle hükmetsinler. Kim Allah’ın indirdiğiyle hükmetmezse,  işte onlar, fasık olanlardır

 

Saff-6: Hani Meryem oğlu İsa da: “Ey İsrail  oğulları, gerçekten ben, sizin için Allah’tan gönderilmiş bir elçiyim.  Benden önceki Tevrat’ı doğrulayıcı ve benden sonra ismi “Ahmed” olan bir  elçinin de müjdeleyicisiyim” demişti. Fakat o, onlara apaçık belgelerle  gelince: “Bu, açıkça bir büyüdür” dediler.

 

Allah’ın gönderdiği vahiy  orjinli Tevrat ve İncil’deki mesajlar da bunların aynısıdır. Allah bütün  ve temiz olan şeyleri tüm  kavim ve topluluklara helal ve pis ve murdar  olan şeyleri de haram kılmıştır. Yoksa Tevrat ve İncil sahiplerine haram  ve helal olanları Kur ‘an sahiplerine de haram ve helal kılmıştır.

Bakara-106: Biz, daha hayırlısını veya bir benzerini getirinceye kadar  hiçbir ayeti  unutturmayız. Bilmez misin ki Allah, gerçekten her şeye  güç yetirendir. İşte Allah’ın kafir olanların istediklerine karşı  peygamberlerden söylemesini istediği cevap.” De ki: “Rabbimi yüceltirim;  ben, elçi olan bir beşerden başkası mıyım?”

Ahzab-40: Muhammed, sizin  erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir; ancak O, Allah’ın Resûlü ve  peygamberlerin sonuncusudur. Allah, her şeyi bilendir.

Bakara-2: Bu, kendisinde şüphe olmayan, muttakiler için yol gösterici olan bir Kitap’tır.

Zühruf-44: Ve şüphesiz o (Kur’an), senin ve kavmin için gerçekten bir zikirdir. Siz (ondan) sorulacaksınız.

Hicr-9: Hiç şüphesiz, zikri (Tüm kitapları) Biz indirdik Biz; onun koruyucuları da gerçekten Biziz.

Enfal-17: Onları siz öldürmediniz, ama onları Allah öldürdü; attığın zaman  sen atmadın, ama Allah attı. Müminleri Kendinden güzel bir imtihanla  imtihan etmek için (yaptı.) Şüphesiz Allah, işitendir, bilendir.

 

Ayetin birisinde Kuran’ı biz indirdik onu koruyacak olan da bizi ifadesi  kullanıyor. Birinde de  Bedirde Müslümanlar ile kafirlerin çarpışması  sonucunda Müslüman olanların galibiyetini anlatırken okları Müslüman  olanların değil de kendisinin attığını söylüyor. Peki Allah okları  kafirlerin üzerine nasıl atmış? Eğer bu ifadeyi Kuran’ın bütünlüğündeki  bütün ayetler hakkında bilgi sahibi olunmazsa ayetin ne demek istediği  anlaşılamaz. Meryemi rızıklandıran Rabbimiz, eşleri ile ilgili konuda  Haber veren Rabbimiz Tahrim suresi 3. ayette  olduğu gibi Kuran’ın ve önceki  vahiylerin korumasını akıl bilinç idrak  yollarını göstererek  korumuştur. Ayette kastedilen manayı düşündüğümüz zaman aklı veren  Rabbimiz, iman etmenin yollarını açan Allah, evrene o malzemeleri koyan,  Allah elleri gözleri veren de Allah peki insan neyi yapıyor? Bu okları  insan nasıl atıyor Allahın verdikleriyle atıyor. İşte övünmenize  böbürlenmenize gerek yok sizi ve sizin sahip olduğunuz malzemeleri  yaratan benim benim iznim olmamış olsaydı siz bunları yapamazdınız  ifadesi kullanılıyor. Şimdi aynı olayı Kuran’ın Allah tarafından  indirilip Allah tarafından koruma altına alınmasını düşünelim.

Enam-91:  Onlar: “Allah, beşere hiçbir şey indirmemiştir” demekle Allah’ı,  kadrinin hakkını vererek takdir edemediler. De ki: “Musa’nın insanlara  bir nur ve hidayet olarak getirdiği ve sizin de (parça parça) kâğıtlar  üzerinde yazılı kılıp (bir kısmını) açıkladığınız ve çoğunu göz ardı  ettiğiniz kitabı kim indirdi? Sizin ve atalarınızın bilmediği şeyler  size öğretilmiştir.” De ki: “Allah.” Sonra onları bırak, içine  ‘daldıkları saçma uğraşılarında’ oyalanıp-dursunlar.

 

Nahl-118: Yahudi  olanlara da, bundan önce sana aktardıklarımızı haram kıldık. Biz onlara  zulmetmedik, ancak onlar kendi nefislerine zulmediyorlardı.

Maide-44: Gerçek şu ki, Biz Tevrat’ı, içinde bir hidayet ve nur olarak indirdik.  Teslim olmuş peygamberler, Yahudilere onunla hükmederlerdi.  Bilgin-yöneticiler  ve yüksek bilginler de, Allah’ın Kitabını korumakla  görevli kılındıklarından ve onun üzerine şahitler olduklarından (onunla  hükmederlerdi.) Öyleyse insanlardan korkmayın, Benden korkun ve  ayetlerimi az bir değere karşılık satmayın. Kim Allah’ın indirdiğiyle  hükmetmezse, işte onlar, kâfir olanlardır.

 

Sonuç olarak Alemlerin  Rabbi insanlığa ortak mesajı göndermiş ve bu mesaj asla değişmemiştir.  Tüm peygamberlerin  uğraşıları hep aynı  bağlamda  olmuştur. Zulüm her  dönemde, küfür, sömürü, şirk, şefaat beklentisi  her dönemde  olmuştur. Bunların çözümü olarak Rabbimizin mesajı da ortak olmuştur.  Yani Alemlerin Rabbi tüm zikirleri  korumuştur. Maalesef sapma sapıtma  bitmemiştir, hidayeti kendi elleri ile itenlerin  Kuran’ın yerine  renkli  kitapları sıkıştıranların, insan sözünü Allah sözü ile bir tutanların, bundan başka Kuran getir bekletisinde olanların, bilginin kaynağı  olarak Allah’ı  değil Rahmani diye süsledikleri  şeytani düşünceleri   önceleyenler  için korunmuş zaten hiçbir şey yoktur. Hiç bir kitap da  onları hidayete taşımayacaktır. Zihinsel algılarını fıtratlarını  koruyamayanların sapkın kaynak bulma sıkıntısı olmayacaktır. Oysa  Rabbimiz hiçbir zaman fikir değiştirmiş değildir. Gönderdiği bütün  vahiyleride korumuştur. İspat isteyen Kuran okusun.


About the Author
Author

servisoglu

Comments (6)
Leave a reply

Name (required)

Website