KİMSELERE TECESSÜS ETMEYİN

KİMSELERE TECESSÜS ETMEYİN

313: Kimselere “Tecessüs” (belli etmeden kendini ilgilendirmeyen şeyleri öğrenmeye çalışmak, gizlice araştırmak, gizlice bakmak) etmeyin, fena ef’âl’inden dolayı kimseleri kınamayın. Bilin ki, her yaratılan kul, ne iş üzere yaratıldıysa onu işleyecektir! çünkü Allah; hiçbir kuluna taşıyamayacağı yükü, yapamayacağı ef’âli yüklemez! Ayet var yahu, kırmayın kimseleri, tecessüs etmeyin…

Dinle bak ne diyor Allah:

“Lâ yukellifullâhu nefsen illâ vus’ahâ lehâ mâ kesebet ve aleyhâ mektesebet rabbenâ lâ tuâhıznâ in nesînâ ev ahta’nâ, rabbenâ ve lâ tahmil aleynâ ısran kemâ hameltehu alellezîne min kablinâ, rabbenâ ve lâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih(bihî), va’fu annâ, vagfir lenâ, verhamnâ, ente mevlânâ fensurnâ alel kavmil kâfirîn (kâfirîne).”

“Allah hiç kimseye kaldırabileceğinin üstünde bir yük yüklemez. Her canın kazandığı iyilik kendi yararına, işlediği fenalıklar da kendi zararınadır. “Ey Rabbimiz! eğer unutur veya yanılırsak bundan dolayı bizi sorguya çekme! ey Rabbimiz, bizden öncekilerin üzerine yüklemiş olduğun gibi bizim üzerimize de ağır bir yük yükleme! ey Rabbimiz, bizi güç yetiremiyeceğimiz bir şeyle yükümlü tutma! Bizi affet! Bizi bağışla! Bize rahmet et! Sen bizim Mevlâmızsın (yar ve yardımcımızsın) kâfirler topluluğuna karşı bize yardımcı ol.” (Bakara,2/286)

Ey insanlar unutmayın, aklınızdan çıkarmayın ve bilin ki, Her kim yaratılmışların kalbini kırar, onları incitir, yer ile yeksan ederse; Allah’ı kırmış, incitmiş, yer ile yeksan etmiş olur! her kim ki, yaratılmışlara tecessüs ederse, yine bilsin ki, Allah’ına tecessüs etmiş olur. Neden böyle diyorum! çünkü Allah, yarattığı kullarının dışında başka bir zaman ve mekânda olmadığı için…

Ve Allah’ın kendi deyimi ile:

“Kâle lâ teḣâfâ innenî me’akumâ esme’u ve erâ.” Yâni: Allah buyurdu ki: “Korkmayın, zira ben sizinle beraberim; işitirim ve görürüm.” (Tâ’hâ,20/46)

E, ne oldu şimdi? Sen cümle yaratılanın kalbini incittin, kırdın, yerle yeksan ettin, yaratılanlara tecessüs ettin! sonra dedin ki, ben Müslümanım, mü’minim. Yok öyle şey! kandırma kendini. Evet, Müslümansın ama dandik Müslümansın, yâni münâfık Müslümansın! eğer sen, mü’min Müslüman olabilseydin, yaratılanları, işledikleri “ef’âl” (işlerin tümü) ile incitmez, kırmaz, yer ile yeksan ederek, kimselere tecessüs etmezdin de kendi işine bakar, karışmazdın Allah’ın işine. Yahu Allah diyor, ben kimsenin taşıyamayacağı yükü kimseye yüklemem! sen diyorsun yüklen. Allah’ın işini Allah’a mı öğretiyorsun yoksa? Biz, Tâ’hâ suresi 46. ayete binaen; “Ey insanlar unutmayın, aklınızdan çıkarmayın ve bilin ki, Her kim yaratılmışların kalbini kırar, onları incitir, yer ile yeksan ederse; Allah’ı kırmış, incitmiş, yer ile yeksan etmiş olur! her kim ki, yaratılmışlara tecessüs ederse, yine bilsin ki, Allah’ına tecessüs etmiş olur.” Diyoruz, boşuna mı konuşuyoruz yahu? Ama anlayan kaç kişi, anlayıp idrak ettiğini hayatına koyan kaç kişi var? Yahu, biz boşuna mı diyoruz, boşuna mı söylüyoruz:

“Mukayyetsin Allah’a (bağlı bulunan, bağlanmış olan) ey mahlûk, mutlak (kendi başına var olan, hiçbir şeye bağlı olmayan, bağımsız) değilsin, kendini bir şey zannetme, ona göre yaşa.”

Anlayana, anlamak isteyene, ehline söyledim yahu! kızmak var belli etmek yok. Sen gene de bildiğin gibi yap, dilediğin gibi yaşa.

Yahyâ Sâlih Altındağ (Fakîrullâhmelâmî) Kelâm-ı Sâlihiyye -III- Kitabı, s: 70-71-72


About the Author
Author

Fakirullahmelami Neden Fakirullahmelâmî?!. Çünkü İnsanoğlu'nun varlığı bir hayal mesabesinde olduğu gibi,var olduğunu zannetmesinden dolayıdır ki,benliğine kulluk etmektedir.Hakikat de Allah var başka birşey yok.İnsanoğlu yokluğunu bilip Hak'da fakir olduğunu bilmesi gerek.Bu yüzden insan fakirdir.Yani Fakirullahtır(Allah'ın Fakiri)'dir. Fakirullahmelâmi

Leave a reply

Name (required)

Website