ANADİLDE İBADET KONUSU VE KURAN’IN BUNA CEVABI

Ana dilde ibadet edebilme konusu, ne yazık ki diğer birçok konular da olduğu gibi tartışmalı ve karşılıklı atışmalarla geçmektedir. Bir kısım düşünce ana dilde ibadetin olamayacağını söylerken, bir kısmı ise Allahın anlayarak ve bilerek ibadet etmemizi zaten kur’an istiyor, düşüncesiyle olabileceğini savunmaktadır. Biz iki düşüncenin de fikirlerine, delillerine bakalım ki daha sonrada kur’an ın süzgecinden geçirip, kendimizce düşünüp doğrunun kararını verebilelim.


Önce ana dilde ibadet edebileceğimizi savunan düşüncenin delil ve fikirlerine bakalım.

(Namazda kuran tercümesinin okunup okunmayacağı tartışmasında ” OKUNUR ” diyenlerin dayandıkları Sünnet kaynaklı belge, Büyük sahabe Salman FARISI nin yaptığı FATIHA tercümesidir.

Daha sonraki fıkhı tespitlere dayanak noktası yapılan bu belgenin, Imam -i Azam Ebu Hanife tarafından fetva mesnedi olarak kullanıldığı Hanefi fıkhının temel kaynaklarından biri olan SERAHSI nin el-Mebsut adli eserinden öğreniyoruz.

Belge şudur: İlk Müslümanlardan ve Hz. Peygamber in seçkin arkadaşlarından biri olan İran asilli Selman Farisi Namaz sırasında Fatiha suresinin özgün metnini güzel okuyamadıklarını söyleyen ve bunun yerine Fatiha nin Farsça tercümesini okuyup okuyamayacaklarını soran ırkdaşlarına, bunun olabileceğini bildirmekle kalmamış, Fatiha yi Farsça ya çevirerek kendisine bas vuran kişilere göndermiştir ( Bk. Serahsi; Mebsut, 1/36–37 )

Üzerinde olduğumuz konunun Sünnet açısından durumunu daha da önemli kılan başka bir belge vardır:

Salman Farisi arkadaşlarının Kendisine başvurması üzerine, Fatiha yi Farsça ya çevirip onlara vermeyi düşündüğünü Peygambere arz etmiş ve ondan onay aldıktan sonra işe girişmiştir. ( Bk. Tacu`s-seria; Nihayetu Hasiyeti`l-Hidaye, Kiraat bölümü; Abhülhayy el-leknevi, Hidaye serhi, Dehli, 1915 baskisi, sy, 86. not: 1; MUHAMMED Hamidullah; Kuran-i kerim tarihi, sy; 108 )

Ehlisünnet İnancının temel kabullerine göre, sahabelerin tümü MUKTEDA BIH ( Kendisine uymak dinen caiz olan müctehid ) Durumunda olduklarından, her birinin fetvasıyla ibadet geçerlidir.

Buna göre Selman in uygulaması başka hiç bir kanıt aramaksızın, Fatiha nin çevirisi ile ibadet edilmesini sağlamaya yetecektir. Nitekim Hanefi fıkıhçılar Fatiha nin çevirisi ile Namazın geçerliliğine HÜKMEDERKEN sürekli bicimde Selman in uygulamasına atıf yapmışlardır.

SAFII FAKIHI MUHAMMED B. Abdurrahman ed-DIMASKI nin eseriden Konuyu ustalıkla özetleyen bir kaç satiri vermek istiyorum:

IMAM-I AZAM EBU HANIFE söyle demiştir:

Namaz kılan kişi isterse Arapça özgün metni okur, isterse Farsça çevirisini.

Ebu Hanife nin Baş öğrencilerinden olan İmam Ebu Yusuf ve İmam MUHAMMED söyle demişlerdir:

Eğer fatiha yi Arapça metninden güzel okuyabiliyorsa Başka bir şeyi veya fatiha nin çevirisini okuması yeterli olmaz. Ama eğer Arapça metni güzel okuyamıyorsa, Fatiha nin kendi dilinden çevirisini okur. Bu da onun için yeterli olur. (Dimaski, MUHAMMED b. Abdurrahman; Rahmetu`l-Umme fi Ihtilafi`l-Eimme, Kiraatu`s-Salat Bahsi )

Hanefi Fıkhının babası ve birinci derecede söz sahibi olan Imam-i Azam ın Kuran tercümesi ile ibadet meselesindeki Görüşleri ACIK ve KESINDIR:

Arap dilini bilen ve Kuran ı güzel bir telaffuz ile okuyabilenler de dâhil, namazda Fatiha yı tercümesinden okuyan herkesin namazı geçerlidir.

Büyük imam ın Bu fetvası herhangi bir mazeret veya zaruret kaydına bağlanmamıştır. Mutlak ve genel bir FIKHI görüştür. BIR GENEL FETVADIR.

İmamı Azam ın bu fetvasına göre, bir Müslüman örneğin Arap asıllı olsa veya Arapçayı öğrenip güzelce okuyabilse dahi,
Kuran ın çevirisi ile namaz kılabilir. Bunu yapabilmesi için kendisinden bir Mazeret istenmez.

İmamı Azam Görüsünün Hanefi FUKAHASINCA ayrıntılanan gerekçesi söyle özetlenir.

Kuran kâğıtlarda Yazılmış ve bizim Okuduğumuz Lafızlar değildir. Esas kuran o lafızların taşıdığı manadır ki, bir kelam-i nefsi ( ALLAH ın zati ile var olmaya devam eden söz ) olarak kalıptan kalıba dökülür. O kalıplar sonradan yaratılmış ( Muhdes ) Varlıklardır. Oysaki esas Kuran, MAHLÛK olmayan bir manadır. Hiç kuskusuz O, öncekilerin Zübürlerinde de vardı ( Şuara suresi, 42 ) Buyrulması da bu gerçeği gösterir.

O halde esasi itibari ile mana olan KURAN ı Arapça lafız yerine, başka lafızlardaki çevirisinden Okumak mümkündür.

“Kaldı ki çeviri ile namaz kılmaya cevaz veren mutlak müçtehid sadece İmam-ı Âzam değildir. Tâbiûn nesli bilginlerinin tartışmasız hocası ve önderi olan ve tüm alanlarda müçtehid ve otorite kabul edilen Hasan el-Basrî (ölm. 110 / 728) ile Sûfî-bilgin Habîb el-Acemî de (öl. 120 / 737) bu konuda imamı Âzam gibi düşünmektedir.

Ensarî (Abdülali Muhammed b. Nizamuddîn), Fevâtihu’r- Rahamût adlı eserinde bize şunları söylüyor: “Mazeret halinde Kur’ân tercümesi ile namaz kılmak konusunda imameyn (İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed) de İmam-ı Âzam’la aynı görüştedir. Velilerin ve âriflerin tacı, tarikat silsilelerinin halkalarından biri ve muhaddislerle (hadis ilmi ile uğraşanlarla), müçtehidlerin baş tacı Hasan el-Basrî’nin yakın dostu Habîb el-Acemî, Arapçaya dili çok yatkın olmadığı için namazlarında Kur’ân’ın Farsça tercümesini okurdu.

Şimdide ana dilde ibadete karşı çıkan düşüncenin bu fikre karşı ne söylediklerine bakalım.

İmam-ı Azam’ a, İran’ da yaşayan ve kitle halinde Müslümanlığı seçen bir topluluktan şöyle bir talep gelir.

Biz Müslüman olduk ancak Arapça bilmiyoruz. Kendi dilimizde ibadet edebilir miyiz?

Büyük İmam şu fetvayı verir:

Orijinal metinlerini ezberleyene kadar kendi dilinizde ibadet edebilirsiniz.

Cevap gayet açık ve nettir. İmam-ı Azam, anadilde ibadet konusuna ancak böyle bir durumda; o da orijinal metnin ezberlenmesine kadar ruhsat vermiştir. Bunun dışında, anadilde ibadet konusunda bir ruhsat yoktur.

Bir başka düşüncede fikrini söyle anlatıyor.

Öncelikle ibadetten kastın ne olduğunu ifade etmek lâzım. Eğer kişi dua edecekse bunu ana dilinde yapmasında hiçbir beis yoktur. Yalnız Arapça dua makbul olsaydı, pek çok insanın Allah’a sığınma ihtiyacı karşılanamaz, Arapça öğrenemeyenler dua gibi büyük bir hazineden mahrum kalırlardı. Bu durum elbette hikmet ve hakikate muhalif olacağından, her dilde dua edilmesi caizdir. İmanı elde eden insan mânisiz, müdahalesiz, engelsiz; her halinde, her arzusunda, her anda, her yerde rahmet hazinelerinin maliki ve mutluluk definelerinin sahibi olan ezel ebed padişahının huzuruna girip ihtiyaçlarını arz edebilir; dua vesilesiyle Allah’ın nihayetsiz rahmetini bulup, sonsuz kudretine dayanarak mükemmel bir ferah ve süruru kazanabilir. İşte bu kapı Almanca ile de açılır, Fransızca ile de açılır, Felemenkçe ile de Türkçe ile de açılır.
Madem öyledir; o hâlde namazı da anadilimizle kılalım, namaz surelerini Türkçe okuyalım denilirse bu son derece tehlikelidir, İslâm’ın ruhuyla ters düşmektir, daha açık ifadeyle bidâtttır, sapıklıktır.

Yukarıda sizlere naklettiğim ana dilde ibadeti kabul eden ve kesinlikle karşı çıkan iki düşünceyi okuduk. Doğrusu bizler ne yazık ki aklı bir kenara koyup, beşerin rivayetleri ne göre iman etmeyi daha uygun görmüş ve kur’an ne söylüyor rahman ne anlatıyor diye çok fazla merak etmemişiz. Ana dilde ibadete karşı çıkan düşüncenin verdiği örnek düşündürücüdür. İmamı Azamın geçici olarak ana dilde ibadetini normal gören, fakat daha sonra Arapçayı öğrenme mecburiyeti getirmesini normal karşılayan düşünceyi, bana göre iyi analiz etmeliyiz. Acaba bir beşer, bu her kim olursa olsun. Rabbin vermediği bir ruhsatı, izni geçici olarak kullanabilir ve bunu geçici meşru kılabilir mi?

Gelin bu konuyu yukarıdaki bilgiler ışığında değil, Rabbin rehberinden yola çıkarak anlamaya ve düşünmeye çalışalım. Çünkü yukarıdaki rivayet ve hadis bilgileri dâhil, yani ana dilde ibadete onay veren bilgilerde, karşı çıkan düşüncede beşerin nakil yoluyla ilettikleridir. Her iki düşüncede yanlış olabilir, yada doğru olabilir, çünkü en emin yol KUR’AN dır. Bizler kesin kanıtları, delilleri ne olursa olsun Allah ın rehberinden aklımızla, mantığımızla bulmalıyız. En doğru yolda budur.

Kur’anı anladığı dilde okuyan bir insan, Rabbin ayetleri sonunda onlarca ayetinde, bizleri söylediği ayeti düşünmemizi, akıl yoluyla mantığımızı kullanmamızı emreder. Yani ben ayetleri indirdim, koşulsuz inanacaksın demek yerine, sözlerimi okuyun, düşünün aklınızı kullanın der. Bunu söyleyen Rahman tüm yarattığı kullarının kendi ana dilinde, indirdiği kur’anı okumasına karşı çıkar mı? Bundan dolayıdır ki bizler, İslam dini için, AKIL DİNİDİR DERİZ. Gelin bizde böyle yapalım ve bu konuyu bizzat kendimiz rabbin rehberinden yola çıkarak, acaba Allah ana dilde ibadet etmemize izin veriyor mu, bunu anlamaya çalışalım.

Bildiğiniz gibi Allah ın ilk emri okumaktır, peki nasıl okumak diye bir soru gelir hemen akla. Bakın Allah nasıl okumaktan bahsediyor.

Bakara 121: Kendilerine verdiğimiz Kitabı gereği gibi okuyanlar, işte ona iman edenler bunlardır. Kim onu inkâr ederse, artık onlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir.

Allah acaba bizlere gönderdiği kitabı gereği gibi okumakla, neyi kastediyor olabilir. Çünkü ona iman edenlerin onu gereği gibi okuyacaklarını söylüyor. Bizler çocuklarımıza ders çalışmaları konusunda uyarırken, ne söyleriz? Oğlum ya da kızım, elindeki kitabı gereği gibi oku, yani anlayarak oku aklın başka yerde olmasın. Öğretmenin soru sorduğunda doğru cevap veresin diye uyarırız çocuklarımızı. Hemen düşünelim, bizler KUR’ANI gereği gibi yani anlayarak, tüm ayetler arsında bağlantıyı kurup, Rabbin ne söylediğini, bizlerin nasıl bir insan olmamız gerektiğinin tebliğini anlayabilmemiz için hangi dilden okumalıyız? Arapça dersek, biz Arapça bilmiyoruz, bu durumda gereği gibi okumamız mümkün değil. Günümüzde hatırlayınız kurslarda kur’anı okumasını öğretiyorlar, acaba gereği gibi mi okuyoruz dersiniz? Demek ki gereği gibi okumak ve anlayabilmek için anladığımız dilden okumamız şart. Şimdide Nisa suresi 82. ayete bakalım.

Nisa 82: Kur`an`ı, iyice okuyup düşünmüyorlar mı? Eğer o, Allah`tan başka birinin katından gelseydi, elbette ki onun içinde birçok ihtilaf bulacaklardı.

Allah çok açık ve net bizlerin kur’anı anladığımız dilden okumamız istiyor. Yoksa kur’anı iyice okuyup düşünmüyorlar mı der mi? Anlamını bilmeden okuyan ayetler hakkında nasıl düşünsün ve anlasın. Bir örnek daha vermek istiyorum sanırım bu ayet hepsine bedel.

Zühruf 44: Doğrusu Kur`an, sana ve kavmine bir öğüttür. İleride ondan sorumlu tutulacaksınız.

Yüceler yücesi Allah size rehber olsun diye indirdim dediği kitap tan, huzuruma geldiğinizde hesap soracağım diyor bizlere. Bu durumda Allah kur’anı nasıl okumamızı istiyor olabilir? Tabi dikkatle okuyup, anlayarak okumamızı istiyor. Buda anladığımız dilden okumakla olur. Bunun tersini nasıl düşünür de savunuruz? Şimdide şunu düşünelim, acaba kur’anın vermek istediği bilgiler, sözcüklerinde mi, yoksa manasında mıdır? Allah yemin ederek kolaylaştırdım diyorsa, açık ve anlaşılır gönderdim açıklamasını da yapıyorsa, elbette gizli manaları olacak şekilde, herkesin anlayamayacağı bir tarzda göndermesi de mümkün olmayacaktır.

Kur’anın başka dile çevrilmeyeceğini söyleyip, kur’an da ki bir kelimenin anlamı, başka hiçbir dilde karşılığının olmadığını söylemek, Rabbin tüm âleme, kâinata, cihana anlayacağı bir kitap göndermemiş demekle aynıdır. Eğer bunu savunursak tüm insanları kur’anın güneşinden, rehberliğinden mahrum bırakmış oluruz ve kur’anın anlatmak istediği manasından, anlamından uzaklaştırıp, Arapçanın dilini kutsamış oluruz, bunu da unutmayalım. Bunun tersini düşünmek, Rabbin adaletini sorgulamak olur. Zor anlaşılır bir kitap gönderip, daha sonra hesap sormak rabbin adaletine asla sığmaz. Bir beşer yazdığı kitabı, tüm Dünya dillerine çevrilebiliyor ve tüm insanlık faydalanıyorsa, Allah katından gelen kitaba her dile çevrilmez, çevrilirse anlamı bozulur demek, KUR’ANIN evrenselliğine balta vurmak olur. Rabbim bundan korusun bizleri.

Aslında çok fazla örnek verilebilir, fakat ana dilimizde namaz kılarken ibadet yapabileceğimize dair, apaçık kanıt aşağıdaki ayette sizce çok açık anlaşılmıyor mu? Yazımızın başında ana dilde ibadeti namaz dışında dua ederken savunan kardeşimiz, acaba aşağıdaki ayetlere Rabbimden namazlarında nasıl yardım isteyecek? Bilmediği bir dilde yardım istemesi mümkün olmadığını savunursak, Arapça bilmeyen Allah tan namazla yardım isteyemeyecek mi? Lütfen ayetler üzerinde düşününüz.

Bakara 153: Ey iman edenler! Sabır ve namaz ile Allah`tan yardım isteyin. Çünkü Allah muhakkak sabredenlerle beraberdir.

Bakara 45: Sabır ve namazla yardım dileyin. Bu, şüphesiz, huşû duyanların dışındakiler için ağır (bir yük)dır.

Sizlere sormak isterim, eğer namazlarımızda kur’an dilinden başka bir dil kullanılmaz diyor ve bunda iddia ediyorsak, acaba Arap olmayanlar namazlarında nasıl Yüce Rabbimden yardım dilesin? Şimdi birisi çıkıp şöyle diyebilir. Nasıl dua edileceğine dair ayetler var, onları okusun. Doğrudur duaların en güzeline birçok örnekler vardır kur’an da. Bende hemen sormak isterim, acaba Allah böyle bir sınırlama yapmış mıdır? Yani size dua edecek örnekleri verdim, onlarla dua edin mi demiştir? Elbette hayır, Yüce Rabbim her konuda namazla kendisinden yardım istenebileceği kapısını ardına kadar açık bırakmıştır, aklınıza ne gelirse her yardımı Yüce Rabbimden namazla dileyebiliriz, hem de anlayarak, bilerek, huşu ile.

Yüce Rabbin koymadığı bir yasağı kimse koyamaz. Bizler Yüce Rabbin ruhundan bir parçasıyız, onun lisanı yoktur. Bizlerin içinden geçirdiğimizi, isteklerimizi dili bir kenara bırakın manen zaten bilir. Biz insanlar sözcüklere muhtacız, ama rahman muhtaç değildir. Lütfen artık İslam ı şahlandıralım. Kur’anı duvara asılacak bir kitap olmaktan çıkarıp, anlayarak okuyalım ve anlayarak namazlarımızı kılıp, Yüce Rabbimden niyazda bulunalım, ondan yardım isteyelim. Allah o günkü topluma bakın eğer ben size Arapça bir kur’an indirmeseydim, bana şunları söyleyecektiniz diyor.

Fussilet 44; Eğer biz onu başka dilde bir Kuran yapsaydık onlar mutlaka, “Onun ayetleri genişçe açıklanmalı değil miydi? Başka dilde bir kitap ve Arap bir peygamber öyle mi?” derlerdi….

Allah ayetlerini o kadar güzel açıklıyor ki, tabi anlayana anlamak isteyene. Allah size Arapça kur’an indirmeseydim, bana itiraz edip sitem edecektiniz diyor. Ayetleri açıkça anlaşılır göndermeniz gerekmez miydi, biz Arap toplumuyuz ve peygamberimiz Arap, ama siz başka dilde bir kitap mı gönderdiniz diyecektiniz diyor. İşte Allah ın Arapça bir kur’an göndermesinin nedeni bu dostlar, daha açık nasıl söylesin Yüce Rabbim? Ana dilde ibadet yapmanın günah olduğunu söyleyenlere, namazda Allah tan kendi dili ile yardım isteyemeyeceğini söyleyenlere, aynı mantıkla şunu sormak isterim; Arapça bilmeyen bir Türk toplumu ve Arapçadan başka dile çevrilmeyen bir kitap ve Rabbim anlamadığımız bir dilden bir rehber gönderip, daha sonrada bizi bu kitaptan mı hesaba çekecek?

Sorduğum soruyu herkes kendi nefisine sormalıdır. Kur’an ile irtibatı olanlar, onun rehberliğinden güneşinden istifade edenler, eminim ki bu sorunun doğru cevabını verecektir.

SAYGILARIMLA
Haluk GÜMÜŞTABAK

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Comments (13)
 • Avatar

  Mehmet Mustafa Nov 25 2012 - 15:52 Reply

  elinize , kolunuza , fikrinize sağlık. Allah bu yolda hayırlı şekilde yürümemizi nasip etsin. Alemde iyi de vardır kötü de . iyi bakan alemi iyi , kötü bakan alemi kötü görür . yani bakan kişi görmek istediği gibi görür . elbetteki anlattıklarını kabul etmeyecekler . söylediğin delilleri inkar edecekler sen apaçık anlatsanda onlar öyle görmek istiyorlar. Adama türkçe namaz kılıyorum dedğimde gözleri döndü nasıl böyle bir sapıklığa böyle bir fitneye düşersin. sen bitmişsin dedi. bir kez olsun rastlamak istedim türkçe kılan birine . her neyse lafı uzatmayalım çok güzel yazmışsınız tebrik ve teşekkür ederim.Selamlar.

 • Avatar

  Mustafa YILMAZ Dec 16 2012 - 12:46 Reply

  Öncelikle sadece Furkan’dan yola çıkmanız gayet doğal. Benim -ukalalık olarak algılamamanız kaydıyla- bir uyarım olacak. Bu uyarıyı bir ‘kardeşiniz’ olarak yaptığımı ve yapmasaydım bunun ‘kardeşe ihanet’ hükmünde olacağını ,bu nedenle uyarımı şahsi algılamamanızı rica ediyorum. Sıkıntılı ifadeniz şu: ‘Bizler Yüce Rabbin ruhundan bir parçasıyız’ Bu ifade Panteist görüşe benzemektedir ve İslam’da yoktur. Ayetteki ‘ruhtan üfleme’ tabirinin müteşabih olduğu açıktır yoksa Allah’ın bir ruhu vardır ve bunun bir kısmını bize vermiştir’ anlamı çıkarmak çok tehlikelidir. Şu ayete dayanarak söylüyorum: ‘Allah’ın kullarından bazısını O’nun bir cüzü/parçası kıldılar. Şüphesiz bu tür insanlar apaçık nankördürler.'(Zuhruf 15)
  Dil konusuna gelince dilleri yarıştıracak değilim, kendi dilim dışındaki dillerde pek bilgim olmadığımdan dolayı; ancak gözden kaçırdığınız nokta şu ki Kur’an’ın birçok ayetinde ‘Arapça vahyedilmiş bir kitap’ olarak tanımlanması… Buradan hareketle tercüme ve meallere Kur’an denmez,denemez;Kur’an’ın Meali denir =farkı oluşturan dil değil birinin “Allah’ın sözü” olmasındadır.
  Elbette birilerinin ibadetleri anadilimizde uygulamasına kızmıyor ve karşı çıkmıyorum, nihayetinde namaz Furkan’da “ed-dua’u bit-tazarru” olarak geçer ve namaz DUAdan ibarettir. Eleştirim şu yönde tüm kelimeleri birebir çevirebilsek bile bu sadece bir ‘çeviri’ olacak ve Furkan’daki ‘İcazül Beyan/mana dışında ifadesininde mucize oluşu özelliğini yansıtmayacaktır. Hüküm koyma yetkim yok,akıl yoluyla vardığım sonuç şöyle:(bu bir fetva değil, diğerlerini dışlamıyorum, hepsi ibadettir)
  Arapça bilmiyorum, namazda Arapça dualar ediyorum (örneğin Fatiha,Felak,Nas);ancak ne söylediğinden habersiz olanlardan da değilim. Cüzi Arapça bilgimle (ki bir çok kelime dilimize geçmiştir) anlamını bildiğim dua ayetleri ile sürdürüyorum namazımı/duamı/niyazımı.
  Allah’a emanet olun…
  “İhdınassırat’el-müstakim”
  “Bizi dosdoğru yoluna ilet”(Fatiha 6)

 • Avatar

  sonerizgi Dec 16 2012 - 20:33 Reply

  Mustafa Yılmaz bey yazınızın başlangıcını çok güzel, yazınızdan dolayı bende sizi uyarmadan geçemedim. Önce haddime düşmez diye vazgeçtim sonra ”kardeşe ihanet” lafınızdan etkilendiğim için size zuhruf suresi 15. ayet hakkında ne düşündüğümü açıklamaya çalışarak belki bir yanlış anlamayı haddim olmayarak önlemek istedim. O ayetin önündeki ve arkasındaki ayetleri okuduğumuz zaman ve ayet içindeki dile ve aynı ayetin devamındaki ”Elkefurun mubin” kısmının bir çok meal ustası tarafından ”apaçık nankör” olarak çevrildiğini görürüz. Nankör ”kendisine iyilik yapıldığını bilmeyen görmeyen”, kefur kelimeside ” hakkı gizleyen, doğruyu gizleyen ” anlamlarına gelir.

  43. Sure (Zuhruf Suresi), 15. Ayet
  Böyle iken kullarından bir kısmını O’nun parçası saydılar. Şüphesiz insan apaçık bir nankördür.

  Ayette net olan ”kullarından bir kısmını” demesiyle kendilerini bu parçanın içine sokmadıları içinmi nankör denilmiştir acaba diye düsünmeye davet ediyorum. Peki bunu nerden anlıyoruz. Bir sonraki ayete bakalım.

  43. Sure (Zuhruf Suresi), 16. Ayet
  Yoksa, Allah, yarattıklarından kendisine kızlar edindi de, oğulları size mi seçip ayırdı?

  43. Sure (Zuhruf Suresi), 17. Ayet
  Onlardan biri, Rahmân’a örnek kıldığı ile müjdelendiği zaman, öfkesinden yüzü simsiyah kesilir.

  Burda ki anlatım da gayet açıktır ve bizim toplumumuzda da hala daha bu durum söz konusudur. Doğu kültürümüzde belki hala daha kız çocuklarına önem verilmez ki bir doğulu olduğumu da belirteyim ki başakalarına laf attığım çıkartılmasın ve bu herkes için geçerli değil. Bir kız çocuğu olduğunu duyan bir insan hele onun Allah’ tan bir parça olduğunu düşünüyorsa neden yüzleri simsiyah kesilir. Neden sinirlenirler. Bunun nedeni bizim toplumumuzda da etkisi süren soyun erkektendevam etmesinin tesiridir.
  Kuran’ın bahsettiği insanlar oğullarının Allah’ tan değil kendilerinden bir parça olduklarını düşünerek kendilerini de Allah’ tan bağımsız olduklarını düşünmektdirler. 16. Ayete dikkat ederseniz”Yoksa, Allah, yarattıklarından kendisine kızlar edindi de, oğulları size mi seçip ayırdı?”. Kısacası kullarından bir kısmını Allah’ tan bir parça saydılar ve oğullarını ve kendilerini Allah’tan bir parça saymayarak ”Nankör”lük ettikleri anlaşılmalıdır diye düşünüyorum bu ayetlerden. Ve tabiki kızları Allah’ tan bir parça saydıklarından mıdır nedense bilmiyorum arap kültüründe kızlarını gömerek Allah’a ortak koştukları aracıların sözde dediklerini yapmışlardır. Daha fazla uzatırsam yazım gene çok uzun olacak ve tabi ki takdir sizin kendinizin haddimi aşmamışımdır inşallah diyerek ve

  2. Sure (Bakara Suresi), 156. Ayet
  Onlar; başlarına bir musibet gelince, “Biz şüphesiz Allah’a aidiz ve şüphesiz O’na döneceğiz” derler

  bu ayette geçen ” inne lillahi ve inne ileyhi raciun” da anlatılmak isteneni derinlemesine bir düşünmeye davet ederek yazımı bitiriyorum.

  Saygılarımla… Selamun Aleyküm…

 • Avatar

  sonerizgi Dec 16 2012 - 21:16 Reply

  Yine herzamanki gibi eksik yazmışım :) Zuhruf 15. Ayet ten bir önceki ayeti de dikkate almamız çok önemli oda ” inne lillahi ve inne ileyhi raciun” gibi anlam içermektedir keza.

  43. Sure (Zuhruf Suresi), 14. Ayet
  Şüphesiz biz Rabbimize döneceğiz.

  denmiş ve 15.Ayete ”Böyle iken” yada ”Ama onlar” yada ” onların yaptıkları” diye başlanmıştır.

 • Avatar

  Mustafa YILMAZ Dec 19 2012 - 23:32 Reply

  Sayın Sonerezgi samimiyetiniz için gerçekten teşekkür ederim. Bahsettiğiniz Zuhruf 14’te birçokları hataya düşmüşlerdir; şöyle ki :
  ‘İnna lillahi’ ifadesi cüzi bir Arapça bilenler tarafından bile anlaşılabilir ve anlamı şudur :’ Şüphesiz Allah’a aidiz/Şüphesiz Allah içiniz.’ . Gelin görün ki birçok çeviride şu mana verilmiştir: ‘Şüphesiz Allah’tan geldik…’ Rabb’im hepimizi şirke düşmekten korusun.

  Bu yazdıklarım sizin yazdıklarınıza bir anti-tez değildi, yeri gelmişken belirtmeyi borç bildim;
  yazdıklarınıza katılıyorum.

  Ve aleyküm selam:)

 • Avatar

  simsek May 3 2013 - 07:57 Reply

  ALLAH RAZI OLSUN.haluk bey sizden.
  ALLAH ilminizi,bilginizi,emeğinizi,sağlığınızı artırsın.
  biz iman etmiş insanlar dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar.hangi dille konuşuyorlarsa olsunlar.allah a dua edebilirler.allah ı yüceltebilir.istek ve arzusuna göre ” ABDESLİ SALAH” ile kendi anladığı dilde kendine,eşine,kardeşine,çocuklarına,ve hatta bu sitedeki kadın,erkek,tüm arkadaşlarına dua edebilir.onlar için hayırlar isteyebilir.kim mani olabilir.ben arapça bilmiyorsam.yukarıdaki saydığım kişilere nasıl allah tan dua isteyebilirim.
  bizleri yaratan ALLAH arapçayıda bilir.türkçe,fransızca,papuayenigine dilinide bilir.sizler ne dilde konuşuyorsanız o dilde namaz kılabilirsiniz.anlamadığınız bir dilde namaz kılmak ne gariptir.ne söylediğini bilmediğin işi yapmak ne demektir.benim imamı azamın ve diğerlerinin fetvasına ihtiyacım yoktur.benim gibi yaratılmış biri bana yön tayin edemez.
  bana KUR’AN yeter.anladığım dilde.
  saygılarımla

 • Avatar

  şevket günal Jul 20 2013 - 15:54 Reply

  sorum şu olacak:kur’anda ,namazda okunacak sure,ayet ve dualar belirtilmemiştir.o zaman bu zorlama niye? allah türkçe bilmiyor mu acaba?

 • Avatar

  Sami Bülbül Jan 31 2014 - 13:33 Reply

  Anadilde ibadet olmalıydı ve olmalıdır.Tamamen farklı bir dil yapısına sahip bir japonun ya da çinlinin ibadetlerinde arapça duaları telaffuz edebilmesini nasıl bekleriz?Bu arapça ibadet arapça ezan olayları arap milliyetçiliğinin ve emperyalizminin bir devamıdır ve yıllardır bizim üzerimizde etkili olmaktadır:arapça dualar,arapça namaz,arapça ezan,arapça hac ve daha neler.Utanmazsak arapça yazılan her şeyi kutsal kabul edeceğiz,eden de var zaten.

 • Avatar

  Sümeyye Aksoy Oct 18 2014 - 23:17 Reply

  Göklerin ve yerin yaratılışı, dillerinizin ve renklerinizin farklılığı da O’nun ayetlerindendir. Bilenler için bunda işaretler vardır.(Rum/22)
  Biz insanlar sözcüklere muhtacız, ama rahman muhtaç değildir.Bu cümleniz beni çarptı. Sanırım anadilinde ibadet etmeye başlayan insanlar olarak, asıl namazı bu şekilde kıldığımızı gönülden hissedenler olarak bu yoldan birilerinin bizi döndürmesi çok zor. Eminim ki aynı hisleri paylaşıyoruz, eminim ki artık etrafımızdaki insanlar gibi ” namazdayken aklım hep başka yerlere gidiyor” şeklindeki yakınmalarınız yok. Rabbime hamdolsun. üzerinde çok düşünüp çok zor verdiğim bir karardı. Ama dediğiniz gibi ayetler o kadar açık ve anlaşılır ki çarpıtmanın manası yok. Adaletlilerin en adaletlisine hamd olsun.

 • Avatar

  Barbaros Berber Dec 20 2014 - 00:56 Reply

  Namaz Müslümanın Miracıdır.Kişinin,Allah la monolog şeklinde tek taraflı konuşmasını kapsar.Konuşmanın içeriği; 1)Allah’ı Yüceltmek ve Övgüler sunmaktır. 2)Yalnız ona kulluk edileceğini ve Yalnız ondan yardım isteneceğine dair,Allah’a söz vermektir. 3) Allah’dan isteklerde bulunmaktır.Bu bilinçte, Namaz kılabilmek için,kişinin ağzından çıkan sözü,Aklın anlaması,Yüreğin hissetmesi gerekir…İngiliz,Alman,Türk,Japon,Çinli… Bilmediği,anlamadığı bir dilde,nasıl konsantre olacak? Ağzından çıkan sözleri,Beyni nasıl algılayacak?
  Müslümanlar,İslamiyetin evrensel bir Din olduğuna gerçekten inanıyorsa,bu Dinin doğru düzgün anlaşılmasının ve hayata geçirilmesinin önündeki en büyük köstek olan; Arapça İbadet,şartını kaldırmaları gerekir.Korkunun nedeni ne ?Hacı,hoca takımının maddi,manevi sömürü kaybımı?

 • Avatar

  Byteman Mar 1 2015 - 15:28 Reply

  Merhaba
  Benden de elinize kolunuza sağlık. Faydalı bir yazı olmuş. Allah bu konuda hakikati arayanların yazınıza ulaşmasına vesile olsun inşeAllah.
  Ufak bir yazım hatası olmuş, onu da bildirmek istedim. Birilerinin içinde şüpheye mahal olmasın:

  “Kuşkusuz bu, öncekilerin kitaplarında da vardır.” ayet-i kerimesi, Şuara suresinin 196 numaralı ayeti. 42 olarak yazılmış yanlışlıkla.

  Saygılar

 • Avatar

  Unknown Feb 21 2018 - 17:43 Reply

  Selamlar,
  Merak ediyorum, yorum yapan arkadaşlar, su an namazı hangi dilde kılıyorlar ve ne hissediyorlar? Gerçekten merak ediyorum. Bildiğim bir dilde namaz kılmak neden yasak olsun değil mi? Önemli olan O’nu kalpte hissetmek değil mi? Ben bilmediğim şeyler söylerken, ne söylediğim hakkında düşünüyorum, O’nun hakkında değil. :( Yani aynı anda iki farklı şeyi düşünemiyorum ki.

 • Avatar

  Abdullah Jun 15 2019 - 13:41 Reply

  Sadece Hanefilikte caiz evet, diğer üçünde ise izin verilmemiş. Bunu medrese okuyan dahil herkes biliyor sadece önünü alamayız diye söyleyemiyorlar. Yok efendim yeni farsmış yeni müslüman olmuş Ebu Hanife o arada okuyabilirsin demiş falan bunların hepsi İmamı Azamdan sonra gelenlerin parantezle koyduğu uydurmalar.

Leave a reply

Name (required)

Website