ESMA ÜL HÜSNA


1-“Hüvallahü`l-lezi La ilahe illa hu””Allah”

O kendinden başka hiç bir ilah bulunmayan tek bir Allah`tır.

2-“er-Rahman”: Esirgeyici, bütün mahlukatına rahmetiyle muamele eden(dünyada)

3-“el-Melik”: Mülkün sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan.

4-“er-Rahim”: Bağışlayıcı, sevdiklerine ve müminlere merhamet eden(ahirette)

5-“el-Kuddüs”: Her türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh olan.

6-“el-Selam”: Her çeşit afet ve kaderlerden emin olan.

7-“el-Mü`min”: Kullarına emniyet veren. Kendinin ve peygamberlerinin dogrulugunu

ortaya koyan, kullarına yaptıgı vadinde sadık.

8-“el-Müheymin”: Saltanatı hakkında dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi gözetip koruyan.

9-“el-Aziz”: İzzet sahibi, maglup edilmesi imkansız olan, her şeye galip olan.

10-“el-Cabbar”: Azamet ve kudret sahibi, istediğini mutlak yapan, dilediğine muktedir olan.

11-“el-Mütekebbir”: Ululuk sahibi, her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren.

12-“el-Halik”: Her şeyin varlığını ve gecireceği halleri takdir eden, yaratan, yoktan vareden

büyüklükte eşi olmayan.

13-“el-Bari”: Her şeyin aza ve cihazını birbirine uygun yaratan.

14-“el-Muvassir”: Tasvir eden, her şeye bir şekil ve hususiyet veren.

15-“el-Gaffar”: Kullarının günahını örten, magfireti çok, günahları bağışlayıcı.

16-“el-Kahhar”: Her şeye, her istedigini yapacak surette, galip ve hakim.

17-“el-Vahhab”: Çok fazla ihsan eden, çeşit çeşit nimetleri daima bağışlayan.

18-“el-Rezzak”: Bütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyacını karşilayan.

19-“el-Fettah”: Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran.

20-“el-Alim”: Her şeyi en ince noktasına kadar bilen, ilmi ebedi ve ezeli olan.

21-“el-Kabıt”: Dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan.

22-“el-Basit”: Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten.

23-“el-Hafıd”: Yukarıdan aşağıya indiren, alcaltan, dereceleri düşüren.

24-“el-Rafi”: Yukarı kaldıran, yükselten, dereceleri yükselten.

25-“el-Muiz”: İzzet veren, aziz kılan.

26-“el-Müzil”: Zillete düşüren, hor ve hakir eden.

27-“el-Semi”: Her şeyi işiten, kullarının niyazını kabul eden.

28-“el-Basir”: Her şeyi gören.

29-“el-Hakem”: Hikmet sahibi olan, yaptığı her işte hikmeti gözeten, hükmeden.

30-“el-Adl”: Son derece adaletli olan.

31-“el-Latif”: En ince işlerin bütün inceliklerini bilen, lütuf ve ihsan sahibi olan.

32-“el-Habir”: Her şeyi iç yüzünden, gizli tarafından haberdar olan.

33-“el-Halim”: Yumuşak devranan, hilmi çok olan.

34-“el-Azim”: Pek azametli olan, yüce.

35-“el-Gafur”: Çok bagışlayan, magfireti çok.

36-“el-Şekur”: Kendini rızası için yapılan amelleri daha ziyadesi ile karşilayan.

37-“el-Aliyy”: Çok yüce.

38-“el-Kebir”: Pek büyük.

39-“el-Hafız”: Yapılan işleri bütün tavsilatıyla hıfzeden, her şeyi afad ve beladan koruyan.

40-“el-Mukit”: Bilen, tayin eden. Her yaradılmışın rızkını veren.

41-“el-Hasib”: Herkesin hayatı boyunca yaptıklarının bütün teferruatıyla hesabını iyi bilen.

Mahlukatına kafi olan.

42-“el-Celil”: Azamet sahibi olan, ululuk sahibi olan.

43-“el-Kerim”: Çok ikram ediçi, kerimi olan.

44-“el-Rakib”. Bütün varlıklar ve bütün işler murakabesi altında bulunan.

45-“el-Mucid”. Kendine yalvaranların isteklerini veren, duaları kabul eden.

46-“el-Vasi”: Lütfu bol olan.

47-“el-Hakim”: Emirleri, kelamı ve bütün işleri hikmetli, hikmet sahibi olan.

48-“el-Vehud”: İyi kullarını seven, rızasına indiren ve sevilmeye layık olan.

49-“el-Mecid”. Şanı, şerefi çok üstün olan.

50-“el-Bais”. Ölüleri dirilten, kabirlerden çıkaran.

51-“el-Şehid”. Her zaman ve her yerde hazır ve nazır olan.

52-“el-Hakk”: Vacib`ul vücut olan, varlıgı hiç degişmeden duran.

53-“el-Vekil”: Tevekkül sahiplerinin işini düzeltip onlardan daha iyi temin eden.

54-“el-Kaviyy”: Pek kuvvetli.

55-“el-Metin”: Pek güclü.

56-“el-Veliyy”: Seckin kullarının dostu.

57-“el-Hamid”: Ancak kendine hamd edilen, bütün varlığın diliyle övülen.

58-“el-Muhsin”: Namütanahi de olsa, bir bir herşeyin sayısını bilen.

59-“el-Mubdi”: Mahlukatı maddesiz ve örneksiz olarak baştan yaratan.

60-“el-Muid”: Yaradılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan.

61-“el-Muhyi”: İhya eden, dirilten, can bağışlayan, saglık veren.

62-“el-Mümit”: Canlı, bir mahlukatın ölümünü yaratan, öldüren.

63-“el-Hayy”: Diri, tam ve mükemmel manasıyla hayat sahibi.

64-“el-Kayyum”: Yarattıklarının işini çeviren her işleneni bilen, evveli olmayan.

65-“el-Vacid”. istediğini, istediği vakit bulan.

66-“el-Macid”. Kadri ve şanı büyük, kerem ve müsemahası bol.

67-“el-Vahid”: Tek. Zatında, sıfatlarında, isimlerinde, efailinde ortağı ve benzeri olmayan.

68-“el-Samed”: Her şey O na muhtac, fakat O hiç birşeye muhtac degil.

69-“el-Kadir”: istediğini, istediği gibi yaratmaya muktedir olan.

70-“el-Mukdedir”: kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde dilediği gibi tasarruf eden.

71-“el-Mukaddim”: İstediğini öne getiren, öne alan.

72-“el-Muahhir”. İstediğini geri koyan, arkaya bırakan.

73-“el-Evvel”: Her şeyden önce var olan.

74-“el-Ahir”: Her şey helek olduktan sonra geri kalan.

75-“el-Zahir”: Varlığı sayısız delillerle açık olan.

76-“el-Batın”: Akılların idrak edemeyecegi yüce azabı gizli olan.

77-“el-Vali”: Bu muazzam kainatı ve bütün hadisatı tek başina idare eden.

78-“el-Müteali”: Aklın mümkün gördüğü her şeyden, her halden pek yüce olan.

79-“el-Berr”: Kullarına iyilik ve ihsanı, nimetleri bol olan.

80-“el-Tevvab”: Tevbeleri kabul edip günahları bağışlayan.

81-“el-Muntekım”. Günahkarlara, adaletiyle, müstahak oldukları cezayı veren.

82-“el-Afüvv”. Affeden, magfiret eden.

83-“el-Rauf”: Merhamet edici. pek şefkatli.

84-“Malik`ül-Mülk”: Mülkün ebedi ezeli sahibi.

85-“Zülcelali ve`l-İkram”: Hem azamet sahibi, hem fazlu kerem sahibi.

86-“el-Muksit”: Hükmünde ve ef alinde adaletli olan.

87-“el-Cami”: İstediğini istedigi zaman istediği yerde toplayan.

88-“el-Ganiyy”: Çok zengin, hiç birşeye muhtac olmayan.

89-“el-Mugni”: Diledigine zenginlik veren müstagni kılan.

90-“el-Mani”: Bazı şeylerin meydana gelmesine müsade etmeyen, engelleyen.

91-“el-Darr”: Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan, hüsrana ugratan.

92-“el-Nafi”: Hayır ve menfaat verecek şeyleri yaratan, faydalandıran.

93-“el-Nur”: Alemleri nurlandıran, diledigine nur eden, nur olan.

94-“el-Hadi”: Hidayete kavuşturan, kulunu hayırla muvaffak kılan.

95-“el-Bedi”: Örneksiz, misalsiz, acaip ve hayret verici alemler yaratan.

96-“el-Baki”: Varlıgının sonu bulunmayan, ebedi olan.

97-“el-Varis”: Varlığı devam eden, servetlerin hakiki sahibi.

98-“el-Raşit”: Bütün alemleri dosdogru bir nizam ve hikmetle akıbetine ulaştıran.

99-“es-Sabur”: Çok sabırlı olan, isyankarlardan acele intikam almayan.

Yazar : BİRCAN

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website