Kuran’dan Namazın Nasıl Kılınacağı Anlaşılır mı?

Kuran’dan Namazın Nasıl Kılınacağı Anlaşılır mı?

İnsanlara öğüt,hatırlatıcı, yol gösterici (ali-imran 138, yunus 57), ayrıntılı (enam 114),eksiksiz (enam 38),şifa ve rahmet ( İsra 82, neml 77) olarak indirilen Kuran yüzyıllarca  yeterince okunmamış, öğüt alınmamış 7 kat bohçalara sarılıp raflara kaldırılmıştır. Böylece din hurafelere, gelenek göreneklere, mezhepçi zihniyetlere terk edilmiştir. İnsanlar dinin tek kaynağı Kuran’ın yanına mezhepçi zihniyeti temsil eden hadis, icma, kıyas’ı koyarak dini hükümlerde bir karmaşıklığa sebebiyet vermiştir.

Arkadaşlarımla din ile ilgili yaptığım sohbetlerde genelde onlara şunu öğütlerim.

1.Dini anlamadaki metodu belirlemek.

2.Dini ona göre anlamak ve uygulamaktır.

Dinin kaynağı belli olduktan sonra metot; dinin kaynağını önümüze alıp namazı, orucu, ahlakı ve din adına her şeyi bu kaynaktan anlamamızdır.

Yukarıda mezhepçi zihniyetten bahsetmiştim ya, arkadaşlarımdan bir tanesi beklenen soruyu sordu “Sırf Kuran’dan dini anlarsak, namazı nasıl kılacağız? Namazı sırf Kuran’a bakarak kılamayız.” Arkadaşım Kuran’ı okuyup anlamadığı için o da din ile ilgili bilgileri camideki hocalardan, büyüklerinden, okuldaki din hocalarından öğrenmişti. Cuma vaazlarında genelde hocalar da namazın sırf Kuran’a bakılarak kılınamayacağını söylerler. Dini anlamadaki metodumuz dinin tek kaynağı olan Kuran’dı. Arkadaşıma hemen Kurandan namazla ilgili ayetleri gösterdim( teknolojiyi kullanıp telefondan internette girip bir Kuran meali açtım.) ve kendisine madde  madde Kuranda namazla ilgili nelerin olduğunu anlatmaya başladım.

 

 1. 1. Kıyam ruku, secde ( bakara 238, bakara 43, ali-imran 43, hac 26, tevbe 112)
 2. 2. Abdest ve boy abdesti ( maide 6, nisa 43) (arkadaşım abdestin Kuranda geçtiğinden habersizdi.)
 3. 3. Kıbleye dönmek ( bakara 115, 144, 149-150)
 4. 4. Kıyafet, temizlik ( araf 26,31)
 5. 5. Namaz vakitleri

(sabah namazı : nur 58, hud 114 isra 78)

(akşam namazı: nur 58, isra 78)

(vusta orta namazı: bakara 238)

Arkadaşıma namazın Kuranda 3 vakit olarak belirtildiğini 5 vakit namazın Miraç olayına dayandırıldığını, namazın vaktinde farz olduğunu (nisa 103) bu farzın hayat boyu sürekli gözetilmesi gerektiğini (meariç 23), Kuranda kaza namazı diye bir kavramın olmadığını , namazı kılmayanın ve ya kaçıranın bunun için Allah’a tövbe edebileceğini ve daha sonra namazlarına titizlikle devam edebileceğini söyledim. Nisa suresi 102  ayette savaş zamanında müminlerin nasıl namaz kılacağı açıklanır.” Sen içlerinde olup da onlara namaz kıldırdığın vakit, içlerinden bir grup seninle namaza dursun; silahlarını da alsınlar. Bunlar secdeye varınca, diğerleri arkalarında beklesinler. Sonra namaz kılmamış olan diğer grup gelip seninle birlikte kılsınlar. Dikkatli olsunlar, silahlarını yanlarına alsınlar. Kâfirler isterler ki, silahlarınızdan ve teçhizatınızdan habersiz olasınız da üstünüze bir çullanışla çullanıversinler. Eğer yağmurdan gelen bir sıkıntı varsa yahut hasta-yaralı iseniz silahlarınızı bırakmanızda sizin için bir sakınca yoktur. Ama tedbirinizi alın, dikkatli olun. Allah, kâfirler için rezil edici bir azap hazırlamıştır.” Kaza namazı olsaydı müminler tehlike geçtikten sonra namazlarını kaza ederlerdi.

Tabi ki üç vakit namaza itiraz geldi.  Amacım namazın farzını, farz olmayandan ayırmaktır. Allah’ı anmak, hatırlamak için kılınan her namaz makbuldür. Namaz günde beş vakit de kılınır, on vakit de kılınır, kırk vakit de kılınır. Namazın farz olan vakitleri bize mecbur olduğumuz alt sınırı belirtir, üst sınır ise serbesttir. Tahminimizce mezhepler bu üst sınırın serbestiyetinden dolayı fazladan namaz kılan sahabeleri görüp; ikindi namazını, yatsı namazını, vitir namazını farzlaştırmışlardır, vacipleştirmişlerdir. Eğer Kuran’dan namazın farzlarını anlama yerine, şahısların hareketlerinden farzları anlamaya kalksaydık, o zaman karşımıza evvabin namazı, kuşluk namazı, küsuf namazı gibi bir sürü ilave namazlar daha çıkardı.

Miraç olayına da olabilir dedi. ( Bir hadise göre  Peygamberimiz miraçta Allah’ın huzuruna çıkar ve Allah namazı elli vakit farz kılar, daha sonra Hz. Musa’ya rastlayan Peygamberimiz’i Hz. Musa, bu kadar namazın çok olduğu, ümmetin buna güç yetiremeyeceği şeklinde uyarır, sonra Peygamberimiz Allah’tan indirim ister, Allah da namazın sayısını indirir. Yolda Hz. Musa yine bu kadar namaz vaktinin de çok olduğunu söyler. Bu git gel böylece namaz beş vakte inene kadar dokuz kez gerçekleşir. Nitekim namazın sayısı beşe gelince Hz. Musa yine indirimi tavsiye etse de Peygamberimiz artık utandığı (!) için namaz indirimi durur. Bu hadise göre Allah insanların kaç vakit namaza güç yetireceğini bilmez, Peygamberimiz ise hiçbir şeyden haberi olmayan bir garibandır. Hz. Musa ise hem Peygamberimiz’in akıl hocası, hem Allah’ın hükmünün düzelticisi, hem de bizim kurtarıcımızdır. Namazın beş vakit farz kılınmasının hikayesi işte böyle kabul edilemez bir hadise dayanır. Namazın beş vakit olduğu Kuran’a değil işte böyle izahlara özellikle de bu hadise dayandırılmaktadır. Allah ve Peygamberimiz’e iftira olan böyle hadisler yerine Kuran’da doğruyu arayanlar, namaz hakkında gerekli bilgiye kavuşacaklardır. Kuran’la yetinmeyip dini pratiklerini uydurma hadislere dayandırmaya çalışanlar ise örneğini gördüğümüz gibi mantıksızlıklar, iftiralar, çelişkiler içinde kalacaklardır.

Miraç olayı isra suresi 1. ayete dayandırılmıştır.” 1. Bazı ayetlerimizi kendisine göstermek için kulunu geceleyin (Mekke’deki) Kutsal Mescitten, çevresini kutlu kıldığı en uzak mescide (secde yerine) alıp götüren çok Yücedir. O kuşkusuz İşitendir, Görendir” Fakat Miraç olayında gözden kaçan bir ayet var ki bu ayet üzerinde mutlaka durulmalıdır. O da İsra suresi 93. ayet. Dikkat edilirse 1. ayette peygamberimizin göğe yükseldiği anlatılmaktadır. Hep beraber 90-93 arasındaki ayetlere bakalım.

 

90 Dediler ki: “Bizim için yerden bir pınar fışkırtmadığın sürece sana asla inanmayacağız!”

91 “Yahut senin, hurmalardan, üzümlerden oluşan bir bahçen olmalı. Onların aralarından şarıl şarıl ırmaklar akıtmalısın.”

92 “Yahut iddia ettiğin gibi göğü, parçalar halinde üzerimize düşürmelisin, yahut Allah’ı ve melekleri karşımıza dikmelisin.”

93 “Yahut altından bir evin olmalı, yahut göğe yükselmelisin. Ancak senin göğe çıktığına, okuyacağımız bir kitabı bize indireceğin zamana kadar, asla inanmayız!” De ki: “Rabbimin şanı yücedir. Ben, insan bir resulden başka neyim ki?”

Yukarıdaki ayetlerde küfre sapmış insanlar peygamberimizden bazı mucizeler görmek istemektedirler. Miraç olayında anlatılan hadiste insanlar peygamberimizin göğe yükseltildiğini isra suresinin  1. ayetine dayandırarak  iddia etmektedirler. Ne ilginçtir ki aynı surenin 90-93. ayetlerinde küfre sapanlar peygamberimize inanabilmek için bazı mucizeler sergilemesini istemektedirler. Bunlardan bir tanesi de 93. ayette küfre sapanlar,  peygamberimizin göğe yükselmesi gerektiğini anca bu şekilde kendisine inanılabilineceğini söylemektedirler. Peygamberimizde kendisinin bir onlar gibi insan olduğunu extra mucizeler gerçekleştiremeyeceğini söyler. Miraç olayında Peygamberimizin göğe yükseldiğini iddia edenleri Peygamberimiz 93. ayette kendisi yalanlamaktadır.

Kuranda namaz ile ilgili ayetlere bakmaya devam edelim.

6. Namaz Allahı zikretmek , hatırlamak için yapılır.( taha 14)

Kuran’da, namazda Kuran okunmasına dair bir ifade geçmez. Fakat Kuran bize tanıtılırken, Kuran’ın “zikir” yani hatırlatma olduğu söylenir. Böylece biz namaz kılarken, edeceğimiz duada, Allah’a yakarışta, rehberimizin Kuran olduğunu anlarız. Örneğin Allah’ın bağışlayıcılığı, merhameti, her şeyi yaratması, cenneti, cehennemi, bilgisinin sonsuzluğu hep Kuran’dan öğrenilir. Namazda da merhametli, bağışlayıcı bir Allah’ın karşısında olduğumuzu bilir, ona göre Allah’ı zikreder(hatırlar), ona göre Allah’a yöneliriz.

Arkadaşım annesinden duymuş. Namazda fatiha suresini okumak farzmış. Namazda illaki Fatiha Suresi’ni okumak farz değildir. Fakat Kuran’ın ilk suresi olan Fatiha’yı, Kuran’ın bu bölümünü, namazda okumak tabi ki güzeldir. Yani namazda şunu yapmak farz değildir diye belirtmek, o hususa karşı olmak değildir. Sadece Kuran’da geçmeyen bir mecburiyetin farzlaştırılması yanlıştır. Yukarıdaki örneğimizi düşünürsek yanlış, Fatiha Suresi’ni okumak değil, Fatiha Suresi’nin her ayağa kalkışta okunmasının farz olduğunu söylemektir.

Ettehiyyatu duasının Kuran ayeti olmadığını, miraç olayında Allah ile Peygamberimiz arasında geçen konuşmaya dayandırıldığını söylediğimde ise sarsıldı. Bu duanın ilkokuldan beri kendisine öğretildiğini, ayet ve sure numaralarının olduğunu savundu.Metodumuz belliydi.Kuran’ı açtık ve hiçbir ayette ettehıyyatu duasına rastlamadık.Peki “allahumme sallı-barik duaları? “ dedi. Onlarında Kuran ayetleri olmadığını söyledim.

7. Savaş durumunda bile namaz kılınır.( nisa 102)

Madem kaza namazı var! Savaşta peygamberimiz namazları neden kazaya bıraktırmamış?

8. Kuranda namazın İbrahim peygamberden beri gelen bir ibadet olduğu anlatılır. ( İbrahim 40)

Arkadaşım Namazın 5 vakit olarak bildirildiğini ve hareketlerin Cebrail as. Tarafından Peygamberimize öğretildiğini savunuyordu. Yukarıda 1. maddede namaz hareketlerinin hangi ayetlerde geçtiğini belirtmiştim. Sunu bilmek gerekir ki Peygamberimiz zamanında namaz dendiği zaman namazın ne olduğu, nasıl kılındığı zaten biliniyordu. Çünkü namaz  İbrahim Peygamberden beri gelen bir ibadetti. Peki, Peygamberimiz zamanında namaz bilinmiyordu da İbrahim peygamberimiz nasıl namazı kılıyordu? O’na namaz kılmayı kim öğretmişti? Tabiî ki Allah, Kuran’ın birçok ayetinde Müslümanlara kıyam, rükü, secde etmelerini, bu şekilde Allahı anmalarını belirtmiştir. Peygamberimiz de bu ayetler ısığında namazı öğrenmiş ve tatbik etmiştir. Günümüzde bile namaz dediğimizde namaz kılmayan bir kişi namazdaki hareketleri bilir.

 

9. Namazda ses tonu( isra 110)

10. Cuma namazı ( Cuma 9-11)

11. Korku namazı (bakara 239)

12. Cenaze namazı (tevbe 84)

13. Namaza çağrı,ezan ( Cuma 9)

14. Namazdan sonra Allahı hatırlamak ( nisa 103)

Sonuç olarak Kuran’da namazın tüm detayları verilmiştir ve bu, Allah’ın farzlaştırdığı namazdır. Namaz ile ilgili bu kadar detay verilmişken, namazın Kuranda geçmediğini nasıl söyleyebiliriz. Namazın vakitleri, namaz için abdest alınması, kıyam, rüku, secde, namazın Allah’ın hatırlanması için kılınması,  gibi gerekli olan her şey açıklanmıştır. Açıklanmayan konular Allah’ın unuttuğu değil, Allah’ın farzlaştırmak istemediği konulardır. Allah namazı övmüştür. Şu anda camilerde kılınan namazlarda şeklen Kuran’daki tüm unsurlar yerine gelmektedir.

 

H.Durmaz

 

 


About the Author
Author

HDurmaz

Comments (33)
 • Avatar

  Necmi Akgül Nov 13 2011 - 13:30 Reply

  Selamlar
  Namazla ilgili yazınızı okudum.
  Bu günkü kılınan namaz, Araf suresinin 55. ayetinde tarif edilmiştir. Siz hiç bu ayete bakmamışınız. Bakınız lütfen..
  Sonra Kuranda geçen Salat kelemisinin tamamını namaz olarak anlamışsınız.(Tabi bu arada Kevser suresinin 2. ayetine da bakınız) Rica edeiyorum, salat kelimesinin Rabca ne anlama geldiğini iyice araştırmanız ve yazınızı yeniden gözden geçirmenizdir.
  Selam ve saygılarımla..
  Kolay gelsin.
  Necmi Akgül

 • Avatar

  whiteagle Nov 13 2011 - 23:46 Reply

  Herşey çok güzel anlatılmış.Allah ın rahmeti üzerine olsun.Benim kafamda bir kaç soru daha var.İlki namazı kılarken Kur an daki ayetleri türkçe mi yoksa arapça mı okuyucaz?İkincisi namazdan sonra da Allah ı anın benzeri bir ayet daha var.Bu anma nasıl olacak?Bilgilendirirseniz çok sevinirim.

 • Avatar

  HDurmaz Nov 16 2011 - 01:32 Reply

  Merhaba Necmı Bey,
  Yazıma gosterdıgınız ılgıden dolayı tesekkur ederım.
  Namaz Allahı hatırlamak icin yapılan bır ıbadettır. Bellı vakıtlerde abdestlı olarak, kıbleye yonelerek, bellı hareketlerle, temız gıysıler ıle husu ıcınde kılınır.
  Yazımda da belırttıgım gıbı namaz kılarken, edeceğimiz duada, Allah’a yakarışta, rehberimizin Kuran olduğunu soylemısım. Bu araf suresı 55 ıde kapsar.( 55. Rabbinize yalvararak ve gizlice du’a edin, çünkü O, haddi aşanları sevmez.) Kapsamaz dıyorsanız bunu da eklerız. Ama bu yazımı gozden gecırmemı gerektırmez sanıyorum.Belirttigim konular evrensel-kıyamete kadar degısmeyecek Allah tarafından konulan farzlardır. Salat kelımesı arapca dua anlamındadır. Kuranda Salat kelımesı namaz ıcınde kullanılmıstır.
  Bence sız yazımı bırkez daha gozden gecırın. Konuyu yanlıs anlamısınız sankı.

 • Avatar

  HDurmaz Nov 17 2011 - 01:30 Reply

  Merhaba Whıte eagle,

  Kuran’da geçen; Kuran’ı rehber edinmemiz, Kuran’ın üzerine düşünmemiz ancak anlayacağımız dilde Kuran’ı okumamızla mümkündür. Namazda da gerçek manada Allah’a yönelmemiz ancak anladığımız dilde ne söylediğimizi bilerek namaz kılmamızla mümkündür. Namazı anlamadıkları kelimelerin tekrarıyla kılanlar, namazı bitirdikten sonra bir an dursunlar ve kendilerine Allah’a ne kadar yönelebildiklerini sorsunlar. Anlaşılmayan kelimelerle namazı kılmakta ve farkında olunmayan kelimeleri tekrardaki yarar ne olabilir? Allah’ın istediği şekilde aklı işletmek, Allah’ın delilleri üzerinde düşünmek, Allah’tan günahlara bağışlanma dilemek, ancak kişinin ne söylediğinin bilincinde olmasıyla mümkündür. Allah savaşta ve korku zamanında bile namaz kılmamızı özel tedbirlere bağlayıp emreder. Kuran’a göre kişilerin namaz kılmamaları gereken tek durum vardır; o da kişinin ne söylediğinin farkında olmayacak şekilde sarhoş olduğu durumdur. Ne söylediğinin farkına varacak şekle gelen içkili kişinin bile Kuran’a göre namaz kılması gerekir.(Bakınız 4-Nisa Suresi 43) Şimdi ne söylediğinin farkında olmadan namaz kılan, anlamını bilmedikleri sözlerle Allah’a dua edenler, bu ibadetlerinin Allah katında ne kadar makbul olabileceğini, Allah’ın isteğine bu ibadetlerin ne kadar uyabileceğini düşünmek zorundadırlar.

  Türkler’i Arapça bilmeseler bile Arapça ibadet etmeye zorlamak, Allah’ın bizden manasını anlamadığımız ibadetler istediğini iddia etmek; Arapça’yı kutsallaştırmanın, dini mantıksızlaştırmanın bir ürünüdür. Bildiğimiz dilde Allah’a daha bilinçli, daha güzel bir şekilde yönelebiliriz. Allah her dili bilmektedir.

  Ikıncı olarak namaz Allahı anmak,hatırlamak ıcın yapılan bır ıbadettır. Namaza baslarken Allah’ı nasıl anıyorsak, bitirdikten sonrada Allah’ı o sekılde ana biliriz.( Namazlarda Allahı yuceltırız, yalvarırcasına ondan yardım ısteriz.Bagıslanma dılerız vs)

 • Avatar

  elif Nov 18 2011 - 03:35 Reply

  nasıl ya…yıllardır kılınan arapça (yani türkçe kılmak daha makbul idiyse) namaz gereksiz miydi …cahilliğime verin ama bu kadar din adamı bunu nasıl farketmeyipte uyarmadı şimdiye kadar…bunun yerine şurda çokta fazla olmayan(namazda okuduğumuz) ayetlerimizin anlamını öğrenmek ne kadar da zor geliyor..zaten bütün ibadetlerimizi arapça yapmamız gerekmiyor…Ayetleri asıl şekli, en güzel hali ile Efendimiz(s.a.v) e inmiş hali ile uygulamak niye dini mantıksızlaştırmak olsun ki

  • Avatar

   HDurmaz Nov 20 2011 - 11:45 Reply

   Merhaba Elif Hanım,

   Yazımda Arapca namaz kılınmaz diye bir sey demedım. O dili bılıyorsak, anlıyorsak Allaha daha bilincli daha guzel bir sekilde yonelebılırız. O dili bilmiyorsak Namazı arap dilinde kılmak istıyorsak ayetlerin anlamını ogrenerek ne dedigimizin bilincinde olarak yukarıda da soyledıgim gibi Allaha daha bilincli bir sekilde yonelebiliriz.
   Yazıyı tekrar ozetleyecek olursak,

   1.Bildiğimiz dilde Allah’a daha bilinçli, daha güzel bir şekilde yönelebiliriz. Allah her dili bilmektedir.

   2.Namazda da gerçek manada Allah’a yönelmemiz ancak anladığımız dilde ne söylediğimizi bilerek namaz kılmamızla mümkündür

   3.Allah’ın istediği şekilde aklı işletmek, Allah’ın delilleri üzerinde düşünmek, Allah’tan günahlara bağışlanma dilemek, ancak kişinin ne söylediğinin bilincinde olmasıyla mümkündür.

   Selamlar,

 • Avatar

  ugur Nov 18 2011 - 12:36 Reply

  bilmem katılırmısınız ben namazı ALLAHA ne kadar çok ihtiyacımız olduğunu Onun nekadar cok sevdiğimizi belirtmek için kıldığımızı düşünüyorum.ALLAH sevdiğimizi bildiği halde ona devamlı sevdiğimizi söylüyoruz bunu sosyal hayatımızda uygulamamız lazım değilmi sevdiklerimize sevdiğimizi ne kadar sıklıkla söylüyoruz ALLAH hamurumuzu sevgiyle yoğurmuş sevilmeye her kesin ihtiyacı var. Sevdiğimizi söylemekten cekinmeyelim

 • Avatar

  Halil İbrahim Nov 22 2011 - 01:22 Reply

  ben sizi özellikle facebookdaki grubunuzdan ilgiyle takip eden birisiyim .. tüm yazılarınızı ilgiyle okuyor hem doğru hem mantıklı buluyorum … yalnız tek bir şüphem var namazın kaç vakit olduğuyla alakalı … hud suresi 114. ayette ( Gündüzün her iki tarafında ve gecenin saçaklarında (gündüze yakın olan saatlerinde) namaz kıl! Muhakkak ki, iyilik kötülükleri giderir. Bu ise, düşünebilenlere bir öğüttür.” ) gündüzün her iki tarafı derken 2 vakit ediyor ve diyip ekliyor gecenin saçaklarında die …. siz yazınızda gecenin saçaklarında sözcüğünü gündüzün her iki tarafının zamanını daha iyi anlaşılmasını belirtiyor şeklinde söylüyorsunuz ama halbuki öyle olsaydı neden gündüzün her iki tarafında ve gündüzün saçaklarında diyor … o ortadaki ”ve” türkcede genelde eklemek için kullanılıyor … eğer o ayette ve kelimesi kullanılmasaydı o zaman bende sizin gibi gündüzün her iki tarafının zamanını açıkladığına emin olurdum … gündüzün her iki tarafı derken 2 vakit oluyor ve gecenin saçaklarında derken başka vakitleride ekliyor …. ben böyle anlıyorum yanılıyorsam düzeltin lütfen

  • Avatar

   Aktan Akgün Nov 23 2011 - 17:49 Reply

   sevgili kardeşim ve bağlacı kuranda aynı zamanda bir kavramun birdeb fazla özelliğini vurgulamak için de kullanılır gecenin yakın zamanları aynı zamanda gündüzün ucu olan bitişi akşam namazı ve ardından gece başlar gece bittiği an güneş doğarak sabah namazı başlar yani sabah ve akşam namazı hem gündüzün iki ucu hem de gecenin başlangıcı(akşam namazı) hem de bitişi(sabah namazıdır) ve bağlacı için bak 2:53; 21:48; 13:26.bu ayetlerde ve bağlacı bir kavramın farklı özelliklerini vurgular.

  • Avatar

   HDurmaz Nov 25 2011 - 01:38 Reply

   Merhaba Halil İbrahim Bey,

   Ali Bulaç 114- Gündüzün iki tarafında ve gecenin (gündüze) yakın saatlerinde namazı kıl. Şüphesiz iyilikler, kötülükleri giderir. Bu, öğüt alanlara bir öğüttür.

   Diyanet Vakfı 114. Gündüzün iki ucunda, gecenin de ilk saatlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri (günahları) giderir. Bu, öğüt almak isteyenlere bir hatırlatmadır.

   Edip Yüksel 114. Gündüzün iki ucunda, gecenin yakın kısmında namazı gözet. İyilikler kötülükleri silip götürür. Bu, öğüt alacak olanlara bir öğüttür.

   Elmalılı Hamdi Yazır 114-Gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın saatlerinde namaz kıl! Çünkü iyilikler, kötülükleri giderir. Bu, algılaması olanlara bir öğüttür.

   Süleyman Ateş 114. Gündüzün iki tarafında (sabah, akşam) ve geceye yakın sa’atlerde namaz kıl; çünkü iyilikler, kötülükleri giderir. Bu, ibret alanlara bir öğüttür.

   Yaşar Nuri Öztürk 114 Gündüzün iki tarafında ve geceye yakın saatlerde namazı/duayı yerine getir. Güzellikler kötülükleri silip süpürür. İşte bu, Allah’ı ananlara bir öğüttür.

   YUkarıda 6 kuran cevirisi mevcut. Dikkatinizi sizin de sordugunuz gibi “zülefen minel-leyl” ifadesine cekmek istiyorum

   Arapça’daki “nehar” “gündüz”, “leyl” “gece” demektir. “Tarafeyin-nehari” ifadesi gündüzün iki tarafını ifade eder. “Taraf” ise; “uç, dıştan bitişik bölüm” manalarına gelmektedir. Kuran’da geçtiği diğer ayetlerde de aynı anlamda kullanılır. Gündüzün başlangıcını güneşin doğuşu, günün bitişini güneşin batışı olarak alırsak günün iki tarafında sabah ve akşam namazları vardır. Bu zamanların tam anlaşılması için “zülefen minel-leyl” ifadesi ile bu vakitlerin, aynı zamanda gecenin gündüze yakın zamanları olduğu vurgulanır.

   Selamlar

 • Avatar

  mehmet Nov 23 2011 - 04:48 Reply

  1-mezheplere saygım islam alimlerince kabul edilmiş muhakkak bunun çalışmaları yapılmış emekler verilmiştir ama bizi bu yolla ayıttıranlara bölenlere karşıyım sevgi ve saygı yolları tıkanmış olur o zaman fırkalara bölünmüş oluruz
  2- kuran kuranı kerimde arapça olduğu belirtilmiş düzgün arapça okunuşu ile esas olduğunu düşünüyorum ama anlamını bilmiyorsak “ana dilimizden” bu büyük bir eksiklik olup Allah (C.C) nin mesajı kişiye ulaşmamış ulaştırılmamış belki islami kesimde en büyük noksanlık bu onun için mutlaka ana dilimizden anlayabildiğimiz dilden okuyarak mesajı almak namazımızıda arapça fakat anlamını bilerek okumakla ibadetin tamamlanacağını düşünüyorum kuranı kerim i bizden uzaklaştıranlar Allah (C.C) nin mesajından uzaklaştıranlar olabilir iletişimin sağlanmasında en önemli husus aynı dil bu mümkün değilse tercüman tercüme yolu açıkken kullanılması bize görevdir

 • Avatar

  bahriye Nov 23 2011 - 12:07 Reply

  namaz kılarken aklımda hep şu vardı, anlamını belki açıklamalarından bildiğimiz duaların Arapça olduğu için arada hep bir engel teşkil etmesi içten olamamak duaları düşünürken yakarışın ibadetin sıcaklığını kaybetmek, bu yazı yüreğime tercüman oldu diyebilirim.Yazdığınız ayetleri sırasıyla inceleyip tekrar okuyacağım belki ayetlerin içinde de yazılı olabilir şuan okumadığım için cahilliğimi mazur görün :))) Ne tarz dualar etmeliyiz Türkçe içimizden geldiği gibi af dilemek Allahın yüceliğini herşeyin sahibi olduğunu tekrar etmek vs gibi ve rekat olarak kaç kere eğilip kalkmak yada sadece secdeye varıp dua etmek mi ? Bir işi doğru yapmamız ve inanmamız için gerçekten ilmini bilmek çok önemli yoksa yaptığın iş bir külfet haline gelebilir, ne kadar bilerek yaparsak o kadar amacını bilerek istek duyarız.Bu arada kaza olmadığından bahsetmişsiniz, ben çalışan bi insanım bazen namazı kaçırdığım zamanlar olur ve kaza yaparım sürekli af dilemek mantıklı mı ? Yada bunun için ne yapmalıyız ?

 • Avatar

  Halil İbrahim Nov 25 2011 - 19:54 Reply

  Aktan Akgün beye ve HDurmaz beye tesekkur ederim … ozellikle aktan beyin cevabi beni ikna etti tsk ediyorum …. yalniz bir baska gorus daha var bunu belirtmek isterim gecenin gunduze yakin saatlerinde diyor cogul olarak kullaniliyor … cogul arabcada en az 3 diye soyleniyor … bunun hakkinda ne dusunuyorsunuz ?

 • Avatar

  Nagehan Su Jan 27 2012 - 20:50 Reply

  çoğul arapçada en az üç tür ama orada gecenin bütün zamanını dile getirdiği için zülefen ifadesi kullanılmıştır.eğer üç kavramı kastediseydi Halil,ayette gecenin yakınlarında değil gecenin başlangıcı,ortası,sonu denir ayrıca beş vakit yorumuna göre gece akşam ve yatsı kılınır peki sabah,öğle,ikindi gecede mi yani hava kararıca mı kılınır ki böyle yanlış düşünürler!

 • Avatar

  birisi Jun 17 2012 - 02:31 Reply

  oncelikle verdigin bilgilere gore tesekkur ederim , ben yeni namaza baslamayi dusunuyordum ve bazi seyleri arastirirken yazini gordum ve cok dikkatimi cekti , bu yazidan once namaza baslamadan once kurani okumam gerektigini dusunuyorum boylece daha saglikli olacagini dusunuyorum , bir sorum olacak sabah aksam ve orta namazi diye belirttigin zamanlarda kacar rekat namaz kilinacagi ile ilgili bilgi verirmisin ?

 • Avatar

  HDurmaz Jun 19 2012 - 07:40 Reply

  Değerlendirmeleriniz için teşekkür ederim. Umarım Kuran’ı, okuyup , anlayıp, onu rehber edinip, emir ve yasaklarını en kısa zamanda hayata geçirirsiniz.
  Sorunun cevabı için aşağıda bir linki szinle paylaşmak istiyorum.Kurandakidin.com sitesi “Namazda rekat sayısı var mıdır?” sorusuna güzel bi açıklama getirmiş.Umarım faydalanırsınız.

  Selamlar,

  http://www.kurandakidin.com/36-kuran%e2%80%99da-inanc-konulari-namaz-zekat-oruc-ve-hac/

 • Avatar

  MUSTAFA Jun 24 2012 - 01:19 Reply

  birisi Jun 17 2012 – 02:31 Reply
  oncelikle verdigin bilgilere gore tesekkur ederim , ben yeni namaza baslamayi dusunuyordum ve bazi seyleri arastirirken yazini gordum ve cok dikkatimi cekti , bu yazidan once namaza baslamadan once kurani okumam gerektigini dusunuyorum boylece daha saglikli olacagini dusunuyorum , bir sorum olacak sabah aksam ve orta namazi diye belirttigin zamanlarda kacar rekat namaz kilinacagi ile ilgili bilgi verirmisin ?

  bakınız namaza baslaması gereken bir kişi sizin yazınızdan sonra namaz kılma işini ikinci plana attı ilk öncelik kuranı okuyup anlamak ondan sonra namaz Allah müsade edecekmi acaba o namazı kılmasına

 • Avatar

  ali Nov 17 2012 - 22:21 Reply

  Allah ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun…

  belki konunun biraz dışına cıkacam ama uzun zamandır üzerinde durduğum ve beni hep tedirgin eden bir konuda yardımlarınızı düşüncelerinizi bekliyorum…

  Cuma namazı günümüzde neden sadce erkeklere farz..?? yada gerçekten öylemi??

  Cuma süresinde ayet şu şekilde başlıyor..^eyy iman edenler…

  şimdi Allah u teala kadın ve erkek diye belitmemişken neden biz sadece erkeklere farz diyoruzz..iman etmiş herkezin üzerine farz olduğunu anlıyorum ben bu ayetten yanlışsam lütfen düzeltin??????

 • Avatar

  HDurmaz Dec 16 2012 - 01:28 Reply

  Selamlar,

  amin cümlemize.Cuma namazı kadınlara da farzdır. Ayetin basında Allah “Ey inananlar..” diyerek kadın erkek herkese seslenmiştir.Ey erkekler diye bir hitap var mıdır? tabiki yoktur.
  size aşagıda bir link sunacağım.dinicevaplar.com sitesi de bu konu ile ilgili güzel bir yorum yapmış. Umarım faydalanırsınız.
  Tekrar selamlar,

  http://dinicevaplar.com/?p=99

 • Avatar

  simsek Dec 16 2012 - 14:35 Reply

  sevgili HDurmaz kardeşim allah razı olsun çok güzel bir yazı ve olması gereken asırlardır insanlığa yanlış anlatımlar ve kasıtlı ilavelerle dolu özünden uzaklaştırılmış ( namaz ) konusunu kur an diliyle allah ın sözüyle anlatmanız.doğruları söylemeniz bizleri sonderece memnun ettiler.bu anlattıklarınız çoğu insanı şok edebilir.aynı sizin arkadaşınızın olduğu gibi olması gerekeni söylemişsiniz.
  bu düşüncelerin artması bunları buralarda duymamız.birileride bizim gibi düşünüyor olması beni son derece memnun etmektedir.
  tek kaynak allah ın sözü (hadis)i değişmeyen sünneti (yasası)kitabımız kur an ile yaşamak olmalıdır.
  emegine sağlık HDurmaz kardeşim çok teşekkür ederim.

 • Avatar

  m.a.ensar Dec 31 2012 - 05:27 Reply

  slm kardes emegine saglik yalniz o kadar din adamlari var cikipda delikanlica niye senin bu yazdiklarini insanlara acikca anlatmiyor hadisler kuranin onune oyle gecer olmuski din adamlari kuranda su hadis diyecegi yerde [hadis tirmizi hadis imami gazali]deyip gecistiriyorbu hadisler okadar kalbizin icine yerlestirmislerkibunlardan birine supheyle yaklassam sanki dinden cikdigimi dusunuyorum.ornegin mirac olayi kuranda mirac hic gecmiyor sadece isra mescidi haramdan mescidi aksaya olan bir gece yuruyusunden bahsediyor sakin yanlis anlasilmasin peygamberimiz bu olayi anlatmissa amenna ama tam 1452 yil once gerceklesmis insanlarin bu layi ne derece gunumuze kadar dgru anlatark insanlara hic degismeden hic eksiksiz veya abartisiz gunumuze tasimalari size ne kadar inandirici geliyo[oysa kucuklugumden beri bana ogretilen kurandan baskasina ragbetetme suphesizki o size ap acik anlasilir sekilde indirilmistir yaziyor]

 • Avatar

  m.a.ensar Dec 31 2012 - 05:40 Reply

  oysa emeviler zamaninda okadar yalan hadisler yazilmisdirki bunuda cok dini adamlarimiz bilmekdedir sende gelde hadislere inan sadece sizden bir ricam var hadislere ben inanmiyorum ben kurandan baskasina inamiyorum diyen bir kisi kufre girermi bunu ogrenmek simdiden tsk ederim .

 • Avatar

  simsek Dec 31 2012 - 11:49 Reply

  sevgili m.a.ensar hadisleri inanmamak insanı küfre sokmaz.hadis/söz demek insan söyüne inkar etmek küfre götürmez.ama Allh ın hadisine/sözüne inanmamak küfre götürür.insan hadislerine neden güveneceğiz niye inanacağız.1400 yıl geçmiş yaratıcı bundan mı bizi sorumlu tutacak akla mantığa aykırıdır.ben hiçbir hadise güvenmem inanmam velevki doğru olsun.bana korunmuş kitabım kur an yeter neyi eksik ki ben başka sözlere/hadislere inanacağım.

 • Avatar

  simsek Dec 31 2012 - 11:53 Reply

  sevgili m.a.ensar okursan sevinirim.
  ** TEK KAYNAK KUR’AN **
  De ki, ‘Rabbimin sözleri için okyanus mürekkep olsa ve hatta bir o kadarını da katsak, Rabbimin sözleri tükenmeden okyanus tükenir.’18/109
  Yeryüzünde bulunan tüm ağaçlar kalem olsa, denizlere yedi deniz eklenerek kullanılsa ALLAH’ın kelimeleri tükenmez. ALLAH Üstündür, Bilgedir.31/27

  ** KUR’AN BİRİCİK KAYNAK **
  Biz bu Kuran’da, insanlara, her türlü örneği verdik ki öğüt alsınlar39/27

  * HADİS UYDURANLARA BİR ÖRNEK *
  – peki o zaman allah maide 6 da mürekkepmi bitti de( haşa ) uydurukcular.ABDES ayetine ilave ettiler.( ağız,burun,kulak,ense,) ALLAH ın kitabında bir eksiklik mi vardı da (haşa) bunlar tamamladılar.

  İnananlar! Namaza kalktığınız zaman: Yüzünüzü yıkayın, ellerinizi dirseklere kadar yıkayın, başınızı sıvazlayın, ve ayaklarınızı da topuklara kadar (sıvazlayın/yıkayın).5/6
  ** KURAN DA ASLA EKSİKLİK YOKTUR **
  Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık.6/38
  Kuşkusuz zikri (mesajı) biz, evet biz indirdik ve onu koruyacak da elbette yine biziz.15/9
  Artık bundan sonra hangi hadise/söze iman edecekler?77/50

  * hadis,( söz ) demektir. *
  Onların tarihinde, bilinç sahipleri için bir ders vardır. Bu, uydurma bir hadis değil; fakat kendisinden öncekilerin doğrulayıcısı, herşeyin detaylı açıklaması ve inananlar için bir hidayet ve Rahmettir.12/111
  İnsanlardan bazısı var ki, halkı bilgisizce ALLAH’ın yolundan saptırmak ve onu hafife almak için temelsiz hadislere sarılırlar. Onlar için aşağılayıcı bir azap vardır31/6

  Ey inananlar, peygamberin evine, yemeğe çağrılmadan girmeyin. Öyle bir çağrıyı da beklemeyin. Çağrıldığınız vakit girebilirsiniz. Yemeği yedikten sonra ayrılıp dağılın. Hadislere (sözlere) dalmayın. Bu durum peygamberi üzüyor; ancak size bildirmekten utanıyordu. ALLAH gerçeği bildirmekten çekinmez. Onun hanımlarından bir şey istediğinizde onu bir perde ardından isteyiniz. Bu sizin kalbiniz ve onların kalpleri için daha temiz bir davranıştır. ALLAH’ın elçisini üzmemelisiniz ve ondan sonra onun eşleriyle asla evlenmemelisiniz, zira bu, ALLAH katında pek büyük bir günahtır.33/53
  Peygamber, eşlerinden birine gizlice bir hadis söylemişti. Eşi bunu yayınca, ALLAH onu bundan haberdar kıldı. Ona durumun bir kısmını bildirmiş, bir kısmından ise vazgeçmişti. Peygamber konuyu eşine açınca eşi, ‘Bunu sana kim haber verdi?’ diye sordu. ‘Herşeyi Bilen ve herşeyden Haberdar olan bana bildirdi,’ diye cevapladı.66/3
  Kuşkusuz Kur’ân, şerefli bir peygamberin (Allah’tan) getirdiği sözdür.69/40

  Doğru sözlüler iseler bunun benzeri bir hadis getirsinler.52/34

  Bunlar, sana gerçek olarak okuduğumuz ALLAH’ın ayetleridir. ALLAH’tan ve ayetlerinden başka hangi hadise inanıyorlar?45/6

  * HADİS UYDURANLAR *

  ALLAH’a karşı yalan uydurandan ve kendisine gerçek geldiğinde onu yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Kafirler için cehennemde bir yer yok mu?39/32

  * UYDURDUKLARI KURALLARI HADİSLERİ,SÖZLERİ,HALKA DİN DİYE SUNANLAR *
  Kitab’ı elleriyle yazdıktan sonra onu ucuz bir fiyata satmak için onun ALLAH’tan olduğunu söyleyenlerin vay haline. Ellerinin yazdığından dolayı vay haline onların. Kazandıklarından dolayı vay haline onların!2/79
  – YAHUDİLER,KENDİLERİNE HER ŞEYİ AÇIKLAYAN,TAM DETAYLI OLAN ALLAH IN KİTABINI (6/154,7/145,37/117,)YETERSİZ GÖREREK SORDUKLARI SORULARA CEVAPLAR OLARAK MİŞNA ( SÖZ) ve GAMARA (UYGULAMA) ADINDA DİNİ KAYNAKLAR OLUŞTURDULAR.BÖYLECE,ALLAH IN DİNİNİ TAHRİF EDEREK İNKARCI OLDULAR.MÜSLÜMANLARDA AYNI HATAYA DÜŞEREK,KENDİLERİNE HERŞEYİ AÇIKLAYAN,TAM DETAYLI KURAN I (6/38,114,12/111,16/89)YETERSİZ GÖREREK HADİS (SÖZ)ve SÜNNET (UYGULAMA)ADINDA DİNİ KAYNAKLAR OLUŞTURDULAR VE BÖYLECE MEZHEP MEZHEP BÖLÜNDÜLER (23/52,56,25/30).
  ALLAH’tan başka yasa koyucu mu arayayım? O ki size kitabı detaylı olarak indirmiştir. Kendilerine kitap vermiş olduklarımız onun Rabbin tarafından indirilmiş olduğunu bilirler. O halde kuşkulananlardan olma.6/114
  Rabbinin kelimeleri doğruluk ve adaletle tamamlanmıştır. O’nun sözlerini(HADİSLERİNİ) değiştirebilecek yoktur. O, İşitendir, Bilendir.6/115

  * MEZHEP ve TARİKATLARA BÖLÜNMEYİN *
  Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra ayrılık ve anlaşmazlığa düşenler gibi olmayınız. Onlar için büyük bir azap var3/105
  Dinlerini parçalara ayırıp grup grup olanlarla senin hiç bir ilişkin yoktur. Onların işi ALLAH’a kalmıştır; sonra onlara durumlarını haber verecektir.6/159
  * MEZHEPLERİN BESİNLERLE İLĞİLİ UYDURDUĞU HARAMLAR *
  De ki, ‘ALLAH’ın size indirdiği rızıkların bir kısmını helal, bir kısmını da haram ettiğinizi görmez misiniz?’ De ki, ‘ALLAH mı size izin verdi, yoksa ALLAH’a iftira mı ediyorsunuz?10/59
  ALLAH adına yalan uyduranlar diriliş gününü düşünmezler mi? ALLAH insanlara karşı bol lütuf sahibidir; ancak onların çoğu şükretmez.10/60

  * MEZHEPCİ BÖLÜCÜLER *
  Aynı şekilde o bölücülerle de ilgileneceğiz.15/90
  Onlar ki Kuran’ı parçalara ayırdılar.15/91

  * ALTIN İPEK GİBİ UYDURDUKLARI YASAKLARI *
  De ki: ‘ALLAH’ın, kendi kulları için yarattığı süsleri ve güzel rızıkları kim haram edebilir?’ De ki: ‘Onlar dünya hayatında inananlar içindir, ahirette ise sadece onlar içindir.’ Bilen bir toplum için ayetlerimizi böyle detaylı açıklarız.7/32
  Onlar için, içlerinden ırmaklar akan Adn bahçeleri (cennetleri) vardır. Orada altından bileziklerle süslenirler, ipek ve kadifeden dokunmuş yeşil elbiseler giyerler. Orada koltuklar üzerine yaslanırlar. Ne güzel bir ödül ve ne güzel bir durak…18/31
  ALLAH inanıp erdemli bir hayat sürenleri içlerinden ırmaklar akan cennetlere (bahçelere) sokar. Orada altın bilezikler ve inciler takınırlar. Orada giysileri de ipektir.22/23
  Sonsuzluğa dek süren cennetlere gireceklerdir. Orada altın bilezikler ve inciler takacaklardır, oradaki elbiseleri ise ipektendir.35/33

  * ALLAH’IN HARAM ETMEDİĞİNİ HARAM ETMEYİN. *
  İnananlar, ALLAH’ın size helal yaptığı iyi şeyleri haram etmeyin. Sınırı aşmayın. ALLAH sınırı aşanları sevmez5/87

  * * KURAN ‘DAN BAŞKA KAYNAKLARI İZLEMEYİN. **
  Rabbinizden size indirileni izleyin, O’ndan başkalarını dost edinerek izlemeyin. Ne kadar az öğüt alıyorsunuz!7/3
  ** KURAN UYDURMA BİR HADİS DEĞİLDİR. **
  Onların tarihinde, bilinç sahipleri için bir ders vardır. Bu, uydurma bir hadis değil; fakat kendisinden öncekilerin doğrulayıcısı, herşeyin detaylı açıklaması ve inananlar için bir hidayet ve Rahmettir.12/111
  Nitekim, ona inanmazlar. Kendilerinden öncekilerin sünneti (YASASI) de böyleydi.15/13
  Senden önce gönderdiğimiz tüm elçiler için öngördüğümüz yasa (sünnet) budur. Sistemimizde herhangi bir değişiklik göremezsin.17/77
  ALLAH en güzel hadisi, tutarlı ve ikişerli bir kitap halinde indirdi. Rab’lerini sayanların derileri ondan dolayı ürperir. Sonra derileri ve kalpleri ALLAH’ın mesajına karşı yumuşar. Bu, ALLAH’ın yol göstermesidir; dilediğini ve/veya dileyeni ona ulaştırır. ALLAH’ın saptırdığı bir kimseye rehber bulunmaz39/23

  ** ALLAH’ın sünneti ( yasası )dır. KUR’AN **
  ALLAH’ın kendisine yasallaştırdığı bir konuda peygambere herhangi bir engel yoktur. Bu, öteden beri, gelmiş geçmişlere uygulanan ALLAH’ın sünneti (yasası) dır. ALLAH’ın emri, belirlenmiş ve kesinleşmiştir.33/38
  Öncekilere uygulanmış ALLAH’ın sünneti (yasasıdır). ALLAH’ın sünnetinde herhangi bir değişme bulamazsın.33/62
  Azabımızı gördüklerinde inanmaları kendilerine bir yarar sağlamaz. Bu, daha önceki kulları hakkında sürekli uygulanan ALLAH’ın sünneti (yasası) dır. İşte o zaman inkarcılar hüsrana uğramışlardır.40/85
  Öteden beri uygulanan ALLAH’ın sünneti (sistemi) budur. ALLAH’ın sünnetinde bir değişme bulamazsın.48/23
  Yeryüzünde büyüklendiler, kötülük planladılar. Halbuki kötü plan sahibine geri teper. Geçmişlere uygulanan sünnet (yasa) dan başkasını mı bekliyorlar? ALLAH’ın sünnetinde bir değişiklik göremezsin; ALLAH’ın sünnetinde bir sapma göremezsin.35/43

  ** KURAN IN KORUNMASI İNSANİ DEĞİL,İLAHİ YÖNTEM İLE GERÇEKLEŞECEKTİR. **
  Kuşkusuz zikri (mesajı) biz, evet biz indirdik ve onu koruyacak da elbette yine biziz.15/9

  ** YARATICI KİTABINI İNSANLIĞA AÇIKLIYOR **
  İndirdiğimiz açık delilleri ve hidayeti, -biz kitapta halka açıkladıktan sonra- gizleyenleri hem ALLAH ve hem de tüm lanetleyenler lanetler.2/159

 • Avatar

  serkan topaloğlu Jun 9 2013 - 09:13 Reply

  Değerli hocam Allah sizden bin kere razı olsun.
  Yazınızı ve yorumları okudum ve bu konu için yıllardır bende kendi çevremde savaş veriyorum. İnsanların bırakınız Namazın detaylarını, Kuran ın k sından haberleri olmadığı için düştükleri bir durum değil midir bu? Allah kutsal kitabı yüzyıllarca duvarlardan indirtmeyenlerden hesap sormayacak mı sanırlar. Allah , kendisi adına söz yada icat üretenlerden hesap sormayacak mı sanırlar? İnsanların bugün maalesef camilerde anlatılan yalan yanlış şeylere inanmaları çok masumane bir şeydir zira eğer bir şeyi asıl kaynağından okuyup öğrenmezsen , sana anlatılan her şeye kolayca inanırsın. Yorumlardan bir tanesi çok üzdü beni, kuranı ve duayı kendi dilinde okuma meselesi hani. Bakınız, her kutsal kitap, hangi topluma indiriliyorsa, indirildiği peygamber hangi dili konuşuyorsa tabiki o dilde inecektir ki kendi ümmetine anlatabilsin. Peki son din ve insanlığın üzerine nur olan İslamiyet diğer toplumlara nasıl yayılacaktır? Tabi ki onların anlayacağı dile çevrilerek.
  Herkes bildiği dilde okuyup o anayasayı hayatına uygulamadığı sürece ne anlamı vardır? ( kulak hoşnutluğu dışında) Dualarımızı hangi dilde edeceğimize karar vermeniz için de hepinize küçük bir tavsiyem olacak. Diyelim ki Fatiha suresini okuyacaksınız. Türkçesini ezberleyin ve eğer kafanızda bir soru işareti , bir korku varsa günahı benim boynuma olmak üzere çok sakin ve yavaş bir şekilde hissederek kendi anlayacağınız dilde okuyun. Eğer içerinizde bir sıcaklık gözlerinizde yaş olmazsa, ben tüm günahlarınızı da almaya razıyım.
  Yeter ki insanlarımız artık yavaş yavaş doğruyu öğrenmeye başlasınlar. Ben maalesef ki Cami görevlilerinin anlattığı yalan yanlış konular yüzünden Camiye gitmiyorum artık. Gittiğimde duyduğum hadis ve kabir azabı safsataları yüzünden üzülmek ve öfkelenmek de istemiyorum zira devletin diyanetinin din ile ilgili eğitim görmüş koca koca hocaları bile halen olanla olmayan şeyleri ayıracak bilgi ve gönül gözüne sahip değiller. Onlara yıllarca okutulan safsataları papağan gibi tekrarlıyorlar. Bunlara olan öfkem nedeniyle bir kitap yazmaya başladım ve bunu ben de elimden geldiğince facebook sayfamda yayımlıyorum bölüm bölüm. Orada şu iddiayı dile getirdim ki lütfen bütün iman ve akıl sahipleri bunu iyi düşünsünler. Din alimi yetiştiren okulların hadis yerine biyoloji ve astronomi eğitimi görmeleri Allahın yarattığı mucizeleri kuranda bulup anlamalarını kolaylaştıracak, bunları insanlara aktarmalarını ve insanoğlunun gerçekten bilmediği ve kendilerini ilim sahibi yapacak şeyleri öğrenmelerini sağlayacaktır. Yoksa islamiyeti bir korku dini , Allahı haşa bir cezalandırıcı olarak göstermenin uluslararası arenada dinimizi ne hale getirdiğini üzülerek izliyoruz zaten. O değilmidir ki insanları her uyarışından sonra rahmetinin sonsuz olduğunu ve bağışlanma dilememizi isteyen. Lütfen artık herkes gözünü dört açsın, safsatalara inanmayın.
  Simsek kardeşim Allah senden de razı olsun yorumların gerçekten akıl ve bilgi dolu.
  Allah bu yolda hepimize yar ve yardımcı olsun.
  Hayırlı günler.

 • Avatar

  simsek Jun 9 2013 - 16:41 Reply

  sevgili serkan topaloğlu
  ALLAH senden de razı olsun.
  seni ve aileni erdemli insanlar olarak hem bu dünya da hem de ahirette nimet verilenler yolunda kılsın.
  saygılarımla

 • Avatar

  eser Jul 20 2013 - 21:05 Reply

  selamın aleyküm! şu an araştırdığım tek konu kuran ve hadisler bu nedenle yazınızı okumuş bulunmaktayım! ben bugüne kadar peygamber efendimizin kuranı tamamladığını daha doğrusu kuranı yaşayarak açıkladığını ve sünnetlerin kuranla bir bütün olduğunu düşünüyordum ; aslında hala net olarakta emin değilim! kendime sormuş olduğum şu soru beni çelişkiye sürüklüyo ! örnek : kuranda namaz rekatları savaş zamanında peygamber efendimizin 2 ümmetinin ise birer rekat kılınmasını buyurmasına rağmen allah c.c bugüne kadar neden sabah 4 ögle 10 ikindi 8 akşam 5 ve yatsı 13 rekat olarak kılınması kabul görülmüştür eğer bu yanlışsa bugüne kadar hiçbir alim din adamı bunu farketmemmiş örneğin ismail ağa cemaatinin alimi hocası mahmut efendi hoca, hayatı ilim sizin farkettiğiniz bu yanlışı o nasıl farketmez! yada onun gibi kendini ilme adamış ilim adamları?yoksa bizmi farketmiyoruz sünnete uymamız gerektiğini! yoksa allah c.c nün muhammede uyun ayeti kuranı biz tas tamam indirdik ayetinin bir bütünümüdür ,ben bilemedim sizce nedir hocam! saygılarımla…

 • Avatar

  hak Jun 22 2015 - 04:35 Reply

  Ey akıl sahibi inanan kardeslerim allah hepinizden binlerce kez razi olsun.
  Öncelikle benimde kafamda olusan tüm sıkıntılari dillendirmissiniz.ben insanlari anlamiyorum bir hadisi yanlis olabilir diye yorumlasaniz sizi dinden çıkarıyorlar kimseyle bu konulari konusamaz hale geldik arkadas dogru olan allahin kelamini anlatmak ve yasamak yerine din alimlerine tanri gibi onlarin her kelamini ayet gibi algilamalarina akıl Erdiremiyorum.rabbim akıl sahipleri diye her seferinde vurguluyor insanlar neden akıl edip te düşünüp öğüt almazlar diyor.rabbim bizleri kuran uzere dogru yoldan ayırmasın insallah.

 • Avatar

  Ferhat aydın Aug 2 2017 - 22:39 Reply

  Hz. İsa Allah dedi, İnsanlar İsa..
  Hocam ellerinize sağlık çok iyi yazmışsınız. Artık insanlar Müslümanlık hakkında araştırmalar yapıyor kendi dinlerini artık bireysel araştırıyorlar çok önemli birşey bu. Artık Anonim dinin satış elemanlarından (cübbeli, Adıyamanlılar, gavslar) kurtuluyoruz galiba. Teşekkürler.

 • Avatar

  Eylul Nov 9 2018 - 06:14 Reply

  Merhaba Nur suresi 31. Ayette kadinlarin örtünmelerinden bahsetmektedir bu örtünmenin sıniri nedir acaba?

 • Avatar

  Ali Dec 2 2018 - 14:03 Reply

  Kardeş yeni namaza başlama arzusu var içimde ama kimi uç vakit kimisi 5 vakit diyor bu konuyu nasıl kesinlestiririm kafamda

 • Avatar

  ismail Oct 9 2019 - 14:41 Reply

  kuran da namaz 3 yerde diyorsunuz ama
  bakara 238
  hud 114
  taha 130
  isra 78
  rum 17-18
  kaf 39
  5 yerde geçer ve 5 vakit olarak farz kılınmıştır

 • Avatar

  ismail Oct 9 2019 - 14:57 Reply

  peygamberimiz yasaklamamış veda hutbesinde sizlere kuranı bırakıyorum kurana sarılın diye söylemiş vefatından sonra hz.ömer halifeliğinde ,ömer peygemberimizin hadisinin yani sözlerinin
  çarpıtıldığını değişik yorumlarda çoğaltıldığını duymuş ve emir vermiş bütün hadisçiler toplansın ve bildiklerini yazsın demiş o zamnalar 300 400 arası hadis toplanmış ve bunları yasaklamış kurana davranın demiş .
  Namazın ilk defa Allah Rasûlü’ne öğretildiği, önceden namaz diye bir uygulamanın olmadığı düşüncesi halk arasında son derece yaygındır. İnsanlar nazarında itibar sahibi, ilim ehli olarak görülen bazı şahısların bile bu yanılgıya düştüklerini görebiliyoruz.
  Namaz konusunun zihinlerde yanlış ve eksik bilgilere dayandırılması, beraberinde pek çok sorunu ve soru işaretini ortaya çıkarmaktadır. Kişinin Kur’an algısının bozulması, vahiy algısının bozulması, nebî algısının bozulması, din algısının bozulması, usûl algısının bozulması vb. pek çok sorunun temelinde bu yanlış tasavvurlar yatmaktadır.
  Sana Kitab’ı hakikat olarak indirdi, onların ellerinde olanı tasdik edicidir. Önceden Tevrat’ı ve İncil’i de insanlık için bir yol rehberi olarak indirmişti. Ve (şimdi) Furkan’ı[1] indirdi. Ayetlerimizi inkar edenlere ise büyük bir azap vardır. Allah, aziz ve intikam sahibidir.” (3/3,4)
  “Görüldüğü üzere Kur’an, namazla ilgili neshedilen tek uygulamanın kıble olduğunu ve hatta bunun gerekçesini (Rasûl’e tâbî olanları ayırt etme) bile bizlere bildirmiştir. Namaz ile ilgili neshedilen başka bir uygulama yoktur. Demek ki önceki ümmetlerin namazı ile namazlarımız arasında kıble haricinde bir fark bulunmamaktadır.”[8]
  Şunu bilmeliyiz ki Allah Rasûlü öncekilerden farklı uygulamalar ortaya çıkarmak için değil, öncekilerden gelen sahih uygulamaları tasdik etmek ve dinleri konusunda zamanla meydana getirdikleri bozulmaları Kur’an ile düzeltmek amacıyla gönderilmiştir.
  De ki: “Ben öncekilerden farklı[9] bir Rasûl değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. Ben sadece bana vahyedilene uyarım. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım.” (46/9)
  Önceden belirttiğimiz gibi bilinen uygulamada bir değişiklik yapılacağı zaman mutlaka ayet inmesi gerekir. Kıblenin, Kudüs olması yönünde ayet olmamasına rağmen kıblenin değiştiğini bildiren bir ayet inmesinin sebebi budur. Birisi bilinen uygulamadır, ayet olmasına gerek yoktur. Diğeri ise bilenen uygulamanın değiştirilmesidir.
  O halde sonuç: Zaten bilinen şeylerin Kur’an’da tarif edilmesine gerek olmadığından, Allah Rasûlü ve Müslümanlar ehl-i kitabın kıldığı şekliyle namazı kılmışlardır. Namazın kılınışı hakkında Kur’an dışı bir vahiy de gelmemiştir. Ancak namaz hakkında düzenleyici ayetler inmiştir. Allah Rasûlü bu ayetlere bakarak ehl-i kitaptan görerek kıldığı namazda bazı değişikliklere gitmiştir. Örneğin; abdest şeklini tarif eden ayetler inmesinin sebebi, önceki uygulamalarda ayağa mesh etmek yokken, Kur’an bunu değiştirdiği içindir.
  Allah, nebisini ve Müslümanları bilinen uygulamaya yönlendirdiği için biz de bugün bilinen uygulmaya bakarak namaz kılmalıyız. Zira namaz gibi ibadetler yaşanarak, görerek, kuşaktan kuşağa aktarılan şeylerdir.

Leave a reply

Name (required)

Website