CEHENNEMDEN GEÇİŞ

MERYEM
71 İçinizden oraya uğramayacak hiç kimse yoktur. Bu, Rabbin üzerinde kesinleşmiş bir hükümdür.
72 Sonra biz, korunup sakınanları kurtaracağız. Zalimleri de orada dizleri üzerinde çökmüş bırakacağız.

Burada cehenneme istisnasız herkesin uğrayacağı ifade edilmiş.
Eğer şeytan meselesini iyi anlarsak neden herkesin cehennemden geçeceği daha iyi anlaşılır. Nitekim:

NİSA 118 Allah o şeytana lanet etmiştir. Demişti ki o: “Senin kullarından belirli bir pay elbette alacağım. ”

Yani Şeytan istisnasız her insana az veya çok musallat olacaktır. Mutlaka her insandan bir aldanma payı alacak. Bunun sonucu da kirlenmektir. Kirlenmenin akıbeti ise cehennemdir.

Meselenin bilimsel olan bir başka yönüne bakalım şimdi de:

KIYAMET
6 “Kıyamet günü nerede/ne zaman? ” diye sorar.
7 Göz şimşek çaktığında,
8 Ay tutulduğunda,
9 Ve Güneş`le Ay bir araya getirildiğinde,

Dikkat edilirse 9. Ayette Güneş ve Ay’ın bir araya gelmesinden bahsediliyor. Bu bir Ay tutulması değildir. Bu gerçek anlamda bir araya gelmektir. Bunun bilimsel izahı şudur: Yıldızlar yakıtlarını tükettiklerinde kırmızı dev aşamasına geçerler ve hacimleri genişler. Bizim güneşimiz de kıyamette bu aşamaya gelecek ve yaklaşık dünyaya kadar şişecek yani genişleyecektir. Bu, ölmekte olan bir yıldızın son halidir. (Not: Yıldız eğer yeterince büyükse sonunda kara deliğe dönüşür. Eğer yeterince kütleli değilse, büzüşüp beyaz cüce haline gelir ki Tekvir suresinde güneşin beyaz cüce hali de belirtilir. ) İşte güneş şiştiğinde Ay’a kadar yaklaşacaktır yani Ay ile bir araya gelecektir. İşte şimdi tüm insanlığın mezarları da dünyada olduğu için şişen güneş dünyayı da kuşatacaktır. İşte bu durum, cehennemden herkesin neden geçmek zorunda olduğunun bilimsel izahı olabilir. Yani, bizim mezarlarımız dünya üzerinde olacak ve yolumuzun üzerinde de güneş var. Şişerek dünyayı yutacak olan bir güneş.

Bu durumu da yine şeytanla açıklayabiliriz:

ARAF
16 Dedi: “Beni azdırmana yemin ederim ki, onları saptırmak için senin dosdoğru yolun üzerine kurulacağım. ”
17 “Sonra onlara; önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından musallat olacağım. Birçoklarını şükreder bulamayacaksın. ”

Dikkat edilirse şeytanın, insanın önüne çıkıp, adeta Allah’a giden yolu keseceği belirtilmiş. Şeytan ateşten yaratılmıştır, dolayısıyla kıyamette de bir nükleer ateş topu olan güneşin yolumuza çıkması şeytanla birlikte düşünüldüğünde tutarlılık göstermektedir.

Son bir ayete değinerek meselenin iyimser yönüne geçelim:

ZARİYAT
22 Sizin, rızkınız da göktedir, tehdit edildiğiniz şey de.

Burada açıkça güneşe işaret edilmiştir. Zira bizim rızkımız bitkiler ve hayvansal ürünlerdir. Şimdi eğer güneş ışığı ile fotosentez yapmazlarsa bitkiler yaşayamaz. Ve onları yiyen hayvanlar da yaşayamaz. Güneş olmasa su döngüsü de yağmurlar da sağlanamaz ve sudan da yararlanamayız. Kısacası güneş, dünyada yediğimiz içtiğimiz rızık zincirinin baş halkasıdır yani oluşturucu ilk enerji halkasıdır.

İşte rızkımızın gökte olması bu anlamdadır. Ama tehdit edildiğimiz şeyin de yine gökte olmasını da yine güneşle açıklayabiliriz. Yukarıda zaten açıkladık, güneş kıyamet günü şiştiğinde kırmızı bir dev haline gelip dünyayı yuttuğunda cehennem başlayacaktır ki bu da zaten hep tehdit edilip durduğumuz şeydir.

FECR
23 O gün cehennem de getirilir. İşte o gün düşünüp anlar insan. Ama düşünüp hatırlamanın ona ne yararı var!

Ayette “cehennemin getirilmesi” de güneşin şişerek dünyaya gelmesi yani yaklaşması ile açıklanabilir. Göğün kızarması da hem şişen ve kırmızı dev haline gelen güneş le hem de çökmekte ve giderek Big Bang’in ilk halindeki gibi ısınıp kızarmakta olan evrenini genel haliyle açıklanabilir. (İşte Kur’an işte bilim. )

Peki herkes yanacak mı? Bir başka iki ayet bakarsak bu konuda bir fikir sahibi olabiliriz:

ENBİYA
68 Dediler: “Yakın bunu! Eğer bir şey yapacak kişilerseniz, ilahlarınıza yardım edin. ”
69 Biz de şöyle dedik: “Ey ateş, İbrahim`e bir serinlik ol, bir selam ol!”

Hz. İbrahim, kaçınılmaz olarak ateşe atılıyor ama Allah’ın emriyle ateş, serin oluyor. Bir başka örnek:

ŞUARA
60 Firavun ve adamları, gün doğarken onları izlemeye başladılar.
61 İki topluluk birbirini görecek hale gelince, Mûsa`nın adamları seslendi: “İşte şimdi yakalandık!”
62 Mûsa dedi: “Hayır, asla! Rabbim benimledir, bana kılavuzluk edecektir. ”
63 Bunun üzerine Mûsa`ya, “Asanla denize vur!” diye vahyettik. Deniz hemen yarıldı, her dalga kümesi kocaman bir dağ gibi oldu.
64 Ötekileri de oraya yaklaştırdık.
65 Mûsa`yı ve beraberindekileri toptan kurtardık.
66 Sonra ötekileri boğduk.

(Karşılaştır: Meryem 72 Sonra biz, korunup sakınanları kurtaracağız. Zalimleri de orada dizleri üzerinde çökmüş bırakacağız. )

Burada da Hz. Musa’nın önüne kaçınılmaz olarak çıkan deniz, yarılıp yol oluyor. Özetlersek: Meryem 71. Ayete dikkat edersek, herkes cehennemde yanacak, denmemiş, cehenneme uğranacak denmiştir. Bu ikisi çok farklıdır. Hz. İbrahim, ateşe; Hz. Musa da denize uğradı ama ikisi de selametle geçtiler. Yine Hz. Eyyüp’ün bir yemini vardı. Karısına yüz sopa atmaya yemin etmiş. Şimdi bu olay illa ki olacak. Ama bakın sonunda sopa ile değil bir demet sap ile iş hallediliyor. Yani kolaylaştırılıyor.

Yazar : Onur

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Comments (1)
Leave a reply

Name (required)

Website