ADALET MÜLKÜN TEMELİDİR

İzin verirseniz, Kur`an dan anladığım bir konuyu sizinle paylaşmak istiyorum.

“Adalet MÜLKÜN temelidir. “, “Bir Mümin HER ZAMAN ADİL olmak zorundadır. “, Bir Mümin kendisi için istediğini bir başkası için istemedikçe hatta onun için endişe etmedikçe sınanmak için emanet olarak verilen malından “İnfak“edip “sadaka“ vermedikçe “TEMİZLENMİŞ“ sayılmaz.

Biz sahiplenmeye değil “ŞAHİD“olmak için buradayız.

Yemin olsun ki, sizi korku, açlık; mallardan-canlardan-meyvelerden eksiltme türünden bir şeyle mutlaka imtihan edeceğiz. Sabredenlere müjdele. Bakara/155

İblisin takındığı mantığı sergileyenlerin söyledikleri şu sözlerden “Ben herkesten daha hayır-lıyım, Ben herkesten daha zenginim Bu bana ilmim sayesinde bana verildi, ben eminim ki ba-ba öteki dünyada da daha fazlası verilecek gibi konuşmalardan ALLAH`A cc. Sığınmalıdır. “

MÜLKÜN MUTLAK SAHİBİ ALLAH cc..

Allah, kendisinden başka tanrı olmadığına tanıktır. Meleklerle ilim sahipleri de adalet ölçüsüne sarılarak tanıklık etmişlerdir ki, o Aziz ve Hakim olandan başka hiçbir ilah yoktur. Al-iİmran/18
________________________________________
ALLAH kimseye zulüm etmez. Biz kendi kendimize zulüm ederiz. Ellerimizle kazandıkları-mızın sonucuna katlanacağız.

Şu bir gerçek ki, Allah size emanetleri, onlara ehil olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde ada-letle hükmetmenizi emrediyor. Allah size bu şekilde ne güzel öğüt veriyor. Allah Semî`dir, çok iyi duyar; Basîr`dir, çok iyi görür. Nisa/58

Ey iman edenler! Öz benliğiniz, anne-babanız, yakınlarınız aleyhine de olsa, zengin veya fakir de olsalar, adaleti dimdik ayakta tutarak Allah için tanıklık edenler olun. Allah, ikisine de sizden daha yakındır. O halde nefsinizin arzusuna uyarak adaletten sapmayın. Eğer dilinizi eğip büker yahut çekimser kalırsanız, Allah yapmakta olduk-larınızdan haberdardır. Nisa /135

Ey iman edenler! adalet ve dürüstlüğün tanıkları olarak Allah için kollayıp gözetleyenler olun! Bir topluluğun çirkinlik ve kötülüğü sizi adaletsiz davranmaya asla itmesin. adaletli olun! Bu, takvaya/korunup sakınmaya daha uygundur. Allah`tan sakının. Allah, yapmakta olduklarınızdan haberdardır. Maide/8

“Yetimin malına yaklaşmayın! Ancak rüştüne erişinceye kadar en güzel yolla ilgilenme hali müstesna. Ölçme ve tartmayı tam bir dürüstlükle yerine getirin. Hiç kimseye yaratılış kapasitesinin üstünde yükümlülük getirmiyo-ruz. Konuştuğunuz zaman, yakınlarınız/aleyhine de olsa, adaleti gözetin. Ve Allah`a verdiğiniz söze sadık kalın. Düşünüp öğüt alasınız diye O size bunları önerdi. Enam/152

Müminlerden iki zümre çarpışırlarsa, onların aralarında hemen barışı kurun! Eğer onlardan biri öteki aleyhine sınır tanımazlık edip saldırırsa, azgınlık edenle, Allah`ın emrine dönünceye kadar savaşın. Eğer vazgeçerse, yine ikisi arasını adalet ve dürüstlükle sulh edin. Kuşkusuz, Allah adalette titiz davrananları sever. Hucurat/9

Yemin olsun, biz, resullerimizi açık-seçik delillerle gönderdik ve onlarla birlikte Kitap`ı ve ölçüyü de indirdik ki, insanlar adaleti ayakta tutsunlar/adaletle doğrulsunlar. Ve demiri de indirdik. Onda zorlu bir kuvvet ve insanlar için birçok yarar vardır. Allah bu sayede, kendisine ve resullerine, gayba inanarak kimin yardım edeceğini bile-cektir. Allah Kavî`dir, Azîz`dir. Hadid725

Allah sizi, din hakkında sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik etmekten, onlara adaletli davranmaktan men etmez. Allah, adaleti ayakta tutanları sever. Mümtahine/8
________________________________________
Ey ademoğulları! Size, çirkin yerlerinizi örtecek giysi ve süs kıyafeti indirdik. Ama takva giysisi en hayırlısıdır. İşte bu, Allah`ın ayetlerindendir. Düşünüp öğüt almaları umuluyor. Araf/26

Muhammed, Allah`ın resulüdür. Onunla beraber olanlar, inkârcılara karşı çok çetin, kendi aralarında çok merhametlidirler. Sen onları rükû eder, secdeye kapanır halde görürsün. Allah`-tan bir lütuf ve hoşnutluk ister dururlar. Görünüşlerine gelince, yüzlerinde secde eseri/izi var-dır. Bu onların Tevrat`taki nitelikleri. İncil`deki nitelikleri de şöyle: Tıpkı bir ekin ki filizini çıkarmış, o filizi kuvvetlendirmiş. Filiz kalınlaştı, gövdesi üzerine dikildi. Ziraatçıları da im-rendirir/hayran bırakır bu ekin. Allah böyle yapar ki, onlar sayesinde, inkâr edenleri öfkelen-dirsin. Allah onlardan iman edip hayra ve barışa yönelik işlen yapanlara bir bağışlanma ve büyük bir ödül vaat etmiştir. Fetih/29

“İçinizden bir grup, benimle gönderilene inanmış, bir başka grup da inanmamışsa, Allah aranızda hükmedinceye kadar sabırlı olun. O, yargıçların en hayırlısıdır. ” Araf/87

“Rabbim, sen bana mülk ve saltanattan bir nasip verdin. Olayların ve düşlerin yorumundan bana bir ilim öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan! Benim dünyada da âhirette de Velî`m sensin. Beni müslüman/sana teslim olmuş ola-rak öldür ve beni barışsever hayırlı kullar arasına kat. “Yusuf7101
Haber verilir insana o gün önden gönderdiği de arkaya bıraktığı da. Kıyyamet/13

İnsan, başıboş bırakılacağını mı sanıyor? Kıyamet /36

bırak onları yesinler, nimetlenip zevk etsinler ve sonu gelmez arzu kendilerini oyalasın. Ama yakında bilecek-ler. Hicir/3

Allah’ınlütfundan kendilerine verdiği şeyde cimrilik edenler, bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasın-lar. Tam aksine bu onlar için bir şerdir. O cimrilik konusu yaptıkları şey, kıyamet günü bir tasma gibi boyunlarına dolandırılacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah’ındır. Allah, yapmakta olduklarınızdan haberdardır. Al-iİmran7180

İnsanları, azabın kendilerine ulaşacağı gün konusunda uyar. O gün, zalimler şöyle derler: “Ey Rabbimiz! Bizi yakın bir süreye kadar geri bırak da çağrına cevap verip resullere uyalım. ” Daha önce siz, kendiniz için çöküş ve bitiş yoktur diye yemin etmediniz mi?İbrahim/44

De ki: “Hamd Allah`a, selam O`nun seçip yücellitiği kularına! Allah mı hayırlı, yoksa onların ortak tuttukları mı?” Yoksa gökleri ve yeri yaratan, gökten size bir su indiren mi hayırlı? Biz o suyla sizin için gözler-gönüller açan bahçeler bitirdik. Sizin, onların bir tek ağacını bitirmeniz mümkün değildi. Allah`ın yanında bir ilah mı var? Hayır! Ama onlar döneklik eden bir topluluktur. Yoksa yeri bir karargâh yapıp şurasına-burasına nehirler serpiş-tiren, üzerine dayanaklı dağlar konduran ve iki deniz arasına bir engel yerleştiren mi hayırlı? İlah mı var Allah`ın yanında!? Hayır! Ama onların çokları ilimden nasipsizliği sürdürüyorlar. Yoksa zorda kalan yalvardığında, onun imdadına yetişip sıkıntı ve kaderi kaldıran, sizi yeryüzünün hükmedenleri kılan mı hayırlı? Allah`ın yanında bir ilah daha var mı!? Ne kadar da az ibret alıyorsunuz!. Yoksa size karanın ve denizin karanlıkları içinde yol göste-ren ve rahmetini önünde rüzgârları müjdeci gönderen mi hayırlı? Allah`ın beraberinde bir ilah daha mı var?! Allah, onların ortak tuttuklarından uzaktır, arınmıştır. Yoksa yaratmaya başlayıp sonra tekrar tekrar yaratan ve sizi gözeten ve yerden rızıklandıran mı hayırlı? Allah`ın yanında bir ilah mı var? De ki: “Getirin susturucu kanı-tınızı, eğer doğru sözlüler iseniz. ” Neml/59-60-61-62-63-64

Gerçeğe ilişkin Kitap`ı ve adalet ölçüsünü indiren o Allah`tır. Nereden bileceksin, belki de kıyamet saati çok yakındır. Şura/17

Şöyle yakar: “Ey mülkün Malik’i, sahibi olan Allah’ım!Sen mülk ve saltanatı dilediğine verir, mülk ve saltanatı dilediğinden çekip alırsın. Dilediğini yüceltir aziz edersin, dilediğini alçaltır zelil kılarsın. İmkan, mal ve nimet senin elindedir. Sen herşeye kadirsin. ” Al-i İmran/26

Gökleri ve yeri hak olarak yaratan da O`dur. “Ol!” dediği gün, hemen oluverir. Sözü haktır O`nun. Sûra üflenece-ği gün de mülk ve yönetim O`nundur. Âlim`dir, görünmeyeni de görüneni de bilen O`dur. O`dur Hakîm, O`dur Habîr. En’am/73

Göklerin de yerin de mülk ve yönetimi Allah`ındır. Diriltir de öldürür de. Sizin için Allah dışında ne bir dost vardır ne de bir yardımcı. Tevbe/116

Rabim, ADALETİ ayakta tutan sahabeler olmamızı nasip etsin.

Yazar : Mürüvvet Çalışkan

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website