Hz. İbrahim ve İslam

Hz. İbrahim Ve İslam.

Hz. İbrahim Kur’an-ı Kerim’de, Tevrat’ta ve İncil’de, kendisinden bahsedilen ve Allah’ın insanlara örnek gösterdiği bir peygamberdir. Bu durum Kur’an ve Tevrat’la örtüşen şu ayetlerle belirtilmektedir:

Kur’an-ı Kerim:

Nisa Suresi 125.ayet
” Güzel düşünüp/güzellikler sergileyerek ve özü-sözü doğru bir halde İbrahim`in milletine uyarak yüzünü Allah`a teslim edenden daha güzel dinli kim olabilir! Allah İbrahim`i dost edinmişti.”

Bakara Suresi 124. ayet
“Hani Rabbi, İbrahim`i bazı kelimelerle imtihana çekmiş, o da onların hakkını vermişti de Rab şöyle demişti: “Seni insanlara önder yapacağım.”

Tevrat:
Tekvin Bap 18-19. ayetler
”18 Çünkü İbrahim gerçekten büyük ve kuvvetli millet olacak ve yeryüzünün bütün milletleri onda mübarek kılınacaklardır.
19 Kendisinden sonra oğullarına ve evi halkına doğru ve adil olanı yapması için, Rabbin yollarını tutmalarını emretsin diye İbrahimi seçtim.”

Yahudilere göre Hz. İbrahim Yahudi soyundandır. Bu durum Tevrat’ın, Tekvin 11-10,32 ayetlerinde Yahudi kavminin Hz İbrahim’den, Hz. Yusuf’a kadar olan atalarını sayar. Hıristiyanlara görede Hz. İbrahim Yahudi değil, bir Hristiyandır. Bu durum İncil’in Matta Bab 1 bölümünde” İbrahimoğlu, Davutoğlu, İsa Mesihin kitabıdır.” Diye başlayıp, Hz. İbrahim’den, Hz. İsa’ya kadar olan atalarını sayar. Bu konu iki din ! arasında büyük tartışmalara sebep olmuştur. Allah bu tartışmalar karşısında şu ayetleri indirmiştir:

Ali İmran Suresi 65-68. ayetler
“ 65 Ey Ehlikitap! İbrahim hakkında neden çekişiyorsunuz? Tevrat da İncil de ondan sonra indirildi. Hâlâ aklınızı işletmeyecek misiniz?
66 İşte siz böyle insanlarsınız! Hakkında biraz bilginiz olan şeyde çekişmeye girdiniz. Peki, hakkında hiçbir bilginiz olmayan şeyde neden tartışmaya giriyorsunuz? Allah bilir ama siz bilmezsiniz.
67 İbrahim ne bir Yahudi idi ne de bir Hıristiyan. O, sadece Hanîf bir müslümandı/islamdı /Allah`a teslim olandı. O müşriklerden değildi.
68 Şu bir gerçek ki, insanların İbrahim`e gönülce en yakın olanları, elbette ona uyanlar, bu peygamber, bir de iman sahipleridir. Allah, müminlerin Veli’sidir.”

Ayrıca Kur’an- Kerime göre Hz. İbrahim, Hz. Nuh’un soyundan gelmektedir. Bu durum şu ayetlerle belirtilmektedir:

Saffat Suresi 79-83. Ayetler
“79 Selam olsun Nûh`a âlemler içinde!
80 İşte böyle ödüllendiririz biz, güzel düşünüp güzel davrananları.
81 O, bizim inanan kullarımızdandı.
82 Sonra ötekileri boğuverdik.
83 Hiç kuşkusuz, İbrahim de onun grubundandı.

Allahın indirdiği Tek bir din vardır. O da İslam’dır, Müslümanlık’tır yani Allah’ teslim olmaktır. Hz. İbrahim, Hz. İsmail, Hz. İshak, Hz.Yakup, Hz Musa, Hz. İsa ve diğer peygamberler Müslümanlardı/ Allaha teslim olmuşlardı. Sadece Allah’tan aldıkları vahiyleri insanlara iletmişlerdi.
Kur’an, Tevrat, İncil, Zebur incelendiğinde yüzlerce ortak ayetler görülmektedir. Bu da ayetlerin tek bir ışıktan, kaynaktan çıktığını göstermektedir.
Kuran-ı Kerim, bütün peygamberlerin , başta tevhid olmak üzere inanç bakımından aynı esasları tebliğ ettiklerini açıklar.

Hac Suresi 78. Ayet
“ Allah uğrunda O`na yaraşır bir gayretle didinin. O sizi seçmiş ve dinde size hiçbir güçlük çıkarmamıştır. Babanız İbrahim`in milletini esas alın. Allah sizi, önceden de şu Kitap`ta da “Müslümanlar/Allah`a teslim olanlar” diye adlandırdı ki, resul sizin üzerinize bir tanık olsun, siz de insanlar üzerine tanıklar olasınız. O halde namazı/duayı yerine getirin, zekâtı verin ve Allah`a sarılın. O`dur sizin Mevlâ`nız. Ne güzel Mevlâ`dır O, ne güzel yardımcıdır O!”

Bakara suresi 136. Ayet
“Şöyle deyin: “Allah`a, bize indirilene, İbrahim`e, İsmail`e, İshak`a, Yakub`a, onun torunlarına indirilene, Musa`ya ve İsa`ya verilene, ve diğer nebilere verilene inandık.Bunlar arasından hiç kimseyi ayırmayız.Biz yalnız O`na/Allah`a teslim olanlarız.”

Bakara suresi 140. ayet
“Yoksa siz, “İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve torunları Yahudi yahut Hıristiyanlardı” mı diyorsunuz?Söyle onlara: “Siz mi daha bilgilisiniz yoksa Allah mı?” Allah`tan kendine ulaşmış bir tanıklığı gizleyenden daha zalim kim vardır. Allah, yapmakta olduklarınızdan habersiz değildir.

Kur’an-ı Kerim’ de, Hristiyanlar için “Nasara, Yardımcı” kelimesi kullanılmıştır.”Nasara kenti veya Hz.İsa’ya yardımcı olan havarilerden dolayı” .

Ayrıca Hristiyanlık , Mesih’e bağlı demektir. Bu kelime Yunanca “Hristos”tan gelmektedir. İbranice Maşiah’dır, yağlanmış anlamını ifade etmektedir. Krallar vazifeye başlamadan önce kutsal yağla yağlandıklarından Yahudiler, gelecek kurtaricılarını böyle adlandırmışlardı. Hz İsa da bir Yahudi ve Mesih olduğunu açıklamıştı. Yahudiler , ona inanmadılr.Çünkü onlar , Mesih’in Davut soyundan geleceğine, Kral olacağına, sadece Yahudileri kurtaracağına ve onları dünyaya hakim kılacağına inanıyorlardı. Halbuki Hz. İsa, bir peygamber olarak insanları doğruluğa, kardeşliğe, sevgiye, fedakarlığa, kısaca hak yola çağırıyordu.

Kur’an-ı Kerim’de Yahudiler için “Beni İsrail” ve “Yehud” kelimeleri kullanılmıştır.
Ayrıca Tevrat’a göre Hz. Yakup’un oniki oğlu vardır. Dördüncü oğlunun adı Yahuda’dır. Onun adına izafen İsrailoğullarına Yahudi denilmiştir.Filistin’in güney bölgesinde kurulan Yahudi Krallığı da ayrıca bu adın kaynağı olarak ileri sürülmektedir. Zira ürdün’ün batısı, Samariye’nin güneyindeki bölge , Yahuda adına nispet edilmiştir. Esaretten sonra umumi olarak halk İsrailliler diye adlandırılırken, sahıslar birbirine Yahudi demişlerdir.Böylece onların torunları da günümüze kadar bu isimle anılmışlardır. Ayrıca Şehristani( Horasanlı din bilgini) Yahudi kelimesinin Arapça “hade”kökünden “dönmek” ve “tövbe etmek” anlamına geldiğini, bu ismin Yahudilere verilmesinin de Hz. Musa2nın “Biz sana dönüp yalvardık” sözü sebebiyle olduğunu belirtmektedir.

Müslümanlar için de “Müminler,İnananlar” kelimesi kullanmıştır. Bu sıfatlar daha sonradan sıfattan türemiş isme dönüşüp, bir din olarak yayılmıştır.

Kur’an-ı Kerim kendinden önce indirilen kitapları onaylar, fakat bu kitapların değiştirildiğini de söyler.

Maide Suresi 48.ayet
“Sana da (Ey Muhammed,) önündeki kitap(lar)ı doğrulayıcı ve ona `bir şahid-gözetleyici` olarak Kitab`ı (Kur`an`ı) indirdik. Öyleyse aralarında Allah`ın indirdiğiyle hükmet ve sana gelen haktan sapıp onların heva (istek ve tutku)larına uyma. Sizden her biriniz için bir şeriat ve bir yol-yöntem kıldık. Eğer Allah dileseydi, sizi bir tek ümmet kılardı; ancak (bu,) verdikleriyle sizi denemesi içindir. Artık hayırlarda yarışınız. Tümünüzün dönüşü Allah`adır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyleri size haber verecektir”.

Bakara suresi 75.ayet
” Siz (müslümanlar,) onların size inanacaklarını umuyor musunuz? Oysa onlardan bir bölümü, Allah`ın sözünü işitiyor, (iyice algılayıp) akıl erdirdikten sonra, bile bile değiştiriyorlardı.”


H.Durmaz


About the Author
Author

HDurmaz

Leave a reply

Name (required)

Website