Herşey Hz. Muhammed’in Yüzü Suyu Hürmetine mi Yaratıldı?

 

Bu çok yaygın olan, halk arasında “levlake levlak lema halaktul eflak” hadisi olarak bilinir. Sözde Allah peygamberimize “Sen olmasaydın, ben âlemleri yaratmazdım”. Bu hadis bir sürü açıdan sorunludur. Bu hadisin sorunlarına kısaca göz atalım:

1. Söz konusu hadis Kuttubi Sitte’de geçmez. Bütün büyük hadis toplayıcıları hadisi uydurma görmüşlerdir. Bırakın birinci hadis kaynaklarını, ikincil hadis kaynaklarında bile bu hadise rastlamak mümkün değildir. Bazıları hadis’in Suyuti ve Acluni’nin eserlerinde geçtiğini iddia etmektedirler. Bu iddia doğrudur ancak hem Suyuti hem, Acluni eserlerine uydurma hadislere örnek olarak almışlardır bu hadisi. Hadis sahih diye ancak Kastalani gibi uç eserlerde geçer. Dolayısı ile hadis usulü açısından bile ciddi manada sorunludur. Neredeyse tüm hadis uzmanları bu hadisin uydurma olduğu konusunda ittifak etmiştir.

2. Allah evreni ve insanları niye yarattığını Kuran’da açıkça anlatmaktadır. Yüce rabbimizin anlattıkları da açıkça bu iddialar ile çelişmektedir:

 

“O Allah’tır ki, yeryüzündekilerin tümünü sizin için yarattı.”
(2.Bakara-29)

“Ben Cinleri ve İnsanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım”
(51.Zariyat-56)

 

Yüce Rabbimiz böyle derken biz nasıl olur da, Allah’ın yaratma sebeplerini görmezden gelip, evreni Hz. Muhammed için yarattı diyebiliriz?

3. Bu hadis Allah’ı hâşâ şarta bağlamaktadır.  Bu ise Kuran’daki Allah imajıyla uyuşmamaktadır. Allah hiçbir şekilde şarta bağlanamaz:

 

“O yaptıklarından dolayı sorgulanamaz.”
(21-Enbiya 23)

 

Dolayısı Allah peygamberimiz olmasaydı evreni yaratmazdı demek, yukarıdaki ayetin ruhuyla çelişmektedir.

4. Yüce kitabımız Kuran’da Allah açıkça peygamberler arasında ayrım yapmamamızı emretmiştir:

 

“Biz Allah’ın peygamberleri arasında ayırım yapmayız, duyduk ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, bağışlamanı dileriz, dönüş ancak sanadır.” dediler.
(2-Bakara 285)

 

Şöyle deyin: “Allah’a, bize indirilene, İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakub’a, onun torunlarına indirilene, Mûsa’ya ve İsa’ya verilene ve diğer nebilere verilene inandık. Bunlar arasından hiç kimseyi ayırmayız. Biz yalnız O’na/Allah’a teslim olanlarız.”
(2-Bakara 136)

 

Yukarıdaki hadis Hz. Muhammed’i diğer peygamberlerimizden üstün yapmaktadır. Ama böyle bir iddia yukarıdaki ayetlerle çelişecektir.  Dolayısı ile bu ayetler ışığında söz konusu hadisi kabul etmek mümkün değildir.

5. Yüce yaratıcımız, Kuran’da peygamberimize şöyle demesini emretmektedir:

 

De ki: “Ben de sizin gibi bir insanım. “
(18-Kehf 110)

 

Rabbimiz Hz.Muhammed’in bir insan olduğunu vurgulamaktadır. Şimdi Allah’ın bu ayetini görmezden gelip, peygamberimizi insan üstü bir varlık olarak göstermek Allah’ın takdirine kanaat etmemek demektir. Elbette ki bu kabul edilir bir durum değildir. Allah hâşâ kendi kendini yalanlayacak bir şey söylemez. Şüphesiz biz kulları olarak onun takdirine kanaat edip Peygamberimizi bir beşer olarak görmeliyiz.

6. Abdülaziz Bayındır hocaya göre söz konusu hadisin uydurulduğu kesindir, zira hadis Arapça gramerine uymamaktadır. Haşa bu cümlenin Allah’a isnat edildiği göz önüne alındığında bu yüce rabbimizin Arapçayı yanlış kullandığı izlenimi oluşturacaktır. Bu kabul edilemez bir şeydir.

7. Bu hadis, çeşitle diğer hadislerle de açıkça çelişmektedir.  Mesela bir hadise göre peygamberimize bir keresinde “Ey yaratıkların hayırlısı dendiğinde”, bu sözü şiddetle reddetmiş, “O kişi Hz. İbrahim’dir” demiştir. (Darimi, Sünnet, 18; Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 178, 184). Başka bir hadiste ise: “Beni Musa’ya üstün tutmayınız.” Demektedir. (Buhari, Husumat, 1; Müslim Fedail, 160). Diğer bir rivayete göre ise Hz. Yunus görevden kaçtığı için kınandığında peygamberimiz kızmış ve Hz. Yunus’tan daha hayırlı biri olduğunu iddia etmediğini beyan etmiştir (Buhari 65/4,5; Hanbel 1/205,242,440; 2/405,468). İyi ama yukardaki hadisi kabul eden biri Peygamberimizi diğer peygamberlerden kat kat üstün yapmamış mıdır? Bu hadislerde geçen sözleri söyleyen biri yukarıdaki sözü söylemiş olabilir mi? Bu apaçık bir çelişki değil midir? Elbette ki bu çelişkiden kurtulmanın yolu çelişkiler içermeyen Kuran’a sıkıca sarılmaktır.

8. Aslında söz konusu hadisin neden uydurulduğu bilinmektedir. Söz konusu ifadenin benzeri İsa için İncil’de geçmektedir:

 

“Yerde ya da gökte ilah diye adlandırılanlar varsa da bizim için tek bir Tanrı Baba vardır. O her şeyin kaynağıdır ve biz O’nun için yaşıyoruz. Tek bir Rab var, O da İsa Mesih’tir. Her şey O’nun için ve onun aracılığıyla yaratıldı, biz de O’nun aracılığıyla yaşıyoruz.”(1. Korintliler 8. Bölüm 5-6 )

 

Altta kalmak istemeyen bazı Müslümanlar da maalesef bu İncil ayetine cevaben söz konusu ayeti uydurmuşlardır.

Sonuç olarak söz konusu hadis çeşitli Kur’an ayetleriyle uyumsuzdur. Bu yüzden kabul edilmesi doğru değildir. İşin kötüsü hadis yüce rabbimize isnat edilmektedir ki elbette ki bu yüce Rabbimize iftiradır.

 

 

 


About the Author
Author

Cabir Hayredin

Comments (5)
Leave a reply

Name (required)

Website