Allah’ın Hoşnutluğu, Cennet ve Cehennem…

Kuran’a ve İslam’a getirilen eleştirilerden biri de Kuran’da anlatılan kulluğun ve ahlakın cennet ve cehenneme ve dolayısıyla cennet ve cehennemdeki menfaate, hazlara, faydalara dayandırıldığıdır. Bu eleştiriler sadece inanmayanlar tarafından yapılmamaktadır. İslam dini içinde değişik görüşler, ekoller tarafından da cennet ve cehennemdeki dünyadakine benzer hazlar tartışılmıştır. Özellikle tasavvuf ekolünde cennetteki nimetler için ve cehennemdeki azaptan kaçınmak için yapılan kulluğun samimi olmadığı, makbul olmadığı, çıkarcı olduğu ancak Allah sevgisi ile bir karşılık beklemeden yapılan kulluğun gerçek kulluk olduğu savunulmuştur.

Kuran’a baktığımızda ise pek çok ayette insanlara bu dünyadaki yaşantıları neticesinde ödül olarak cennet, ceza olarak cehennemden bahsedilir. Buna ek olarak cennetteki nimetlerin nasıl olduğu cehennemdeki azabın nasıl olduğu değişik ayetlerde tasvir edilir. İnsanların cehennemdeki azaptan kaçınmaları gerektiği vurgulanır. Ne yazık ki Kuran’ın iyice okunmaması ve irdelenmemesi nedeniyle insanlara sadece cennet ve cehennemden hareketle Allah’a kulluk etmeleri gerektiği anlatıldığı sanılmaktadır. Hâlbuki Kuran’da Allah’ın her şeye gücü yeten varlık olarak insanı, diğer varlıklarla beraber yarattığı, insanları bu dünyadaki hayatta kendisine nasıl bir kul olacağı noktasında sınamaya tabi tuttuğu ve insanların yaratılma amacının Allah’ kulluk olduğu ifade edilir. Ayrıca insanın ve her şeyin yaratıcısı olan Allah’ın kulluk edilmeye layık tek varlık olduğu defalarca vurgulanır. Yani insanın Allah’a kulluk etmesinin gerekliliği Allah – evren – insan ilişkisi bağlamında ve insanın varlık amacının açıklanmasıyla da açıklanır.

 

9 – Tevbe Suresi
72. Allah, mümin erkeklerle mümin kadınlara, altından ırmaklar akan cennetler vaat etmiştir. Sürekli kalacaklardır orada. Adn cennetlerinde de tertemiz barınaklar vaat etmiştir. Allah’ın bir hoşnutluğu ise hepsinden büyüktür. İşte budur o büyük başarı/o büyük kurtuluş.

 

Ayrıca yukarıdaki ayette açıkça gördüğümüz gibi Allah’ın hoşnutluğu, sonsuz olduğu ifade edilen ve pek çok ayette övülen cennet nimetlerinden de üstün tutulmaktadır. Yani Allah’ın hoşnutluğu, Allah’ın sevgisini kazanmak inananlar için cenneti kazanmak cehennemdeki azaptan kaçınmaktan daha büyük bir motivasyon ve ödül olarak ortaya konmaktadır.

Sonuç olarak Kuran’da cennet ve cehennemin bu dünyadaki hayatımızın karşılığında ödül ve ceza olarak anlatıldığı ve bunun Allah’a kulluk için bir motivasyon kaynağı olarak ortaya konduğu açıktır. Ancak Kuran’ın ve İslam’ın sadece cennetteki hazlardan ve cehennemdeki azaptan hareketle çıkarcı, sonuççu bir kulluk ve ahlak anlayışı ortaya koyduğu düşüncesi ve eleştirisi yanlış ve haksızdır. Çünkü Kuran öncelikle Allah’a kulluk ve iyi ahlakı Allah’ın bizleri yaratmış olması, insanlara kendisine kulluğu emretmesi, Allah’ın mutlak güçlü ve adil olması gibi kavramlarla mantıksal olarak temellendirmektedir. Buna ek olarak yukarıdaki ayette ve başka ayetlerde de olduğu gibi Allah’ın hoşnutluğunun kazanılması cennet ve cehennemden daha öncelikli ve önemli bir hedef, Allah sevgisi ise önemli ve temel bir ödev olarak ortaya konmaktadır.


About the Author
Author

Comments (4)
Leave a reply

Name (required)

Website