DUA

DUA

Birkaç sene evvel nasıl dua etmem gerektiği konusunda fikir sahibi değildim.

Geçmişi düşündüğümde istediğim çoğu birçok şeyin sadece dünyalık elde etmek için olduğunu Kur’anı okuyunca anladım…

Rabbimiz bize öyle bir şifa reçetesi indirmiş ki Sizi Kur’an da bulunan bazı  ayetlerle dua etmeye davet etmek istiyorum.

Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla…

De ki: Sizin duanız olmasaydı Rabbim size değer verir miydi? Furkan Ayet 77

Kullarım, Beni sana soracak olurlarsa, gerçektende Ben pek yakınım. Bana dua ettiği zaman dua edenin çağrısına cevap veririm. Öyleyse onlarda bana cevap versinler ve Bana inansınlar ki doğruya erişsinler. Bakara Suresi Ayet 186

De ki Allah diye dua edin yahut Rahman diye dua edin Hangisi ile dua etseniz en güzel isimler onundur.

O Allah ki, her şeyi yaratandır.  Baridir, suret verendir. En güzel isimler onundur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Onu tespih eder. O aziz ve hâkimdir.  Haşr.24

Ey Rabbimiz, Kalplerimizi saptırma, bize verdiğin hidayetten sonra. Katından bize bir Rahmet ihsan eyle, çünkü sen çok ihsan edensin-/ Vahhabsın.

“Ey Rabbimiz Bizi sana teslim olanlardan kil neslimizden de sana teslim olan bir ümmet çıkar, bize ibadet yerlerimizi göster, tövbemizi kabul et zira tövbeleri kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin.” ( Bakara- 28 )

İnsanlardan kimisi var ki şöyle der: Ey Rabbimiz bize dünyayı ver. O kimse için ahrette hiçbir nasip yoktur.

Kimisi de şöyle der: Rabbimiz bize dünyada da güzel hal ver ve ahrette de güzel hal ver. Bizi ateş azabından koru. Bakara Suresi Ayet 201

Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımızı yere sağlam bastır ve inkârcılara karşı bize yardım et. Bakara Suresi Ayet 250

Allah, O’ndan başka tanrı yoktur. O, Canlıdır, Kudretin Kaynağıdır. O kendisinden geçmez ve O’nu uyku tutmaz. Göklerde ve yeryüzünde ne varsa hepsi o’nundur. İzni olmaksızın O’nun katında kim aracılık edebilir? O önlerindekini ve arkalarındakini bilir. İstediği kadarının dışında O’nun bilgisinden hiçbir şeyi kavrayamazlar. O’nun yönetimi gökleri ve yeryüzünü kuşatmıştır. Onların korunması O’na zor gelmez. O pek yücedir, pek Büyüktür. Bakara Suresi Ayet 255

Elçi, Rabbinden kendisine indirilene inandı, inananlar da… Hepsi Allah’a, meleklerine, kitaplarına, elçilerine inanmışlardır: “Allah’ın elçilerinin hiçbirisi arasında ayırım yapmayız. İşittik ve itaat ettik. Rabbimiz! Bağışla bizi, dönüş Sana’dır.” dediler. Bakara Suresi Ayet 285

Allah hiçbir benliğe kapasitesinin haricinde bir yük yüklemez. Herkesin kendi yaptığı lehine, kendi yaptıkları aleyhinedir: Rabbimiz! Unutur ya da yanılırsak, bizi sorumlu tutma. Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Rabbimiz! Gücümüzün yetmeyeceklerini bize taşıtma. Bizi affet, bizi bağışla, bize şefkat göster. Sen bizim dostumuzsun. İnkârcılar topluluğuna karşı bize yardım et. Bakara Suresi Ayet 286

Rabbimiz! Bizi doğruya ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme ve katından bize rahmet bağışla. Gerçekten bağışı en çok olan Sensin, Sen. Rabbimiz! Varlığında şüphe bulunmayan bir günde insanları mutlaka Sen toplayacaksın. Gerçekten de Allah vaadinden dönmez. Al-i İmran Suresi Ayet 8-9

Rabbimiz! Şüphesiz biz inandık, günahlarımızı bağışla, ateş azabından koru bizi. Al-i İmran Suresi Ayet 16

Ey yönetimin sahibi Allah’ım, Sen yönetimi istediğine verirsin ve istediğinden yönetimi çekip alırsın. İstediğini üstün kılar, istediğini alçaltırsın. Hayırlar senin elindedir. Gerçekten de Sen her şeye gücü yetensin. Geceyi gündüze bağlarsın, gündüzü de geceye bağlarsın. Diriyi ölüden çıkarırsın, ölüyü diriden çıkarırsın. Sen istediğini hesapsızca rızıklandırırsın. Al-i İmran Suresi Ayet 26-27

Ey Rabbimiz, İndirdiğine iman ettik ve Resulüne tabi olduk bizi şahitlerle beraber yaz. Al-i İmran 53

Rabbimiz! Günahlarımızı ve taşkınlıklarımızı bağışla, ayaklarımızı sağlam bastır ve inkârcılar topluluğuna karşı bize yardım et. Al-i İmran Suresi Ayet 147

Onlar ayakta, otururken, yan yatarken hep Allah’ı hatırlarlar. Evren’in ve yerin yaratılışı konusunda derin derin düşünürler: Rabbimiz! Sen bunları boşuna yaratmadın. Sen pek yücesin, bizi ateş azabından koru. Rabbimiz! Şüphesiz Sen birini ateşe soktun mu onu tam rezil etmişsindir. Zalimlerin yardımcıları olmayacaktır. Rabbimiz! Bir davetçinin Rabbinize inanın diye inanmaya çağırdığını işittik ve inandık. Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve bizim canımızı iyilerle birlikte al. Rabbimiz! Elçilerine vaat ettiğini bize ver. Diriliş gününde bizi rezil etme. Sen vaadinden dönmezsin. Al-i İmran Suresi Ayet 191-194

“Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz.”
( Araf- 23 )

“Lütfedip hidayetiyle bizi buna(bu nimete) kavuşturan Allah’a hamdolsun, Allah bizi doğru yola iletmeseydi kendiliğimizden doğru yolu bulacak değildik. Andolsun ki, Rabbimizin elcileri gerçeği getirmişlerdir.” ( Araf- 43 )

“Ey Rabbimiz! Bizi zalimler topluluğu ile beraber bulundurma!” ( Araf- 47 )

Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında adaletle hükmet. Çünkü sen hükmedenlerin en hayırlısısın.” (Araf- 89)

“Rabbimiz üstümüze sabır yağdır. Canımızı Müslüman olarak al.
(Araf- l26)

“Allah’a dayandik. Ey Rabbimiz, bizi. O zalimler topluluguna bir fitne (konusu) yapma. Ve bizi rahmetinle 0 kâfirler topluluğundan kurtar.”
(Yunus 85-86)

“Ey Rabbim beni ve soyumdan gelenleri namazı devamlı kılanlar eyle. Ey Rabbimiz duamı kabul et! (İbrahim-40)

Ey Rabbimiz (amellerin) hesap olunacağı gun beni ana-babamı ve Müminleri bağışla.” (İbrahim- 41)

“Rabbimiz, Bize tarafından rahmet ver ve bize, şu durumumuzdan kurtulacak yolu hazırla.” (Kehf- 10)

“Rabbimiz, Biz iman ettik, öyleyse bize acı. Sen merhametlilerin en iyisisin.” (Mu’minun 109)

“Rabbimiz, Cehennem azabını üzerimizden sav. Doğrusu onun azabı gelip geçici bir şey değildir.” (Furkan- 65)

“0rasi cidden ne kotu bir ugrak, ne kotu bir konaktır.”
(Furkan- 66)

“Rabbimiz bize gözümüzü aydınlatacak esler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine onder kil.” (Furkan-74)

“Bizden tasayı gideren Allah’a hamdolsun. Doğrusu Rabbimiz çok bağışlayan, çok nimet verendir.” (Fatır- 54)

“Rabbimiz bizi ve kardeşlerimizi bağışla, Onlar ki bizi samimi imanları ile geçtiler.  Kalplerimizde, iman edenlere karsı hiç bir kin bırakma. Rabbimiz, Şüphesiz ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin.” (Haşr- 10)

“Rabbimiz, Sana dayandık, sana yöneldik. Dönuş sanadır.” (Mumtehine-4)

“Rabbimiz, Bizi inkâr edenler için bir fitne kılma bizi bağışla, Ey Rabbimiz, yegane galip ve hikmet sahibi ancak sensin.”
(Mumtehine-5)

“Ey Rabbimiz, Nurumuzu tamamla, bizi bağışla, çünkü sen her şeye kadirsin.” (Tahrim- 8)

“Senden başka hiç bir ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben (nefsine zulmeden) za1im1erden oldum.” (Enbiya- 87)

“Rabbim beni yalnız bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. (Her sey sonunda senindir.) (Enbiya- 89)

“Rabbim bağışla ve merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin.” (Mu’minun- 118)

“Bizi zalimler topluluğundan kurtaran Allah’a hamdolsun.” (Mu’minun- 28)

“Rabbim beni yalanlamalarına karşılık bana yardımcı ol.” (Mu’minun- 38)

“Ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla, bizi merhametine kabul et. Zira sen merhametlilerin en merhametlisisin.” (Araf- 151)

“Rabbim, küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse, sen de onları esirge.” (Isra-24)

“Rabbim gireceğim yere dürüstlükle girmemi sağla çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla. Bana, tarafından hakkıyla yardim edici bir kuvvet ver.” (Isra- 80)

“Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben sadece O’na (güvenip)dayanırım. Çünkü 0 büyük Arsin sahibidir.” (Tevbe- 129)

“Rabbim, bana tarafından hayırlı bir nesil bağışla İnanıyorum ki sen, duayı hakkıyla işitensin.” (Ali-Imran- 38)

“Rabbim, göğsüme genişlik ver.” “İsimi bana kolaylaştır.”
“Dilimin bağını çöz. Ki sözümü anlasınlar” (Taha- 25-26-27- 28)

“Rabbim, benim ilmimi arttır.” (Taha- 114 )

“Rabbim, Bana hikmet ver ve beni iyiler (zümresi ne) kat.” (Suara- 83)

“Ey Rabbim, Bana ve ana-babama verdiğin nimet şükretmemi ve hoşnut olacağın iyi is yapmamı gönlüme getir. Rahmetinle, beni iyi kulların arasına kat.” (Neml- 19)

“Rabbim, doğrusu kendime zulmettim. Beni bağışla.” (Kasas- 16)

“Rabbim, Doğrusu bana indireceğin her hayra muhtacım.” (Kasas- 24)

“Rabim, Bana ve anne babama verdiğin nimete şükretmemi ve razı olacağın yararlı is yapmamı temin et. Benim için de zürriyetim için de iyiliği devam ettir. Ben sana dondum. Ve elbette ki ben Müslümanlardanım.” (Ahkaf- 15)


About the Author
Author

MuruvvetCaliskan

Comments (2)
Leave a reply

Name (required)

Website