Hz. Muhammed’in İncil’de Müjdelenmesi

Günümüzde misyonerlik faaliyetleri özellikle üniversitelerde etkisini arttırmaya başladı. Bu misyoner faaliyetlere karşı biz Müslümanlara düşen, ilk olarak Kuran’ı iyi bilmek, ikincisi ise uygun bir dille İslam’ı tebliğ etmektir. Eğer bir gün Hristiyan bir misyonerle karşılaşırsak, ona hatırlatmamız gereken şeylerden biri de Hz. Muhammed’in Hristiyan kutsal kitabında bildirilmiş olduğudur.

Yeni Ahit’te İsa’nın Tanrı tarafından gönderilen bir elçi olduğu açık ve nettir. Bu bölümde dikkat çeken başka bir konu ise İsa’nın kendisinden sonra gelecek olan bir kişiyi Yuhanna kitabında müjdelemesidir. Bu kişi Grekçe Yeni Ahit’te “parakletos” Latince olanda ise “parakletus” şeklinde geçmektedir. Parakletos kelimesi ”yardıma çağıran, müdaafa eden, şefaatçi” anlamlarına gelmekte, kilise dilinde ise “teselli etmek” anlamında kullanılmıştır.  İşte İsa’dan sonra gelecek kişi ile ilgili ifadeler şunlardır:

Ama Baba’nın benim adımla göndereceği Yardımcı, Kutsal Ruh, size her şeyi öğretecek, bütün söylediklerimi size hatırlatacak. – Yuhanna 14:26

‹‹Baba’dan size göndereceğim Yardımcı, yani Baba’dan çıkan Gerçeğin Ruhu geldiği zaman, bana tanıklık edecek. – Yuhanna 15:26

Size gerçeği söylüyorum, benim gidişim sizin yararınızadır. Gitmezsem, Yardımcı size gelmez. Ama gidersem, O’nu size gönderirim. – Yuhanna 16:7

Ne var ki O, yani Gerçeğin Ruhu gelince, sizi tüm gerçeğe yöneltecek. Çünkü kendiliğinden konuşmayacak, yalnız duyduklarını söyleyecek ve gelecekte olacakları size bildirecek. O beni yüceltecek. Çünkü benim olandan alıp size bildirecek. – Yuhanna 16: 13-14

Bu cümlelerde kastedilen şeyin Kutsal Ruh olmadığı açıktır, çünkü Kutsal Ruh Hıristiyanlığa göre ilhamı getiren varlıktır. Burada belirtilen kişi ise “konuşmayacak, duyduğunu söyleyecek” gibi özelliklere sahiptir. Yani bir insandır.

“Parakletos” kelimesine dönecek olursak; Yeni Ahit ilk olarak Grekçe yazılmıştır, İsa’nın konuştuğu dil ise Aramice’dir. O dönemin dillerinde baktığımızda Süryanice “el mun-hamenna” kelimesi Muhammed demektir. Bu kelimenin karşılığı “el baraglitis”tir. Ayrıca Kutsal Kitap’ın Süryanice çevirisinde yer alan “paraqleita” kelimesinin Aramice karşılığı “mhama-da” veya “hamida” kelimesidir; bu da Grekçe’de “perikleitos” kelimesine denk gelmektedir.

İslam’ın kutsal kitabı Kuran-ı Kerim’de de İsa’nın İslam peygamberini müjdelediği şöyle belirtilmiştir:

Meryem oğlu İsa’nın da şöyle dediğini hatırla: “Ey İsrailoğulları! Ben size Allah’ın elçisiyim. Benden önce Tevrat’ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmet adında bir elçiyi müjdeleyici olarak gönderildim.” Fakat İsa’nın müjdelediği elçi onlara apaçık deliller getirdiğinde: “Bu, katıksız bir büyüdür!” dediler. Saff Suresi  61/6

 


About the Author
Author

Temel

Leave a reply

Name (required)

Website