Ateistler ve Deistler Ortak Koşan (Müşrik) mıdır?

Ateistler ve Deistler Ortak Koşan (Müşrik) mıdır?

Kuran’ı bütün olarak değerlendirdiğimizde en temel mesajın “tevhid” yani birleme olduğu çok açık biçimde görülecektir. Bu durum pek çok ayette belirtildiği gibi Allah kendisine ortak koşmanın yani “şirk”in bağışlamayacağı tek günah olduğunu da belirtir.

4 – Nisa Suresi – 48. ALLAH kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz; bundan başkasını dilediğine bağışlar. Kim ALLAH’a ortak koşarsa çok büyük bir hakaret etmiş olur. (Edip Yüksel çevirisi)

4 – Nisa Suresi – 116. ALLAH kendisine ortak koşulmasını affetmez; bunun aşağısındaki günahları ise dilediği kişiye affeder. Kim ALLAH’a ortak koşarsa tamamen sapıtmış olur. ((Edip Yüksel çevirisi)

Tevhid yani birleme Kuran için bu kadar önemli konumda olunca ortak koşma eylemi, ortak koşanların kimler olduğu da çok önemli olmaktadır. Kuran’da ortak koşma eylemi ve nelerin insanları Allah’a ortak koşan durumuna sokacağı Kuran’ın bütünü göz önünde bulundurularak incelenmelidir.

Bu yazıda değinmek istediğim konu ateist ve deistlerin Allah’a ortak koşan konumunda olup olmadıkları ile ilgili olacak. Bu yazıyı yazma gereği duymamın nedeni ülkemizde kendini Kuran’daki islamın savunucusu olarak tanıtan bazı kişilerin ateist ve deistlerin ortak koşan durumunda olmadıklarını, bu kişilerin cennete girebileceğini savunmalarıdır. Bu kişiler ortak koşan kişilerin, islam, hıristiyanlık, yahudilik gibi dinin üyelerinden Allah’tan başka kişilere kulluk eden, yardım isteyen, Allah’ın vahyi dışında dinde kaynak edinenler olduğunu savunmaktadırlar.

Ateist kişiyi, Tanrı’nın varlığını reddeden, deist kişiyi de Tanrı’nın vahiy göndermesini ve dini reddeden kişi olarak tanımlarsak (deizmin değişik tanımları da bulunmaktadır) hem ateistlerin hem de deistlerin ölüm sonrası yaşamın (ahiret) varlığını kabul etmediklerini söyleyebiliriz. Bu bağlamda aşağıdaki iki ayeti ele almak istiyorum;

41 – Fussilet Suresi – 6. De ki, “Ben, sadece sizin gibi bir insanım. Bana, sizin tanrınızın bir tek tanrı olduğu vahyediliyor. O’na yönelin, O’ndan bağışlanma dileyin. Vay ortak koşanlara!”

7. “Ki zekatı vermezler ve onlar ahireti de inkar ederler.” (Edip Yüksel çevirisi)

Yukarıdaki ayetlerin ilki ortak koşanlardan bahsederek biterken, bir sonraki ayette açıkça ortak koşan yapan özelliklerden birinin ahireti inkar etmek olduğu belirtilmektedir. Deistlerin ahiretin varlığını inkar ettiğini, ateistlerin de Tanrı’nın varlığını inkar ettikleri için ahiretin varlığını da inkar ettikleri düşünülürse bu ayetlere göre ateist ve deistlerin ortak koşan (müşrik) konumunda oldukları çok açıktır.

Bu konu ile ilgili şaşırtıcı olan ateist ve deistlerin ortak koşan olmadığını savunan kişilerden bir kısmının özellikle ülkemizde Kuran’daki islamın yayılması ve geleneksel din anlayışının eleştirilmesi konusunda çok yoğun katkıları ve çalışmaları olmuş olmasıdır.

Bu ayetler ve durum ile ilgili çıkardığım sonuç Kuran’ı anlamaya çalışırken özellikle ortak koşma, ortak koşan gibi temel nitelikteki dini kavramların neye karşılık geldiğini anlamaya çalışırken sadece o kavramın veya sözcüğün anlamından hareket etmenin yanlış ve yetersiz olduğudur. Ortak koşmanın ne olduğu, ortak koşanın kimler olduğu bu kavramların Kuran’da nasıl anlatıldığı ile yani bu kavramların içini Allah’ın nasıl doldurduğu ile anlaşılmalıdır.

Son olarak şunu belirtmek istiyorum. Ateist ve deistlerin ortak koşan olduğunu belirtmekle beraber ortak koşan kişilerin sadece bunlardan ibaret olduğunu savunmuyorum. Geleneksel din anlayışı içinde ve tarikatlar, tasavvuf öğretileri için ortak koşma (şirk) öğeleri bulunduran durumlar olabilir. Bu durumlar da yine yukarıdaki ayette ve yukarıda belirttiğim yönteme göre Kuran açısından değerlendirilerek ortaya konmaya çalışılmalıdır.


About the Author
Author

Leave a reply

Name (required)

Website