Cennet Vadeden Şeytanlar…

Cennet Vadeden Şeytanlar…

Dünya genelinde insanların büyük çoğunluğu için, şeytanların vadettiği cenneti kazanmak çok daha cazip geliyor ve fazla sorumluluk gerektirmiyor.

İnsanlık tarihinde gelmiş geçmiş insanların mensup olduğu yüzlerce din ve bu dinlerin içinde binlerce gruplaşmalar oluşturulmuştur, her grup kendi mensup olduğu dini inancı en doğru din ve inanç olarak kabul görmüş, diğer dini inançları sapkınlık olarak görmüştür, insanlar mensup olduğu dini liderlerini ve din adamlarını yüceltmiş, kutsallık atfederek, en güvenilir, en bilgili, en adaletli, en doğru ve ilim irfan sahibi oldukları kabul görülerek itaat etmiştir,
Ancak, toplumların dini liderleri ve din adamları, İnsanların kendilerine olan güvenini her zaman kendi çıkar ve menfaatleri için kullanmış, bulundukları konumu, ihtişamı ve saygınlığı devam ettirmek için hiçbir engel tanımamıştır, kendilerine muhalif olarak gördükleri kişileri, peygamber de olsa anında din düşmanı olarak yaftalayarak düşman ilen ederek dışlamış, kovmuş veya öldürmüşlerdir.
Günümüzde de bütün toplumların dini liderleri ve din adamları aynı saygınlık, aynı ihtişam, aynı tavır ve davranış içerisinde olduğu bilinen bir gerçektir.

6:112 Böylece, her peygambere insanlardan ve cinlerden olan Şeytanları düşman kıldık. Aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözler vahiy ederler. Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. Onlara ve ettikleri iftiralara aldırma.

Rabbimiz Kuran’da, Gönderilen peygamberlerin kendi toplumları tarafından reddedildiğini, dışlandığını, saldırıya uğradığını hatta öldürüldüğünü bizlere bildiriyor,
Ayrıca toplumlara gönderilen elçilere karşı duran, elçileri reddeden, elçilere saldıran ve düşman olanlar, insan şeytanlar olduğunu açıklamasını yapıyor,
6:112 ayetin açıkladığı peygamberlere düşman olan insan şeytanlar, bildiğimiz din adamlarından başkası değildir,
Kuran’ın açıklamaları ve tarih kaynaklarına baktığımız zaman peygamberlerin mücadele ettiği kişiler, her zaman toplumların önde gelen din adamları olmuştur,
Allah’ın gönderdiği elçilerin tebliğ ettiği vahiye karşı,
Atalarının dinini savunan din adamları, her zaman elçilere düşman olmuşlardır,
Peygambere karşı, tebliğ edilen vahiy’e karşı atalarının dinini savunan ve peygamberlere düşman olan şeytanlar, tarih sayfalarında veya eski çağlarda kalmış değildir,
Maalesef günümüzde de vahiy’e karşı atalarının dinini savunan şeytanlar çoğunlukta olduğunu görüyoruz.
Kuran’ın anlattığı Şeytanlar, İnsanları vahiy’den, Allah’ın hak yolundan saptıranlardır,

7:16 Şeytan, ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üstüne oturacağım” dedi

Teolojide, inancın sağlam ve gerçek delillerle temellendirilmesi ve yaratıcıya ulaşmanın adı Din’dir,
Din’in doğru kaynağı vahiy’dir, vahiy’e uymak Sıratel Müstekim üzerinde olmak ve yaratıcının doğru yolunda olmaktır,
İslam’da vahiy Kuran’dır, Sıratel Müstekim Kuran’a uymaktır,

İnsanların yaradılış özelliği, doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden, hakkı batıldan ve kendini yaratanı sorgulama araştırma ve bulma kapasitesine sahiptir,
İnsanlar, inançları konusunda soru sorması, bilgi almak istemesi, aklındaki sorulara cevap araması, doğru yolu (sıratel müstekimi) bulmak, doğru yolda olmak arzusu, yaradılış özelliğindendir.
Bütün toplumlarda, insanlar din konusunda cevabını aradığı soruları, din konusunda bilgi almak istediği zaman, İlk önce din adamlarına başvurur, Dini temsilen doğrudan üstünlük atfettikleri din adamlarının düşüncelerinden faydalanır,
İşte bu din adamların büyük çoğunluğu 7:16 ayetin açıkladığı Sırat-ı Müstakim üzerine oturmuş olan şeytanlardır.
Sıratel Müstekimi arayan, Allah’a ulaşmaya çalışan insanları, vahiy yerine beşeri kaynaklara yönlendirmek için din adına hileler, hülleler, entrikalar, palavralar ve beşeri kaynaklar icat etmişlerdir.

4:176 Sapmayasınız diye Allah size hükmünü açıklıyor. Allah her şeyi bilendir.

Sırat-ı Müstakim üzerine oturan şeytanlar,
İnsanları Allah’ın yolundan saptırarak vahiy’den uzaklaştıranlardır. Bu şeytanlar ŞÜPHESİZ, Evanjelistler, samiriler, sünniler, şiiler, tarikatlar, cemaatler, hahamlar, papazlar, rahipler, keşişler, alimler, imamlar, gavslar, şayhler, dervişler ermişlerden başkası değildir,
bunlar Sırat-ı Müstakim üzerine oturmuş olan şeytanlar olduğunu, aklını kullanan, vahiy penceresinden bakan herkes çok rahat görebilir.

Rabbimiz, din adamları hakkında hiçbir övücü ayet bildirmediği gibi, din adamlarını ağır eleştiren ayetler göndermiştir, aynı zamanda Rabbimiz, halkı saptıran din adamları hakkında bizleri uyarıyor.

9:34 Ey iman edenler, din bilginlerinin ve din adamlarının çoğu halkın parasını hak etmeden yerler ve ALLAH’ın yolundan saptırırlar.

Din adamların çoğu şeytanın hizmetine girmiş, insanları vahiye değil, atalarının sapkın dinine çağırır, vahiyi değil atalarını savunur,
(Bu bağlamda, İnsanları vahiy’e uymaya, vahiy’i anlamaya ve vahiy’i yaşamaya teşvik eden din adamlarını tenzih ederim)
ancak, İnsanları vahiy’den uzaklaştırıp beşeri kaynaklara yönlendiren din adamları, Sıtratel müstekime oturmuş, İnsanlarla vahiy’in arasında bir engel olarak görev yaparlar,
Vahiy’den uzaklaştırmak için, vahiy’in anlaşılmaz olduğunu, vahiy’i herkesin anlayamayacağını, vahiyi kendi dilinden okumanın haram olduğunu, vahiy’i anlamak için 40 yıl ilim dersi alınması gerektiğini söyleyerek vahiy’i insanlardan gizlerler.

2:159 İndirdiğimiz açık ayetleri ve hidayeti, biz kitapta halka açıkladıktan sonra, gizleyenleri hem ALLAH ve hem de tüm lanetleyenler lanetler.

Din adamların büyük çoğunluğu, bu yazıda örnek verdiğimiz bütün ayetleri gizledikleri bilinen bir gerçektir, kendilerini eleştiren ayetleri gizleyen din adamları, dini doğru bir şekilde yaşamak için insanlara genel olarak, kendilerine tabi olmaları gerektiğini dikte ederler ve kendilerine tabi olanlara cennet vadederler,
Bu şeytanların vadettiği Cennet, o kadar beleş ki, insanlar istese de cehenneme gidemez, illa bir şeyh, bir gavs, bir imam, bir alim, bir şehit veya bir peygamber gelip kurtarıyor, hoop cennete gidiyorsun,
Ayrıca, günlük, haftalık, aylık ve yıllık günahlarını sıfırlama formülleri var,
Hatta, beş dakikanı ayırarak, yüz yıllık günahlarını sıfırlama formülleri de
Yüz yıllık şehit sevabı kazanma formülleri de var.
Ne kadar günahkâr olursan ol,
Ne kadar zalim, arsız, hırsız, namussuz olursan ol cehenneme gidemiyorsun, çünkü
Günahlarından temizlenmek için kutsal gecelerde birkaç dua ettin mi günahlarından arınıyorsun,
Özellikle, uydurdukları Kandil geceleri, günahlardan arınma geceleridir, sıfırlanıyorsun, anadan doğmuş gibi tertemiz.
Veya Peygambere salavat çekiyorsun, peygamber sana kefil oluyor, şefaat ediyor,
Öyle ki, GÜNAHKAR OLSAN da, peygamber seni Allah’ın gazabından kurtarmadan kendisi bile cennete girmeyi reddediyor.
Bu şeytanlara göre, onlara tabi olanların cehenneme gitmesi mümkün değil, zoraki cennete gidiyorsun,
Şeytanın vadettiği cenneti kazanmak o kadar kolay ki, bazı kelimeleri birkaç kez söyledin mi hoop cennettesin,

Ancak, Allah’ın vadettiği cenneti kazanmak o kadar kolay değil,
Allah’ın vadettiği cenneti, herkes kazanamaz, herkes gidemez,

İlk başta dini ve inançlarını sadece Allah’a, yani vahiye özgüleyeceksin,
Vahiyin emrettiği, körü körüne ataların dinine uymayacaksın,
Atalarından aldığın dini hap gibi yutmayacak, vahiy ile sorgulayacaksın
Akla, ilime bilime önem vereceksin,
Adaletli olacaksın, barışçı olacaksın,
Zalim olmayacaksın, zulmetmeyeceksin,
Yalan söylemeyeceksin, iftira atmayacaksın, dedikodu yapmayacaksın,
Haksızlık, hukuksuzluk yapmayacaksın, taciz, tecavüzden uzak duracaksın,
Çalmayacaksın, öldürmeyeceksin,
Zina yapmayacaksın, faiz yemeyeceksin, mal mülk stoklamayacaksın,
İsraf etmeyeceksin, yoksullara, düşküne yardım edeceksin,
Allah’a ortak koşmayacaksın,
Allah hakkında bilmediğin şeyleri söylemeyeceksin,
Allah’a iftira atmayacaksın,
Adil, erdemli, takvalı, yardımsever olacaksın,
Allah’ın vadettiği cenneti kazanmak için vahiyin emrettiği bu özelliklere sahip olmak olmazsa olmazdır,
Ancak, içinde yaşadığımız toplumun yaşantısına ve durumuna baktığımız zaman görüyoruz ki,
Allah’ın vadettiği cenneti kazanmayı kimse önemsemiyor,
Allah’ın vadettiği cenneti kimse umursamıyor,
Kimsenin de umurunda değil,
Daha doğrusu, İnsanlar yaşarken ahireti önemsemiyor,
Çünkü şeytanların vadettiği cenneti kesin olarak kazanacaklarını biliyorlar.
Hem, dünya hayatının zevklerine de uygun,
Hem, kendi heva ve heveslerine de uygun.
Bu nedenle toplumumuzda her türlü arsızlık, zulüm, melanet ve kötülük eksik olmuyor.
Maalesef İnsanların çoğunluğu Allah’ın vadettiği cennet için değil, şeytanların vadettiği cenneti kazanmak için çalışıyor ve çabalıyor,
Rabbimiz, insanların bu durumunu bizlere Kuran’da açıklıyor.
2:8 İnsanlardan öylesi vardır ki asla inanmadıkları hâlde “Allah’a ve ahiret gününe inandık.” derler.
İnsanların
Çoğu kâfirdir (Nahl 83),
Çoğu fasıktır (Maide 49),
Çoğu gâfildir (Yunus 92),
Çoğu müşriktir (Rum 42),
Çoğu inkârcıdır (İsra 89),
Çoğu akletmez (Maide 103),
Çoğu yalancıdır (Şuara 223),
Çoğu zanna uyar (Yunus 36),
Çoğu nankördür (Furkan 50),
Çoğu şükretmez (Bakara 243)
Çoğu iman etmez (Bakara 100),
Çoğu Allah’a ortak koşar (Yusuf 106),
Çoğu haktan hoşlanmaz (Zuhruf 78),
Çoğu Kuran’dan yüz çevirir (Fussilet 4),
Çoğu, şirk koşmadan Allah’a inanmaz (YUNUS 106
Çoğu ahirete inanmadığı halde inandım der (Bakara 8 )

İnancını Vahiye özgüleyen, Rabbine güvenen, Rabbin muhlis ve muvahhit kulları üzerinde, Sıratel müstekime oturan Şeytanların hiç bir etkisi ve yetkisi bulunmadığını Kuran bizlere bildiriyor.

16:99 Gerçek şu ki iman edip yalnız Rablerine güvenenler üzerinde onun (şeytanın) hiçbir hâkimiyeti yoktur.

Atalarından aldığı İnancını sorgulayan, tabi olduğu dinin doğru ve yanlışlarını araştıran,
İnanç ve ibadetlerini vahiy ile doğrulatan,
Sırat-ı Müstakim üzerine oturmuş şeytanların etkisinde kalmayan,
Onları önemsemeyen, onları aşıp Allah’a ulaşmaya çalışan,
Dini sadece Allah’a ve vahiye özgüleyen,
Vahiy ile amel eden, doğru yoldan sapmayan AZINLIK Muvahhitlerin,
Sıratel Müstekime oturan şeytanlar ve toplumun çoğunluğunu oluşturan onların takipçileri tarafından saldırılara ve hakaretlere maruz kaldığını, peygamberler döneminde olduğu gibi günümüzde de görüyoruz.

6:116 İnsanların çoğunluğuna uyarsan, seni Allah yolundan saptırırlar. Onlar zandan başka bir şeye uymazlar ve onlar sadece yalan söylerler.

Cennet vadeden şeytanlar, insanları Allah’ın yolundan SAPTIRMAK, vahiy’den(Kuran’dan) SAPTIRMAK için
nasıl YALAN SÖYLÜYORLAR görelim ?
Sadece Vahiy ile din olmaz,
Dini tam anlamıyla yaşamak için Vahiy yetmez,
Vahiy’de her şey yazmaz,
Vahiy’i anlamak için önce hadis ilmini bilmek gerekir,
Vahiy’i herkes anlayamaz
Vahiy’i Türkçe okumak sapkınlıktır,
Vahiy’i Arapça tecvitle okursan sevap kazanırsın
Vahiy’i tercümesinden okumak haramdır
Dinin temel direği fıkıh ilmidir,
Hadisler olmazsa Vahiy’i anlayamayız
Hadisler olmazsa dinimiz eksik kalır
Hadislerin Vahiy’e ihtiyacından çok, Vahiy’in hadislere ihtiyacı var,
Vahiy Müslümanlığı diye bir sapıklık çıktı
Vahiy Müslümanlığı dinsizliktir,
Hadisi reddeden Vahiy Müslümanlığı sapkınlıktır,
Vahiy Müslümanlığı, çağımızın en büyük mikrop ve bidatlerinden birisidir,
Hadis’e karşı beş yüz Vahiy’de getirseler reddedin.
Mezhep alimlerinin içtihatları dinin direğidir,
Cennete gidecek tek fırka, ehli sünnet fırkasıdır,
Nakşibendi tarikatı direk cennetliktir,
Ahirette, zebaniler seni cehenneme götürürken ”Nakşibendi tarikatı halidi kolundanım” dersen seni bırakırlar,
Ehli sünnet vel cemaat tek kurtuluş yoldur,
Mesneviye uyanlar, kurtuluşa erenlerdir,
Risalei nur okuyan direk cennete gider,
Risale ile amel eden kurtuluşa erer.
Şu gecede şu kadar namaz kılar ve şu duayı 70 kere okursan cennetliksin
Çok günahın olsa bile şu duayı 70 kere okursan bütün günahların silinir
Çok zikir yapınca Allah insana hulul eder
Cübbemin içindeki Allah’tır
Şeyhinden, rabıta ile yardım istersen, şeyhin ile cennete gidersin,
Şeyh, yaptığın her şeyi bilir, yatak odanı bile gözetleyebilir,
Kutbun izni olmadan, kedi fare bile yakalayamaz
Hacerülesved, kendisine dokunan ve selamlayana ahirette şefaat eder, o kişi cennete gider.
Veliler, gavslar, şeyhler Allah’ın dostudur
Şeyhler, peygamberlerin varisleridir
Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır
Allah ile arasına aracı koymayan sapkındır
Şu surenin şu ayetini suya oku üfle iç, sıkıntılarından kurtulursun
Ben mehdiyim
Bana vahiy edildi
Şeyh, razı olduğu müridini kibrit kutusunda cennete götürür,
Azrail’i geri gönderdim
Uzay mekiği düşürdüm
Depremin yönünü değiştirdim
Şeyhin yüzüne bir dakika bakmak, Allah’a 150 yıl ibadetten üstündür.
Camiye giderken, attığın her adım için yüz sevap yazılır,
Aklını kullanırsan, aklını ilah edinirsin
Din akıl dini değil, nakil dinidir
Hadisler gayrı metluv vahiydir
Mezheplerin hükümlerine uymazsan dinden çıkarsın
Alimin yanlış içtihadı bile sevap yazdırır,
Buhari çökerse İslam çöker
Buhari’ye itaat Resule itaattir, gibi uydurmalar ve palavralar üreten Şeytanlar,
Ademden bu yana, cennet vadederek insanları cehenneme sürüklemişlerdir.
Şeytanın vadettiği cennet çok ama çok sıcaktır, adı cehennemdir.

7:179 Andolsun ki, kalpleri olup düşünmeyen, gözleri olup görmeyen, kulakları olup duymayan cinlerin ve insanların çoğunu cehennemlik yaptık.

Din günü, azabı gördüğü zaman, şeytan şöyle der:
Allah size hak olanı (doğru yola ileten Tevrat’ı, İncil’i ve Kuran’ı) vadetti,
Ben de size Talmud’u, Tanah’ı, Mişnay’ı, Kanonik İncilleri, Apokrif İncilleri, Pavlus’un mektuplarını, Elçilerin işleri kitabını, rivayetleri, hadisleri, fıkıh, ilmihal, kıyas, icmaları, sünnetleri, meshep içtihatları, tarikat içtihatları, marifetname, mesnevi, risalei nur, daha nice fetvaları, palavraları vadettim,
Ben sadece sizi çağırdım, siz de çağrıma hemen koştunuz,
Oysa, ben size yalan söyledim.

14:22 Allah’ın hükmü yerine getirilince Şeytan şöyle diyecektir: “Şüphesiz Allah size Hak olanı vadetti,
Ben de size bazı şeyleri vadettim. Ben sadece sizi çağırdım, siz de benim çağrıma hemen koştunuz.
Zaten benim size karşı zorlayıcı bir gücüm yoktu, O halde beni kınamayınız, kendinizi kınayınız.
Ben size yalan söyledim, artık ne ben sizi kurtarabilirim ne de siz beni kurtarabilirsiniz!
Daha önce beni ortak koşmanızı kabul etmedim.”
Şüphesiz ki zalimler için ACI verici bir azap vardır.

Rabbimiz, insanlar hak yoldan sapmaması için, peygamberler aracılığı ile hakkın yoluna ileten mesajını vahiy gönderiyor, insanlar vahiy’i anlayıp hayatına yansıtmıyor.
Dünya genelinde insanlar, Allah’ın vadettiği cenneti kazanmak için sorumluluklarını bilmelerine rağmen, önemsemiyor,
Allah’ın vadettiği cennet için amel etmiyor, çünkü
Sıratel müstekim üzerine oturan şeytanların vadettiği kurtarıcılar, aracılar ve günahları sildirme formülleri ile şeytanın vadettiği cenneti kazanmak çok daha cazip geliyor ve fazla sorumluluk gerektirmiyor.

2:221 Şüphesiz, onlar sizi ateşe çağırırlar. Allah ise izni ile Cennet’e ve bağışlanmaya çağırır. İnsanlara ayetlerini böyle açıklar. Umulur ki öğüt alıp düşünürler.

6:126 Muhakkak ki, Öğüt alan bir toplum için ayetleri detayıyla açıkladık, Rabbinin Sıratel Müstekim’i (dosdoğru yolu) işte budur.
Ve haza sıratu rabbike mustekim, kad fassalnal ayati li kavmin yezzekkerun.

…………………merdaliderindüşünce………………..


About the Author
Author

merdaliderindusunce

Leave a reply

Name (required)

Website