ÇELİŞKİLİ ZANNEDİLEN AYETLER (MAİDE/38)

Hırsızlık eden erkek ve kadının, kazandıklarına karşılık Allah`tan bir ceza, ibret (nekâl) olarak ellerini kesin. Allah Aziz’dir, Hakim’dir.

Kim yaptığı zulümden sonra tevbe eder, halini düzeltirse(ıslah olursa), şüphesiz Allah, onun tevbesini kabul eder. Çünkü Allah Gafur’dur, Rahim’dir.
Göklerin ve yerin mülkünün Allah`a ait olduğunu, dilediğine azap edip dilediğini de bağışladığını bilmedin mi? Allah herşeye kadirdir. (Maide/38-39-40)

Bu ayetler ile ilgili çelişkili zannedilen hususları kısaca açıklıyorum.

ÇELİŞKİLİ ZANNEDİLEN HUSUSLAR:
Ceza Sisteminin Bozukluğu, Şiddeti Körüklemesi, Cezanın Korkunçluğu ve Geri Döndürülemezliği, İnsana Verilen Değeri Göz Önünde Sermesi, suçluyu ıslah edip topluma kazandırmak yerine onu tamamen işe yaramaz hale getirmesi, Ortaçağa Yakışır Bir Ceza Olması.

CEZA SİSTEMİNİN BOZUKLUĞU:
Peygamber Efendimiz(S. A. V. ) döneminde bu ceza amacına ulaşmış ve caydırıcılığı sağlamıştır. Bozukluk; suç ve müeyyidesinin, suçun ortaya çıktığı çeşitli durumlarında orantısızlık, uyumsuzluk göstermesi gibi hükmün özüne uyulmaması gelişigüzel uygulanması veya hükmün uygulanmasında kayırmacılığın yapılması veya mevcut sosyal ve ekonomik duruma uyuşmazlık göstermesidir. Bu saydığımız hususların hiçbiri Peygamber Efendimiz(S. A. V. ) döneminde gerçekleşmemiştir, dolayısıyla ceza sisteminde bir bozukluk yoktur.

ŞİDDETİ KÖRÜKLEMESİ:
Şiddet içersin yada içermesin, haksızlığı ortadan kaldırmak için gerçekleştirilen; sınırları, şartları, sebepleri belli; hukukça, yani toplumca tanınan(dönemden dolayı) haklı bir eylem şiddeti körüklemez aksine söndürür.

CEZANIN KORKUNÇLUĞU ve GERİ DÖNDÜRÜLEMEZLİĞİ:
Evet bu korkunç bir cezadır, zaten mutlak caydırıcı olmasının sebebi de korkunç olmasıdır. Geri döndürülemez olduğu da doğrudur.

İNSANA VERİLEN DEĞERİ GÖZ ÖNÜNE SERMESİ:
İnsanın malına bile bu kadar değer verilirken kendisine ne kadar değer verildiğini siz hesap edin.

SUÇLUYU ISLAH EDİP TOPLUMA KAZANDIRMAK YERİNE ONU TAMAMEN İŞE YARAMAZ HALE GETİRMESİ:
Suçluları ıslah etmektense, insanları suç işlemekten alıkoymak tercih edilmiştir, böylece ıslah edilecek suçlu kalmaz, buna rağmen suç işleyenlere ıslah olma şansı da verildiğinden bahsediliyor.
Şartlar altında oldukça az sayıda kalacak olan veya tamamen kökleri kurutulacak olan suçluların işe yaramazlığı yanında bütün toplumun mal güvenliğinin sağlanmasından bahsediliyor.

ORTAÇAĞA YAKIŞIR BİR CEZA OLMASI:
Klasik bir tercüme bilim deyimidir, bu ifadeleri kullananlar genellikle tercüme kitapları ezberlemekle meşgul olduklarından ortaçağda İslam Medeniyetinin bilim ve hukuk alanında çağının zirvesine çıktığını bugün tercüme ettikleri eserlerinde büyük oranda İslam Medeniyetlerinden alınan temel bilimlerle Avrupayı kendi Ortaçağından kurtardığını düşünme fırsatı bulamamışlardır.
Bu ayetleri açıklamamın sebebi eleştirilmeye çalışılan ayetlerden birisi olmasıdır. Kasıtlı olarak birşeyleri ima etmek maksadıyla alınmamıştır. Hiçbir ayetin kötü niyetliler tarafından kullanılmasına müsaade edilmediği gibi bu ayetlerinde kötü niyetliler tarafından kullanılmasına müsaade edilmeyecektir. Eleştirilmeye çalışılan herhangi bir ayete yönelen eleştirileri nasıl konu alıyorsak bu ayeti de aynı şekilde aldık.

İndirdiğimiz apaçık delilleri ve hidayetin kendisi olan âyetleri insanlar için biz kitapta açıkladıktan sonra gizleyenler var ya mutlaka onlara Allah lanet eder. Lanet edebilecek olanlar da lanet ederler. (Bakara/159)

Yazar : Aykut Öner

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website