About the Author
Author

Feridun34

Kur’an Penceresinden SEKÜLER ANLAYIŞ

Kur’an Penceresinden SEKÜLER ANLAYIŞ

  Pagan inancına sahip Roma imparatorluğu’nda seküler anlayış benimsenmişti.  Çok Tanrı’lı sistemde isteyen istediği Tanrı’ya istediği ölçüde biat ediyor ve yaşamını kendi istediği gibi Tanrı’lardan bağımsız şekillendirebiliyordu. Roma’da Katolik Hıristiyanlığın benimsenmesiyle birlikte seküler anlayışın yerini, ruhbanların- kilisenin zulmü, engizisyon mahkemeleri aldı.. Ancak 15, 16. yy’dan itibaren Avrupa’da ruhban sınıfına, kilise hegemonyasına, engizisyon vahşetine, sömürüye, zulme tepki olarak seküler yaşam arayışları (daha&helliip;)
Kur’an Göre Yönetim İlkeleri…

Kur’an Göre Yönetim İlkeleri…

    Kur’an’ın devlet, millet yönetimiyle ilgili bildirdiği temel ilkeler, hükümler şunlardır: Şura esası- kollektif katılım-Demokrasi ( Şura-38  Aliimran-159) Liyakat esası- Emanetlerin-yönetimin ehline verilmesi. (Nisa-58) Adalet. (A’raf-29 Nahl-90 Mümtehine-8) Aramızdan seçtiğimiz yöneticilere-kanunlara itaat etmek. (Nisa-59) Kur’an yönetim konusunda bu temel hükümlerden başka yöneticilerin ikrah-baskı zorlama, despotluk, zalimlik yapmamasını; insanların özgür olmalarını, özgür düşüncenin hakim olmasını, bey’atlaşma -karşılıklı anlaşmayı, uzlaşmayı; aklı, (daha&helliip;)
Cihat…

Cihat…

    C İ H A D: Ched kökünden gelir. Kararlı, şuurlu, gayretle, bütün imkanlarla zalime, zulme, saldırıya karşı direnmeyi, mücadeleyi ifade eder. Kur’an cihadı “ Allah yolunda mücadele etmek, gayret göstermek” şeklinde ifade etmiştir. Nisa suresi 75. ayetine göre sadece kendimizin karşı karşıya kaldığı zulümle değil, diğer ezilip, horlanan, zulme uğrayan insanlar için de mücadele etmeliyiz. İmam Azam ebu (daha&helliip;)
Mümin Ümmetin İstikbalinden Sorumludur…

Mümin Ümmetin İstikbalinden Sorumludur…

  “Allah’ın nimetine nankörlükle karşılık veren ve sonunda kavmini-toplumunu helâka sürükleyenleri görmedin mi? Onlar cehenneme girecekler..” (İbrahim-28, 29)   “Biz bir ülkeyi-medeniyeti mahvetmek istediğimizde, onun servet ve nimetle şımarmış elebaşlarına emirler yöneltiriz-onları yöneticiler yaparız da onlar, orada bozgunculuk yaparlar. Böylece o ülke-medeniyet aleyhine hüküm hak olur; biz de orasını yerle bir ederiz..” (İsra-16)   İbrahim 28, 29 ve İsra suresi (daha&helliip;)
Cehalet : Akıl Düşmanlığıdır…

Cehalet : Akıl Düşmanlığıdır…

  Kur’an’a göre cehaletin tespitinde; köylülük, şehirlilik; zenginlik, fakirlik veya eğitim seviyesi kıstas değildir.. Bizlerden bir, iki kuşak önce okur yazar oranının yüzde 3-5 seviyelerinde olduğu ve nüfuzun büyük çoğunluğunun köylerde, kasabalarda yaşadığı bilinmektedir. Nüfusun %95’i için; babamız, dedelerimiz için cahil diyebilir miyiz.? Tabi ki diyemeyiz. Kur’an’da cehalet kavramı aklı etkin kullanmamak, akletmemek, akıl düşmanlığı, gerçeğe yönelmemek ve  akılcı-rasyonel, olgun, uzlaşmacı olmayan; (daha&helliip;)
Tevhide Sadakat…

Tevhide Sadakat…

  Bakara suresi 30. ayetinde Yüce Allah Yeryüzünde kendi iradesini temsil edecek halife; yönetici, görevli atayacağını bildirmiştir. Zariyat suresi 56. ayetine göre yaşam gayemiz, görevimiz: Kendi irademizle yeryüzünde Allah’ın iradesini gerçekleştirmek olmalıdır. Yeryüzünde ilahi iradeyi egemen kılmak için, O’nun yolunda çaba göstermek, sadece O’nun otoritesine boyun eğmek, O’na kul olma bilinciyle hareket etmek; yani tevhide mutlak sadakat yaratılış-varoluş gayemizdir. Bakara suresi 30. ayetinde yeryüzüne (daha&helliip;)
Dua Ayetleri…

Dua Ayetleri…

  Namazlarımızda, dualarımızda Yüce Allah’a, O’nun öğrettiği dualarla yakarmamız, O’nun lütfuna, şefaatine, hoşnutluğuna layık kullardan olma ümidimizi arttıracaktır. ** “Yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola ilet. Kendilerine nimet verdiklerinin; şaşırmamışların, sapmamışların yoluna..” (Fatiha 5-7) **  “Rabbimiz, sen büyük lütfun sahibisin. Dilediğine rahmet edersin bizlere rahmet et..” (Bakara-105) **  “Rabbimiz, kentimizi güvenli bir kent yap, halkının (daha&helliip;)

Müminlerin Sorumluluğu…

(Yaşar Nuri Öztürk mealinden yayarlanılmıştır.) “Biz bir ülkeyi-medeniyeti mahvetmek istediğimizde, onun servet ve nimetle şımarmış elebaşlarına emirler yöneltiriz-onları yöneticiler yaparız da onlar, orada bozgunculuk yaparlar. Böylece o ülke-medeniyet aleyhine hüküm hak olur; biz de orasını yerle bir ederiz..” (İsra-16) İsra suresi 16. ayetinde: Yüce Allah helak etmek-yok etmek istediği medeniyetlerin, toplumların başına öncelikle Kur’an’a nankörlük eden-Kur’an hükümlerine uygun hükmetmeyen servet (daha&helliip;)